نرخ بورس جهان

شاخص بورس جهانی

شاخصقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
Dow2698932 (0.12%)2698927005۰:۳۴
Nasdaq811716 (0.2%)81178117۰:۳۴
S&P 50029954 (0.13%)29952998۰:۳۴
GlobalDow30662 (0.07%)30653069۰:۴۰
FTSE 10073450 (0%)73367371۲۹ شهریور
DAX124680 (0%)1242912481۲۹ شهریور
CAC 4056910 (0%)56515691۲۹ شهریور
IBEX 3591790 (0%)91309181۲۹ شهریور
Stoxx 6003930 (0%)392394۲۹ شهریور
Asia Dow32110 (0%)32013217۲۹ شهریور
NIKKEI220790 (0%)2206422167۲۹ شهریور
Hang Seng264360 (0%)2643026552۲۹ شهریور
Shanghai30060 (0%)30003008۲۹ شهریور
Sensex246310 (0%)2453324705۱۴ اسفند
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/bourse\/global":"\u0628\u0648\u0631\u0633 \u062c\u0647\u0627\u0646"}