نرخ آهن آلات

تسمه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو تسمه 20x5ایرانی122
هر کیلو تسمه 25x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 30x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 40x512 متری-1,500
هر کیلو تسمه 50x512 متری-1,500

تیر آهن

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر شاخه تیرآهن 12ذوب آهن12122
هر شاخه تیرآهن 14ذوب آهن12155
هر شاخه تیرآهن 16ذوب آهن12195
هر شاخه تیرآهن 18ذوب آهن12225
هر شاخه تیرآهن 20ذوب آهن12276
هر شاخه تیرآهن 22ذوب آهن12315
هر شاخه تیرآهن 24ذوب آهن12369
هر شاخه تیرآهن 27ذوب آهن12434
هر شاخه تیرآهن 30ذوب آهن12500

صفحه ستون

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق 10برش خورده-2,210
هر کیلو ورق 12برش خورده-2,220
هر کیلو ورق 15برش خورده-2,200
هر کیلو ورق 20برش خورده-2,250
هر کیلو ورق 25برش خورده-2,310
هر کیلو ورق 8برش خورده-2,200

میلگرد

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو میلگرد 10قزوین127
هر کیلو میلگرد 12قزوین1211
هر کیلو میلگرد 14ذوب آهن / نیشابور1215
هر کیلو میلگرد 16ذوب آهن / نیشابور1219
هر کیلو میلگرد 18ذوب آهن / نیشابور1225
هر کیلو میلگرد 20ذوب آهن / نیشابور1230
هر کیلو میلگرد 22ذوب آهن / نیشابور1236
هر کیلو میلگرد 25ذوب آهن / نیشابور1247
هر کیلو میلگرد 28ذوب آهن / نیشابور1256
هر کیلو میلگرد 32ذوب آهن / نیشابور1275
هر کیلو میلگرد 6.5-4
هر کیلو میلگرد 8قزوین-6

ناودانی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ناودانی 10652
هر کیلو ناودانی 12664
هر کیلو ناودانی 1412155
هر کیلو ناودانی 1612170
هر کیلو ناودانی 1812215
هر کیلو ناودانی 2012230
هر کیلو ناودانی 6.5642
هر کیلو ناودانی 8642

نبشی

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو نبشی 10ایرانی690
هر کیلو نبشی 12ایرانی6130
هر کیلو نبشی 3ایرانی69
هر کیلو نبشی 4ایرانی615
هر کیلو نبشی 5ایرانی622
هر کیلو نبشی 6ایرانی632
هر کیلو نبشی 8ایرانی658

ورق سیاه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق سیاه 10فولاد مبارکه6720
هر کیلو ورق سیاه 12فولاد مبارکه6865
هر کیلو ورق سیاه 15فولاد مبارکه61,080
هر کیلو ورق سیاه 2فولاد مبارکه-12
هر کیلو ورق سیاه 2061,445
هر کیلو ورق سیاه 2561,805
هر کیلو ورق سیاه 3فولاد مبارکه6220
هر کیلو ورق سیاه 3062,165
هر کیلو ورق سیاه 4فولاد مبارکه6290
هر کیلو ورق سیاه 5فولاد مبارکه6360
هر کیلو ورق سیاه 6فولاد مبارکه6435
هر کیلو ورق سیاه 8فولاد مبارکه6580

ورق گالوانیزه

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/4ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/5ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/6ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/7ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/8ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 0/9ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 1ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.25ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 1.5ایرانی15
هر کیلو ورق گالوانیزه 2ایرانی15

پروفیل

نوع و اندازهشاخهوزنقیمتنمودار و آرشیو
هر کیلو قوطی 20x10ایرانی-4
هر کیلو قوطی 20x20ایرانی-7
هر کیلو قوطی 25x10ایرانی-5
هر کیلو قوطی 25x25ایرانی-9
هر کیلو قوطی 30x10ایرانی-6
هر کیلو قوطی 30x20ایرانی-9
هر کیلو قوطی 30x50ایرانی-16
هر کیلو قوطی 30x60ایرانی-17
هر کیلو قوطی 40x100ایرانی-28
هر کیلو قوطی 40x40ایرانی-15
هر کیلو قوطی 60x40ایرانی-19
هر کیلو قوطی 70x70ایرانی-27
هر کیلو قوطی 80x40ایرانی-23
هر کیلو پروفیل 507 - 508 - 509پروفیل درب و پنجره-2,370
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/metals":"\u0622\u0647\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a"}