نرخ بازار جهانی

نفت و انرژی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
نفت سبک53.551.17 (2.23%)52.1153.86۲۱:۲۰
نفت برنت62.451.15 (1.88%)61.1562.94۲۱:۲۲
نفت اپک59.631.39 (2.39%)59.6359.63۱۶:۰۴
بنزین1.440.01 (0.7%)1.421.47۲۰:۳۸
گاز طبیعی3.340.07 (2.1%)3.223.44۲۱:۲۲
گازوئیل5746.5 (1.15%)566.25577.38۲۱:۲۲

فلزات پایه

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
آلومینیوم188716 (0.86%)18701892۲۱:۲۲
نیکل11815232.5 (2.01%)1160011852.5۲۱:۲۲
سرب1998.7527.5 (1.4%)19672006.75۲۱:۲۲
روی264743 (1.65%)26242660۲۱:۱۶
مس6071.2575 (1.25%)6002.256073۲۱:۲۲

کالاهای جهانی

محصولقیمت زندهتغییرکمترینبیشترینزماننمودار و آرشیو
پنبه74.090.2 (0.27%)73.7874.62۲۱:۲۲
شکر13.040.2 (1.56%)12.8613.07۲۱:۰۴
سویا915.888.26 (0.91%)905.88919.62۲۱:۲۲
گندم517.880.37 (0.07%)515.88522۲۱:۲۲
ذرت380.620.24 (0.06%)377.88382.38۲۱:۲۲
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/basemetals":"\u0628\u0627\u0632\u0627\u0631 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc"}