نرخ گیاهان دارویی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
عرق دارچین زنجبیل 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 32,000 32000 ۰۲ بهمن
عرق چهار گیاه گرم 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 32,000 32000 ۰۲ بهمن
عرق برگ مورد 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق شوید 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق ریحان افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق برگ چنار افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق خرفه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق اسطوخودوس 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق طارونه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق چهار گیاه گرم 4 لیتری گلچکان زمانی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق طارونه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق شوید افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع افشار دو شیشه 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق مرزه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق کندر افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق کلپوره افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق سه گیاه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق گزنه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق پنج گیاه افشار دو شیشه 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاوزبان 1 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک 1 لیتری گلچکان زمانی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق گل زوفا 4 لیتری گلچکان زمانی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
عرق گل زوفا 2 لیتری گلچکان زمانی 95,000 95000 ۰۲ بهمن
عرق گل زوفا 1 لیتری گلچکان زمانی 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک 2 لیتری گلچکان زمانی 95,000 95000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق بید کاسنی 4 لیتری گلچکان زمانی 160,000 160000 ۰۲ بهمن
عرق بید کاسنی 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بید کاسنی 1 لیتری گلچکان زمانی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
چهار عرق سرد گیاهی 4 لیتری گلچکان زمانی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
چهار عرق سرد گیاهی 2 لیتری گلچکان زمانی 90,000 90000 ۰۲ بهمن
چهار عرق سرد گیاهی 1 لیتری گلچکان زمانی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق سنبل الطیب 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق گزنه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق گزنه 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق گزنه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق مرزه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق مرزه 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق مرزه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن 4 لیتری گلچکان زمانی 350,000 350000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن 2 لیتری گلچکان زمانی 190,000 190000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن 1 لیتری گلچکان زمانی 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق چهار گیاه گرم 2 لیتری گلچکان زمانی 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق چهار گیاه گرم 1 لیتری گلچکان زمانی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق پنیرک 4 لیتری گلچکان زمانی 160,000 160000 ۰۲ بهمن
عرق پنیرک 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق پنیرک 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق برگ گردو 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق برگ گردو 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق برگ گردو 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاوزبان 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک400 میلی لیتری گلچکان زمانی 33,000 33000 ۰۲ بهمن
عرق گل زوفا 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 35,000 35000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله 400 میلی لیتری گلچگان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق شوید 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق طارونه 400 میلی لیتری گلچکان 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه افشار دو شیشه 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق اسطوخودوس افشار دو شیشه 1 لیتری 110,000 110000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره افشار دو شیشه 1.8 لیتری 140,000 140000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه 1 لیتری افشار 110,000 110000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه افشار دو شیشه 1 لیتری 110,000 110000 ۰۲ بهمن
عرق سنبل الطیب 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 32,000 32000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 32,000 32000 ۰۲ بهمن
عرق گزنه 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق مرزه 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق پنیرک 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه 400 میلی لیتر گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق برگ زیتون 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک افشار 1 لیتری 110,000 110000 ۰۲ بهمن
عرق بید افشار 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق برگ گردو افشار 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق چهل گیاه افشار 1 لیتری 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه 1 لیتری بهاران یزد 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی مریم گل زردبند 244,000 244000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی بابونه زردبند 191,000 191000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی رزماری زردبند 176,000 176000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی دم اسب زردبند 244,000 244000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی گل راعی زردبند 184,000 184000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی آویشن زردبند 88,000 88000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی سالویا زردبند 88,000 88000 ۰۲ بهمن
عصاره ماتریکاریا زردبند 135,000 135000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی تیموس زردبند 138,000 138000 ۰۲ بهمن
عصاره گیاه دارویی گزنه زردبند 155,325 155325 ۰۲ بهمن
عصاره اکیناسه زردبند 152,000 152000 ۰۲ بهمن
عصاره اورتیکا یا انجدان رومی زردبند 465,500 465500 ۰۲ بهمن
عصاره سنبل الطیب زردبند 171,000 171000 ۰۲ بهمن
عصاره سیر زردبند 175,750 175750 ۰۲ بهمن
عصاره ختمی زردبند 162,000 162000 ۰۲ بهمن
عصاره تاناستوم زردبند 101,000 101000 ۰۲ بهمن
عرق پونه افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق زیره افشار 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله 1 لیتری گلچگان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله 2 لیتری گلچگان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق خرفه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق برگ گردو 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق بید 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 28,000 28000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاوزبان 4 لیتری گلچکان زمانی 270,000 270000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاوزبان 2 لیتری گلچکان زمانی 145,000 145000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه 4 لیتری گلچکان زمانی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه 2 لیتری گلچکان زمانی 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه 1 لیتری گلچکان زمانی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر 400 میلی لیتری گلچکان زمانی 25,000 25000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک 4 لیتری گلچکان زمانی 370,000 370000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک 2 لیتری گلچکان زمانی 190,000 190000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک 1 لیتری گلچکان زمانی 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق بید 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق بید 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق بید 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج 1 لیتری گلچکان زمانی 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق بومادران 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق برگ مورد 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق برگ مورد 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق برگ مورد 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق برگ زیتون 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق برگ زیتون 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق برگ زیتون 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق شوید 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق طارونه 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق طارونه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق شوید 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله 4 لیتری گلچگان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره 2 لیتری گلچکان زمانی 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره 1 لیتری گلچکان زمانی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق شاتره 4 لیتری گلچکان زمانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق سنبل الطیب 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق سنبل الطیب 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان 4 لیتری گلچکان زمانی 190,000 190000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان 2 لیتری گلچکان زمانی 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان 1لیتری گلچکان زمانی 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین زنجبیل 4 لیتری گلچکان زمانی 170,000 170000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین زنجبیل 2 لیتری گلچکان زمانی 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین زنجبیل 1 لیتری گلچکان زمانی 48,000 48000 ۰۲ بهمن
عرق خرفه 2 لیتری گلچکان زمانی 75,000 75000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس 4 لیتری گلچکان زمانی 150,000 150000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس 2 لیتری گلچکان زمانی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس 1 لیتری گلچکان زمانی 45,000 45000 ۰۲ بهمن
پماد بریدرم لب اوریاژ 15 میلی‌لیتر Uriage Lip Bariederm 15ml 340,000 340000 ۰۲ بهمن
پماد ایگودرم ایگو مناسب پوست‎های دارای التهاب و خارش 25گرم Egoderm Ointment 25g 425,000 425000 ۰۲ بهمن
پماد بریدرم اوریاژ 40گرم Uriage Bariederm Onguent 40g 577,000 577000 ۰۲ بهمن
روغن شترمرغ پرو لایف 50 میلی لیتر Pro Life Ostrich Oil 50 ml 318,000 318000 ۰۲ بهمن
روغن گیاهی آویشن تقدیس 130,000 130000 ۰۲ بهمن
عرق رزماری عصاره طلایی ابریشم 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق بوقناق 52,500 52500 ۰۲ بهمن
کامبوجا زعفرانی 120,000 120000 ۰۲ بهمن
گلاب طبیعی سارو (18%) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
گلاب ویژه 160,000 160000 ۰۲ بهمن
پک عرقیات (گوارش) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع سارو (1لیتری) 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق چویل سارو (1 لیتری) 80,000 80000 ۰۲ بهمن
کامبوجای زنجبیل 3 لیتری 300,000 300000 ۰۲ بهمن
کامبوجای چای سرخ 3 لیتری 300,000 300000 ۰۲ بهمن
عرق خارمریم بهارستان 55,000 55000 ۰۲ بهمن
گلاب عصاره طلایی ابریشم 150,000 150000 ۰۲ بهمن
پودر ضد عرق 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرقگیر صندلی نمدی 1,275,000 1275000 ۰۲ بهمن
گلاب پاش سفال با پایه 450,000 450000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاو زبان عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج عصاره طلایی ابریشم 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق پونه نیم لیتری 60,000 60000 ۰۲ بهمن
کامبوجای به لیمو 3 لیتری 360,000 360000 ۰۲ بهمن
عرق زیره سیاه 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه سارو (1 لیتری) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
کامبوجای گزنه ۱ لیتری 120,000 120000 ۰۲ بهمن
کامبوجای زنجبیل ۱ لیتری 120,000 120000 ۰۲ بهمن
ست تکنیک معرق منبت 830,000 830000 ۰۲ بهمن
عرق شاهتره عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
گلاب سبوس 140,000 140000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 10 گیاه تقویت جنسی سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 12 گیاه سردرد،میگرن سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق نعناع 60,000 60000 ۰۲ بهمن
پک عرقیات (آرام بخش) 120,000 120000 ۰۲ بهمن
پک عرقیات (لاغری) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی سنگین آرام بخش سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی سنگین کبدی سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی سبوس 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین زنیان سبوس 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر سارو (1 لیتری) 35,000 35000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس کوهی 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق پونه سارو (1 لیتری) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
پک عرقیات (دیابت) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
معجون خون ساز 100,000 100000 ۰۲ بهمن
چهار عرق سرد سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج سارو (1 لیتری) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق شنبلیله 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق شیرین بیان 62,500 62500 ۰۲ بهمن
عرق سنبل الطیب 60,000 60000 ۰۲ بهمن
سکنجبین نعنایی (600گرمی) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق آویشن سارو (1لیتری) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق بابا آدم سارو (1 لیتری) 50,000 50000 ۰۲ بهمن
کامبوجای گزنه 3 لیتری 300,000 300000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه بهارستان 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق هل عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق نعنا عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق معجون فشار خون بهارستان 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی کلیوی عصاره طلایی ابریشم 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی قندی عصاره طلایی ابریشم 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی ریوی عصاره طلایی ابریشم 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق ترکیبی آرامبخش عصاره طلایی ابریشم 100,000 100000 ۰۲ بهمن
قاب معرق کاشی 300,000 300000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 100,000 100000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک (زالزالک) عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق زیره عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی عصاره طلایی ابریشم 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه نیم لیتری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق خرفه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
کامبوجای گل گاوزبان 3 لیتری 450,000 450000 ۰۲ بهمن
عرق بید مشک 78,000 78000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی سارو (1 لیتری) 35,000 35000 ۰۲ بهمن
چهار عرق گرم سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
کامبوجای به لیمو ۱ لیتری 150,000 150000 ۰۲ بهمن
کامبوجای گل گاوزبان ۱ لیتری 170,000 170000 ۰۲ بهمن
کامبوجای چای سرخ ۱ لیتری 120,000 120000 ۰۲ بهمن
کامبوجای چای سبز ۱ لیتری 825,000 825000 ۰۲ بهمن
پک عرقیات (چربی خون) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق نعنا طبیعی 40,000 40000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه سارو (1 لیتری) 35,000 35000 ۰۲ بهمن
عرق خارشتر 47,500 47500 ۰۲ بهمن
عرق کلپوره 50,000 50000 ۰۲ بهمن
گردن آویز تکنیک معرق منبت 612,000 612000 ۰۲ بهمن
عرق خارخاسک 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق کرفس 57,500 57500 ۰۲ بهمن
عرق سنگین لاغری سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
کامبوجا چای ترش زرشک 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 7 گیاه پروستات سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 10 گیاه گوارشی سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق یونجه سبوس 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 60 گیاه سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 4 گیاه شیرافزا سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین 18 گیاه خون ساز سبوس 90,000 90000 ۰۲ بهمن
عرق سنگین زیره سبوس 70,000 70000 ۰۲ بهمن
عرق شوید 55,000 55000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک نیم لیتری 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق نعنا نیم لیتری 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی نیم لیتری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق پونه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق زنیان عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عرق شاهسپرم عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق آویشن عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق آلوئه ورا عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق آرتیشو (کنگر فرنگی) عصاره طلایی ابریشم 1 لیتر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عرق اسطوخودوس یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق بابونه نیم لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق آلوئه ورا یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق آلوئه ورا نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق اسطوخودوس نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق یونجه یک لیتری 86,000 86000 ۰۲ بهمن
عرق هل یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق هل نیم لیتری 62,500 62500 ۰۲ بهمن
عرق گزنه نیم لیتری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق نسترن نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق شاطره یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق شاطره نیم لیتری 45,000 45000 ۰۲ بهمن
عرق زیره یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق زیره نیم لیتری 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق بومادران نیم لیتری 50,000 50000 ۰۲ بهمن
عرق بهارنارنج یک لیتری 75,000 75000 ۰۲ بهمن
عرق خرفه نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق بیدمشک یک لیتری 120,000 120000 ۰۲ بهمن
عرق بادرنجبویه نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق رازیانه نیم لیتری 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عرق دارچین نیم لیتری 60,000 60000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق کیالک نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق کاسنی یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاو زبان یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق گل گاو زبان نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
عرق گزنه یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق نعنا یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق آویشن یک لیتری 105,000 105000 ۰۲ بهمن
عرق آویشن نیم لیتری 52,500 52500 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 4 (حب البلسان) 125,000 125000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 9 (رب بسباسه) 80,000 80000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 10 (سیدالادویه) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی آمله 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 1 80,000 80000 ۰۲ بهمن
عسل بهاره دارویی 990,000 990000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 2 (زنجفیلات) 70,000 70000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 3 (اسارون) 90,000 90000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 6 - قرص خون (مقل ازرق) 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی کاهنده اشتها 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی إذخر 80,000 80000 ۰۲ بهمن
داروی شونیز 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی بوی بدن 60,000 60000 ۰۲ بهمن
داروی ابن مسعود 70,000 70000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 5 (جامع امام رضا علیه السلام) 35,000 35000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 7 (شافیه) 120,000 120000 ۰۲ بهمن
داروی مرکب 8 (پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم) 100,000 100000 ۰۲ بهمن
داروی آویشن 60,000 60000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646-\u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc":"\u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc"}