نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow2666218 (0.07%)2666226681۰:۲۲
Nasdaq80296 (0.07%)80298034۰:۲۶
S&P 50029321 (0.03%)29312932۰:۳۴
GlobalDow31432 (0.06%)31433145۰:۲۶
FTSE 10073670 (0%)73287368۲۹ شهریور
DAX123260 (0%)1221612351۲۹ شهریور
CAC 4054520 (0%)54025461۲۹ شهریور
IBEX 3595840 (0%)94949607۲۹ شهریور
Stoxx 6003830 (0%)381383۲۹ شهریور
Asia Dow34810 (0%)34773489۲۹ شهریور
NIKKEI236870 (0%)2361223781۲۹ شهریور
Hang Seng274780 (0%)2734427628۲۹ شهریور
Shanghai27290 (0%)27252743۲۹ شهریور
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}