نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو تسمه 20x512 متری21,975
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,975
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,975

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر شاخه تیرآهن 1212 متری122391,000
هر شاخه تیرآهن 1412 متری155429,000
هر شاخه تیرآهن 1612 متری195514,000
هر شاخه تیرآهن 1812 متری225619,000
هر شاخه تیرآهن 2012 متری276782,000
هر شاخه تیرآهن 2212 متری315905,000
هر شاخه تیرآهن 2412 متری3691,057,000
هر شاخه تیرآهن 2712 متری4341,259,000
هر شاخه تیرآهن 3012 متری5001,533,000

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق 10برش خورده-2,440
هر کیلو ورق 12برش خورده-2,470
هر کیلو ورق 15برش خورده-2,440
هر کیلو ورق 20برش خورده-2,350
هر کیلو ورق 25برش خورده-2,325
هر کیلو ورق 8برش خورده-2,440

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو میلگرد 1012 متری7.52,105
هر کیلو میلگرد 1212 متری112,105
هر کیلو میلگرد 1412 متری152,125
هر کیلو میلگرد 1612 متری192,125
هر کیلو میلگرد 1812 متری252,125
هر کیلو میلگرد 2012 متری302,125
هر کیلو میلگرد 2212 متری362,125
هر کیلو میلگرد 2512 متری472,125
هر کیلو میلگرد 2812 متری562,125
هر کیلو میلگرد 3212 متری752,125
هر کیلو میلگرد 6.5کلاف4.52,430
هر کیلو میلگرد 8شاخه62,180

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ناودانی 106 متری522,200
هر کیلو ناودانی 126 متری642,200
هر کیلو ناودانی 1412 متری1552,200
هر کیلو ناودانی 1612 متری1702,200
هر کیلو ناودانی 1812 متری2152,480
هر کیلو ناودانی 2012 متری2302,900
هر کیلو ناودانی 6.56 متری422,200
هر کیلو ناودانی 86 متری422,200

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو نبشی 106 متری902,190
هر کیلو نبشی 126 متری1302,190
هر کیلو نبشی 36 متری92,190
هر کیلو نبشی 46 متری152,190
هر کیلو نبشی 56 متری222,190
هر کیلو نبشی 66 متری322,190
هر کیلو نبشی 86 متری582,190

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق سیاه 106x1/57202,450
هر کیلو ورق سیاه 126x1/58652,460
هر کیلو ورق سیاه 156x1/510802,440
هر کیلو ورق سیاه 2رول122,890
هر کیلو ورق سیاه 206x1/514452,390
هر کیلو ورق سیاه 256x1/518052,370
هر کیلو ورق سیاه 36x1/52202,850
هر کیلو ورق سیاه 306x1/521652,370
هر کیلو ورق سیاه 46x1/52902,940
هر کیلو ورق سیاه 56x1/53602,760
هر کیلو ورق سیاه 66x1/54352,530
هر کیلو ورق سیاه 86x1/55802,450

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/41 و 1.255.73,850
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/51 و 1.255.73,720
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/61 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/71 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/81 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/91 و 1.255.73,590
هر کیلو ورق گالوانیزه 11 و 1.255.73,590
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.251 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.51 و 1.255.73,600
هر کیلو ورق گالوانیزه 21 و 1.255.73,700

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10شاخه4.53,030
هر کیلو قوطی 20x20-72,960
هر کیلو قوطی 25x10شاخه5.53,030
هر کیلو قوطی 25x25شاخه93,020
هر کیلو قوطی 30x10شاخه6.53,030
هر کیلو قوطی 30x20شاخه9.52,970
هر کیلو قوطی 30x50شاخه162,930
هر کیلو قوطی 30x60شاخه172,930
هر کیلو قوطی 40x100شاخه282,970
هر کیلو قوطی 40x40شاخه152,930
هر کیلو قوطی 60x40شاخه192,930
هر کیلو قوطی 70x70شاخه272,930
هر کیلو قوطی 80x40شاخه232,930
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,930
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}