نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک59.940.97 (1.64%)58.9560.31۲۰:۴۶
نفت برنت67.440.55 (0.82%)66.8267.75۲۰:۴۶
نفت اپک66.190.48 (0.73%)66.1966.19۱۷:۰۴
بنزین1.920.03 (1.59%)1.891.92۲۰:۱۰
گاز طبیعی2.760.02 (0.72%)2.762.78۱۸:۴۶
گازوئیل608.881.25 (0.21%)607.38613.13۲۰:۴۴

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم18833 (0.16%)1874.751892.75۲۰:۴۶
نیکل13115157.5 (1.22%)1285513142.5۲۰:۴۴
سرب1988.525.25 (1.27%)1987.752022.75۲۰:۴۴
روی2861.7521.5 (0.76%)2831.52871.75۲۰:۴۶
مس632313.5 (0.21%)63176348۲۰:۴۶

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه77.930.17 (0.22%)77.4777.97۲۰:۴۶
شکر12.570.07 (0.56%)12.4112.59۲۰:۴۶
سویا902.124.26 (0.47%)901.12907.38۲۰:۳۲
گندم473.624.62 (0.99%)469.38477.38۲۰:۴۶
ذرت378.121 (0.26%)377.62380.38۲۰:۴۶
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}