نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 77658.6 0.06 77648.3 77648.3 ۱۲:۳۲
شاخص كل (هم وزن) 15718.8 0.13 15672.6 15672.6 ۱۲:۳۸
شاخص كل فرابورس 850.1 0.17 854.3 854.3 ۱۲:۳۲
بازار اول فرابورس 153.7 0.06 153.3 153.3 ۱۱:۳۲
بازار دوم فرابورس 413.4 0.19 416.1 416.1 ۱۲:۳۲
شاخص بازار اول 55081.9 0.02 55247.6 55247.6 ۱۲:۳۲
شاخص بازار دوم 165507.4 0.14 164519 164519 ۱۲:۴۴
شاخص 30 شركت بزرگ 3132.5 0.01 3140 3139.8 ۱۲:۳۲
شاخص 50 شركت برتر 3058.7 0.02 3061.8 3061.8 ۱۲:۳۲
شاخص قیمت 50 شركت 159156.8 0.01 159273 159273 ۱۲:۵۰
شاخص قیمت (هم وزن) 12440 0.13 12410.1 12410.1 ۱۷:۳۳
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 27141.9 0.06 27141.7 27141.7 ۱۷:۳۳
قیمت و بازده نقدی 309606.6 0.01 309606.6 309606.6 ۱۵:۴۴
شاخص آزاد شناور 85096.9 0.05 85160.5 85160.5 ۱۲:۳۲
شاخص صنعت 66447.5 0.13 66449.4 66449.4 ۱۲:۳۲
فرآورده های نفتی 195700.6 0.71 197545 197545 ۱۲:۳۲
خودرو و ساخت قطعات 17901.1 0.26 18000.3 18000.3 ۱۲:۳۲
بانكها و موسسات اعتباری 602.7 0.11 605.1 605.1 ۱۲:۳۲
واسطه گری های مالی و پولی 132835.8 0.03 133186.1 133186.1 ۱۲:۳۲
سایر واسطه گری های مالی 2128.6 0.78 2115.9 2115.9 ۱۲:۳۲
بیمه و بازنشستگی 4917.6 0 4931.3 4931.3 ۱۲:۳۲
سرمایه گذاری ها 1744.4 0.12 1741.8 1741.8 ۱۲:۳۲
مخابرات 863.3 0.04 861.1 861.1 ۱۲:۳۲
غذایی و آشامیدنی 3670.4 0.03 3635.6 3635.6 ۱۲:۳۲
قند و شكر 5547.2 0.02 5544.4 5544.4 ۱۲:۳۲
زراعت و خدمات وابسته 7796.4 4.99 7796.4 7796.4 ۹:۲۰
فرآورده های دارویی 9015.9 0.03 9029.6 9029.6 ۱۲:۳۲
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 842.6 0.01 842.7 842.7 ۲۶ بهمن
كاشی و سرامیك 1999.6 0.07 1988.4 1988.4 ۱۲:۳۲
چند رشته ای صنعتی 7077.3 0.04 7078.5 7078.5 ۱۲:۳۲
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 0 0 ۲ آذر
فلزات اساسی 35063.1 0 35104.4 35104.4 ۱۲:۳۲
محصولات فلزی 38564.2 0 38459.8 38459.8 ۱۲:۳۲
انبوه سازی 753.7 0.2 741.3 741.3 ۱۲:۳۲
سیمان، آهك و گچ 724.8 0.71 722.3 722.3 ۱۲:۳۲
حمل و نقل و ارتباطات 3857.5 0.01 3858.4 3858.4 ۱۲:۳۲
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0.99 2187.4 2164.9 ۲۵ بهمن
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 13947.1 0.1 14172.8 14172.8 ۱۲:۵۰
کانی های غیرفلزی 2196.6 0.24 2178.6 2178.6 ۱۲:۳۲
استخراج سایر معادن 16968.1 0.81 17300.5 16863.2 ۳۰ بهمن
استخراج نفت و گاز 654.1 0.04 663.4 663.4 ۱۲:۳۲
استخراج ذغال سنگ 1264.9 4.96 1264.9 1264.9 ۲۲ آذر
محصولات كاغذی 7988.5 0 8104.3 8104.3 ۱۲:۲۰
لاستیك و پلاستیك 19420.9 0.01 19365.5 19365.5 ۱۲:۳۲
رایانه 8840.3 0.99 8828.9 8828.9 ۱۲:۳۲
ماشین آلات 15356.3 0.29 15379.7 15379.7 ۱۵:۵۰
دستگاه های برقی 500143.7 0.32 500594.3 500594.3 ۱۲:۳۲
منسوجات 1378.9 0.02 1379.3 1379.2 ۳۰ بهمن
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 67130.4 0.01 67130 67123.5 ۲۶ بهمن
دباغی و پرداخت چرم 1698.5 0.27 1703.1 1702.1 ۲۷ بهمن
انتشار، چاپ و تكثیر 123592.3 0 122945.4 122945.4 ۱۲:۳۲
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}