نرخ بورس داخلی

شاخص بورس داخلی
نام شاخصارزشبیشترینکمترینتغییر (نسبت به دیروز)زماننمودار
شاخص كل 78665.5 0.01 78707.4 78661.5 ۴ تیر
شاخص كل (هم وزن) 17078.5 0.37 17077.6 17041.3 ۴ تیر
شاخص كل فرابورس 900 0.17 906.3 899.9 ۴ تیر
بازار اول فرابورس 172.4 0.7 172.3 170.6 ۴ تیر
بازار دوم فرابورس 432.4 0.06 436.4 432.4 ۴ تیر
شاخص بازار اول 54202.7 0.07 54214.8 54162.7 ۴ تیر
شاخص بازار دوم 176568.2 0.09 176797.4 176568.1 ۴ تیر
شاخص 30 شركت بزرگ 3043.7 0.04 3045 3041 ۴ تیر
شاخص 50 شركت برتر 3055.9 0.03 3057.9 3055.9 ۴ تیر
شاخص قیمت 50 شركت 164086.6 0.07 164309.8 164086.3 ۴ تیر
شاخص قیمت (هم وزن) 13169.6 0.31 13177.9 13149.2 ۵ تیر
شاخص قیمت(وزنی-ارزشی) 26498.6 0 26514.4 26498.9 ۵ تیر
قیمت و بازده نقدی 312484.9 0.03 312484.9 312484.9 ۴ تیر
شاخص آزاد شناور 85703.7 0.11 85728.6 85648.1 ۴ تیر
شاخص صنعت 67658.7 0.01 67695 67655 ۴ تیر
فرآورده های نفتی 208524.5 0.23 208525 208053.7 ۴ تیر
خودرو و ساخت قطعات 18389.2 0.37 18466.5 18389 ۴ تیر
بانكها و موسسات اعتباری 569.3 0.07 569.1 568.9 ۴ تیر
واسطه گری های مالی و پولی 130072.6 0 130092.3 130054.2 ۴ تیر
سایر واسطه گری های مالی 2404.1 0.51 2417 2404.3 ۴ تیر
بیمه و بازنشستگی 5179.3 0.32 5196.7 5183.8 ۱۶ فروردین
سرمایه گذاری ها 1893.9 0.09 1897 1894 ۴ تیر
مخابرات 931.9 0.27 934.5 934.1 ۴ تیر
غذایی و آشامیدنی 3779.3 0.09 3780.3 3772.3 ۴ تیر
قند و شكر 8058.1 0.96 8060.3 8039.5 ۴ تیر
زراعت و خدمات وابسته 7274 0.27 7270.7 7253.7 ۴ تیر
فرآورده های دارویی 9524.3 0.04 9527.4 9518.2 ۴ تیر
پیمانكاری صنعتی 919.7 0 919.7 919.7 ۷ خرداد
خدمات فنی مهندسی 671 2.11 685.5 674.1 ۴ تیر
كاشی و سرامیك 2085.6 0.13 2088.8 2086.1 ۴ تیر
چند رشته ای صنعتی 7450.1 0.08 7447.5 7440.1 ۴ تیر
ابزار پزشکی و اندازه گیری 10244.3 0 10244.3 10244.3 ۶ اردیبهشت
فلزات اساسی 32862.3 0.98 32862.4 32585.1 ۴ تیر
محصولات فلزی 30682.7 0.04 30682.1 30671.2 ۴ تیر
انبوه سازی 765.3 1.71 765.1 758 ۴ تیر
سیمان، آهك و گچ 699.7 0.18 699.2 698 ۴ تیر
حمل و نقل و ارتباطات 3738 0.14 3746.6 3739 ۴ تیر
دستگاه ها و وسایل ارتباطی 2187.1 0 2187.1 2187.1 ۶ اردیبهشت
سایر تجهیزات حمل و نقل 1125.2 0 1125.2 1125.2 ۷ خرداد
کانی های فلزی 12439.7 0 12449.6 12425.1 ۴ تیر
کانی های غیرفلزی 2324 0.22 2323.8 2318.6 ۴ تیر
استخراج سایر معادن 18674.6 2.76 19063.8 18673.8 ۴ تیر
استخراج نفت و گاز 605.4 0.13 606.1 605.5 ۴ تیر
استخراج ذغال سنگ 1319.8 2.94 1322.2 1282.1 ۴ تیر
محصولات كاغذی 13807.6 1.55 13859.2 13663.9 ۴ تیر
لاستیك و پلاستیك 22619.9 1.8 22572.5 22246.2 ۴ تیر
رایانه 12370 0.13 12393.8 12380.2 ۴ تیر
ماشین آلات 16261.4 0.82 16263.3 16104.6 ۴ تیر
دستگاه های برقی 558026.3 0.45 560609.3 557403.9 ۴ تیر
منسوجات 1421.2 2.23 1453.7 1453.7 ۴ تیر
مبلمان و مصنوعات دیگر 272.7 0 272.7 272.7 ۷ خرداد
محصولات چوبی 60961.7 1.86 62112.4 61775.2 ۴ تیر
دباغی و پرداخت چرم 1737.3 0.35 1736.5 1731.2 ۳ خرداد
انتشار، چاپ و تكثیر 173174.2 0.19 173518 173518 ۴ تیر
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/iran":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc"}