نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 157329 0.47 158397.21 157032.58 ۲۷ شهریور
شاخص كل (هم وزن) 27104 2.06 27118.88 26600.65 ۲۷ شهریور
شاخص كل فرابورس 1859 1.16 1858.86 1841.35 ۲۷ شهریور
بازار اول فرابورس 290 1.63 289.39 288.5 ۲۷ شهریور
بازار دوم فرابورس 932 1.02 932.36 922.42 ۲۷ شهریور
شاخص بازار اول 116186 0.54 117129.33 115900.85 ۲۷ شهریور
شاخص بازار دوم 311993 0.33 313368.68 311456.6 ۲۷ شهریور
شاخص 30 شركت بزرگ 7532 1.26 7639.65 7514.04 ۲۷ شهریور
شاخص 50 شركت برتر 6744 0.85 6809.15 6731.71 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت 50 شركت 360723 1.09 365255.83 360326.51 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت (هم وزن) 19156 2.06 19166.43 18802.04 ۲۷ شهریور
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 45982 0.47 46291.51 45895.55 ۲۷ شهریور
قیمت و بازده نقدی 621282 0 621281.77 621281.77 ۲۷ شهریور
شاخص آزاد شناور 168061 0.27 169063.05 167682.7 ۲۷ شهریور
شاخص صنعت 143231 0.56 144290.13 142953.16 ۲۷ شهریور
فرآورده های نفتی 639754 0.55 643155.88 632823.53 ۲۷ شهریور
خودرو و ساخت قطعات 22184 3.28 22196.71 22138.05 ۲۷ شهریور
بانكها و موسسات اعتباری 674 0.13 676.11 672.11 ۲۷ شهریور
واسطه گری های مالی و پولی 163355 0.52 163538.03 162955.43 ۲۷ شهریور
سایر واسطه گری های مالی 3079 3.96 3078.33 3073.39 ۲۷ شهریور
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 2919 0.71 2918.32 2900.74 ۲۷ شهریور
مخابرات 1361 0.31 1360.44 1353.1 ۲۷ شهریور
غذایی و آشامیدنی 4727 2.06 4737.85 4656.14 ۲۷ شهریور
قند و شكر 12919 2.4 12916.63 12739.32 ۲۷ شهریور
زراعت و خدمات وابسته 8932 4.02 8926.81 8502.09 ۲۷ شهریور
فرآورده های دارویی 10843 3.4 10830.81 10667.92 ۲۷ شهریور
پیمانكاری صنعتی 920 0 919.7 919.7 ۱۱ مرداد
خدمات فنی مهندسی 1145 4.4 1151.18 1141.47 ۲۷ شهریور
كاشی و سرامیك 3292 2.21 3286.38 3235.84 ۲۷ شهریور
چند رشته ای صنعتی 16432 0.48 16516.29 16337.68 ۲۷ شهریور
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244 0 10244.3 10244.3 ۱۱ مرداد
فلزات اساسی 110693 1.46 111798.9 110202.51 ۲۷ شهریور
محصولات فلزی 30854 3.46 30829.34 30194.36 ۲۷ شهریور
انبوه سازی 878 4.73 888.5 855.19 ۲۷ شهریور
سیمان، آهك و گچ 944 2.51 943.25 931.6 ۲۷ شهریور
حمل و نقل و ارتباطات 4140 2.7 4167.42 4037.86 ۲۷ شهریور
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2471 4.29 2472.65 2457.44 ۲۷ شهریور
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125 0 1125.2 1125.2 ۱۱ مرداد
کانی های فلزی 43696 1.41 44302.34 43470.03 ۲۷ شهریور
کانی های غیرفلزی 3708 3.18 3702.71 3650.72 ۲۷ شهریور
استخراج سایر معادن 20066 4.59 20063.91 19185.69 ۲۷ شهریور
استخراج نفت و گاز 982 0.42 985.13 965.07 ۲۷ شهریور
استخراج ذغال سنگ 3252 4.18 3252.86 3112.55 ۲۷ شهریور
محصولات كاغذی 13774 2.15 13827.3 13752.57 ۲۷ شهریور
لاستیك و پلاستیك 28724 2.81 28733.54 28327.37 ۲۷ شهریور
رایانه 16177 0.73 16251.04 16170.48 ۲۷ شهریور
ماشین آلات 24552 3.33 24536.92 24006.67 ۲۷ شهریور
دستگاه های برقی 725094 3.71 725244.22 706082.62 ۲۷ شهریور
منسوجات 1287 0.12 1285.45 1285.45 ۲۷ شهریور
مبلمان و مصنوعات دیگر 273 0 272.7 272.7 ۱۱ مرداد
محصولات چوبی 131397 2.92 131372.17 127501.59 ۲۷ شهریور
دباغی و پرداخت چرم 2130 0.05 2129.49 2128.95 ۲۷ شهریور
انتشار، چاپ و تكثیر 340778 3.22 352225.42 341084.63 ۲۷ شهریور
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}