نرخ گلیم و جاجیم

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
گبه دستبافت سه متري کد 113001 19,890,800 19890800 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113021 35,190,000 35190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113018 41,290,000 41290000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113017 36,790,000 36790000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112094 8,080,000 8080000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 113040 5,390,000 5390000 ۳۰ دی
گبه دستبافت پنج متري کد 113035 61,690,000 61690000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113020 36,390,000 36390000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113016 39,990,000 39990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113006 19,290,000 19290000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112095 6,430,000 6430000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متري کد 113037 36,890,000 36890000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112076 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112058 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112069 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112072 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112073 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112074 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
گبه دستبافت پنج متري کد 113033 62,000,000 62000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113011 38,290,000 38290000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 113043 5,720,000 5720000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 113023 48,590,000 48590000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 113025 46,890,000 46890000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 113027 25,590,000 25590000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 113032 26,790,000 26790000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113012 37,690,000 37690000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113014 36,190,000 36190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113015 34,990,000 34990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 113022 32,000,000 32000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متري کد 113036 41,590,000 41590000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 101913 68,900,000 68900000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112067 3,350,000 3350000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112068 3,080,000 3080000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112066 3,660,000 3660000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112063 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112062 3,680,000 3680000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112061 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112060 3,630,000 3630000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112071 3,410,000 3410000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112059 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد112080 3,080,000 3080000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112075 3,570,000 3570000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متري کد 102033 23,900,000 23900000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112077 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متري کد 102032 27,000,000 27000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متري کد 101857 28,900,000 28900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 939 8,590,000 8590000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 931 7,890,000 7890000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متري کد 923 6,890,000 6890000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 801 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 802 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 810 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 812 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 806 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 807 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 808 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 800 1,650,000 1650000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 809 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 803 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 805 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 811 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت کناره کد 1002 2,620,000 2620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 828 2,430,000 2430000 ۳۰ دی
گبه دستبافت کناره کد 1001 2,310,000 2310000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 825 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 815 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 817 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 813 2,870,000 2870000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 814 4,140,000 4140000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 818 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 819 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 820 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 821 2,430,000 2430000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 822 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 823 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 824 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 816 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 826 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 827 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
پادري گبه دستبافت کد 829 1,620,000 1620000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112086 5,590,000 5590000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112064 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112088 5,280,000 5280000 ۳۰ دی
گبه یک و نیم متری شرکت طوفان کد 112084 8,290,000 8290000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112090 6,290,000 6290000 ۳۰ دی
گبه دو نیم متری شرکت طوفان کد 112107 13,390,000 13390000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112106 5,890,000 5890000 ۳۰ دی
گبه یک و نیم متری شرکت طوفان کد 112105 9,790,000 9790000 ۳۰ دی
گبه یک و نیم متری شرکت طوفان کد 112104 9,390,000 9390000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112089 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
گبه يک و نيم متري شرکت طوفان کد 112082 7,790,000 7790000 ۳۰ دی
گبه يک و نيم متري شرکت طوفان کد 112102 7,890,000 7890000 ۳۰ دی
گبه يک و نيم متري شرکت طوفان کد 112103 8,990,000 8990000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112085 5,490,000 5490000 ۳۰ دی
گبه یک متری شرکت طوفان کد 112087 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
گبه چهار متری شرکت طوفان کد 112112 19,990,000 19990000 ۳۰ دی
گبه پنج و نیم متری شرکت طوفان کد112111 34,990,000 34990000 ۳۰ دی
گبه پنج و نیم متری شرکت طوفان کد 112110 24,990,000 24990000 ۳۰ دی
گبه پنج متری شرکت طوفان کد 112108 33,990,000 33990000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112096 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
گبه دست بافت یک متری شرکت طوفان کد 112100 4,990,000 4990000 ۳۰ دی
گبه دست بافت نیم متری شرکت طوفان کد 112081 3,350,000 3350000 ۳۰ دی
گبه ی یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112101 8,470,000 8470000 ۳۰ دی
گبه دست بافت یک و نیم متری شرکت طوفان کد 112083 7,990,000 7990000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112097 7,920,000 7920000 ۳۰ دی
گبه دست بافت یک و نیم متری شرکت طوفان کد 112098 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
گبه دو و نیم متری شرکت طوفان کد 112099 14,850,000 14850000 ۳۰ دی
گبه نیم متری شرکت طوفان کد 112065 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
IKEA HAMPEN RUG HIGH PILE گلیم رنگی ایکیا 2,500,000 2500000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701021 - 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متری نرمین کسا کد 701077 - 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد TK01 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۲ 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متری کد 96071 11,500,000 11500000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۵ 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نيم کد 9509002 - 11,900,000 11900000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 901 - 1,890,000 1890000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701005 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد TK04 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
گلیم طرح دنابیگی بافته شده با کرک 4,175,000 4175000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا سرمه‌ای کد 5003 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم سوزنی قدیمی سی پرشیا کد 131806 21,500,000 21500000 ۳۰ دی
گلیم با طرح حوضی 1,400,000 1400000 ۳۰ دی
گلیم طرح شانه ای بافته شده با کرک 2,150,000 2150000 ۳۰ دی
گلیم طرح شانه ای بافته شده با پشم 1,675,000 1675000 ۳۰ دی
نمکدان گلیمی 800,000 800000 ۳۰ دی
گلیم دست باف 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم سوزنی قوچان آریا راگز مدل glm1060 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
گلیم با طرح خانه 700,000 700000 ۳۰ دی
گلیم با طرح پرنده و قفس 900,000 900000 ۳۰ دی
گلیم با طرح لوزی مشجر 700,000 700000 ۳۰ دی
گلیم با طرح دو پرنده 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
گلیم طرح آغاجاری بافته شده با کرک 4,175,000 4175000 ۳۰ دی
گلیم طرح درناخ بافته شده با کرک 4,175,000 4175000 ۳۰ دی
گلیم دستباف گالری مند کد TK05 11,900,000 11900000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-21 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح تمام نقش 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح 8 4,300,000 4300000 ۳۰ دی
گلیم کناره طرح ۲ 7,500,000 7500000 ۳۰ دی
گلیم طرح کاجی 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم کناره طرح ۱ 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد 112092 6,320,000 6320000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح صوفیا زمینه سرمه ای Columbia Classic Easy Out Handbag For Women 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح پالیز زمینه آبی 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گبه ماشینی دنیز طرح 2681K زمینه آبی 6,190,000 6190000 ۳۰ دی
گبه ماشینی دنیز کد 2680BE - 6,190,000 6190000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح آنا - 500,000 500000 ۳۰ دی
گليم دستبافت هفت متري کد 163112 - 25,415,000 25415000 ۳۰ دی
گلیم طرح پرده ای بافته شده با پشم 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۶ نفیس 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
گلیم سوزنی دستبافت 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-20 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستباف گالری مند کد TK06 18,500,000 18500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96069 10,000,000 10000000 ۳۰ دی
گلیم با طرح راه راه 1,200,000 1200000 ۳۰ دی
گلیم سوزنی قوچان آریا راگز مدل glm1059 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
گلیم کناره شیراز آریا راگز مدل glm1076 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد TKG08 4,650,000 4650000 ۳۰ دی
گلیم با طرح پرنده و شکار 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
گلیم طرح لوزی با رنگ مصنوعی 750,000 750000 ۳۰ دی
گلیم با طرح شکار 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
گلیم طرح لوزی با رنگ گیاهی 900,000 900000 ۳۰ دی
گلیم با طرح همه اش گل 700,000 700000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
گلیم دست بافت 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۱ 5,500,000 5500000 ۳۰ دی
گلیم دستباف گالری مند کد TKG02 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۴ 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گلیم تمام نقش با نخ میرینوس 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم با طرح دو لوزی 1,850,000 1850000 ۳۰ دی
گلیم با طرح رشته ای 2,080,000 2080000 ۳۰ دی
گلیم سوزنی دست بافت 6,000,000 6000000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5006 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5010 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد MG3009-14 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5008 2,490,000 2490000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96045 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 96035 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96014 Gabbeh 96014 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96031 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96028 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96029 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96011 Gabbeh 96011 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-19 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متری گالری نور کد H1095 46,900,000 46900000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد MG3009-13 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-15 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5001 . 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5004 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5005 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح افشان زمینه سرمه ای 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-08 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
صندلی استوانه ای گلیمی 1,000,000 1000000 ۳۰ دی
گلیم سفره کردی طرح ۳ 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
گلیم دستباف گالری مند قوچان کد TKG05 6,890,000 6890000 ۳۰ دی
گلیم دستباف گالری مند قوچان کد TKG07 4,030,000 4030000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متری کد 96074 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96056 18,000,000 18000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری گالری نور کد H1109 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت شش متری گالری نور کد H1096 46,900,000 46900000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-17 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-18 1,580,000 1580000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-23 1,580,000 1580000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-24 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-22 1,580,000 1580000 ۳۰ دی
گلیم طرح اغاجاری بافته شده با پشم 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1011 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1012 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1091 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1081 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562108 - 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562146 - 5,650,000 5650000 ۳۰ دی
گلیم تکه دوزی طوفان کد 112125 - 9,990,000 9990000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح سرامیک - 500,000 500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح خشتی - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 65622578 - 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.9 متری گالری مند کد MG3007-2 . 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
گلیم دستباف 1.6 متری گالری مند کد MG3004-2 . 3,800,000 3800000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی نیم متری کد 164127 . 3,420,000 3420000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهتاب پارسیان طرح دشت . 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-3 . 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-10 . 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-11 . 4,030,000 4030000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-12 Rug Ghoochan Mand Gallery MG3005-12 4,030,000 4030000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 2 متری گالری مند کد MG3006-2 . 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.9 متری گالری مند کد MG3007-3 . 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG01 Sunsilk Instant Restore Conditioner 350ml 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
گلیم دستباف 1.6 متری گالری مند کد MG3004-4 . 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح باستان زمینه کرم 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح پازیریک زمینه کرم 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-2 . 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-6 . 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-8 - 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری گالری مند کد MG3005-9 . 4,100,000 4100000 ۳۰ دی
گلیم دستباف 1.6 متری گالری مند کد MG3004-8 . 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهتاب پارسیان طرح توکا - 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهتاب پارسیان طرح گلناز - 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح نازیلا - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562175 - 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح پارمیس - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1030 - 5,800,000 5800000 ۳۰ دی
گبه یک ونیم متری شرکت طوفان کد112093 7,860,000 7860000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701006 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701002 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک و نیم متری کد 1014 - 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
گلیم آویز راگچری کد PAH202 1,550,000 1550000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 65622545 - 3,450,000 3450000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562120 - 4,095,000 4095000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1021 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی شاهکار شفق تبریز کد 1033 3,900,000 3900000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری گالری سلام کد 182014 - 800,000 800000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری گالری سلام کد 182015 - 2,200,000 2200000 ۳۰ دی
فرش ماشینی دنیز طرح گلیم زمینه آبی - 5,350,000 5350000 ۳۰ دی
فرش ماشینی برند دنیز طرح گلیم زمینه قرمز - 5,600,000 5600000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562117 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
گليم دستبافت ذرع و نيم کد 9509127 - 5,900,000 5900000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2012 . 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2003 . 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2002 . 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند قوچان کد MG3003-16 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد TK02 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96048 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96070 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96049 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96063 22,000,000 22000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96054 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96065 18,000,000 18000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96051 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96066 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96072 Gabbeh 96072 Hand Made 1.5 M 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96047 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد TKG04 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3009-04 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد MG3009-10 . 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164158 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح قشقایی زمینه سرمه ای 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح زنبق زمینه کرم 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5002 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5007 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-17 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-18 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5009 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96012 Gabbeh 96012 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96024 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96027 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5012 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96025 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 96033 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96037 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96043 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96042 7,000,000 7000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96036 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96061 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96062 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96034 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96040 7,000,000 7000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96015 Gabbeh 96015 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96016 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96019 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96020 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 96038 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96018 Gabbeh 96018 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96032 Gabbeh 96032 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96023 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96030 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96010 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی اسپادانا کد 5011 1,490,000 1490000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح افشان زمینه کرم 1,090,000 1090000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3009-01 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3009-02 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3009-03 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-11 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند کد MG3009-06 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گلیم گالری مند آذربایجان کد MG3009-07 4,170,000 4170000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3009-05 4,280,000 4280000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96055 18,000,000 18000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96050 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96064 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96059 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96058 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2016 . 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2018 . 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2002 گرد . 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
گبه ماشینی کاشان ابریشم کد 2017 1,790,000 1790000 ۳۰ دی
گليم دستبافت ذرع و نيم کد 9509125 - 8,900,000 8900000 ۳۰ دی
گليم دستبافت يک متري کد 9509066 - 12,900,000 12900000 ۳۰ دی
گليم دستبافت ذرع و نيم کد 9509128 - 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
گليم دستبافت چهار متري کد 163111 - 16,640,000 16640000 ۳۰ دی
گليم دستبافت هفت متري کد 163114 25,272,000 25272000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نيم کد 9509008 - 11,400,000 11400000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متري کد 9509010 - 14,900,000 14900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متري کد 9509011 - 17,900,000 17900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 9509015 - 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701001 - 12,500,000 12500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 9509017 - 34,900,000 34900000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562125 4,600,000 4600000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562129 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک متری طوفان کد 6562130 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562137 6,900,000 6900000 ۳۰ دی
گليم دستبافت يک متري گالري سلام کد 182013 800,000 800000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری سلام کد 182019 . 1,060,000 1060000 ۳۰ دی
گليم دستبافت پنج متري کد 163121 - 18,265,000 18265000 ۳۰ دی
کلاژ گلیم سه متری شرکت طوفان کد 112170 - 8,250,000 8250000 ۳۰ دی
کلاژ گلیم یک متری شرکت طوفان کد 112215 - 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
گلیم یک متری سلام کد 182021 - 950,000 950000 ۳۰ دی
گليم دستبافت پنج متري کد 163124 - 17,550,000 17550000 ۳۰ دی
پادری گلیم طوفان کد 620723 - 800,000 800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562121 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 65622551 - 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک متری طوفان کد 6562102 - 4,350,000 4350000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562138 - 8,200,000 8200000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک متری طوفان کد 6562141 - 7,990,000 7990000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک و نیم متری کد 1017 - 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک و نیم متری کد 1019 - 4,600,000 4600000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري نرمين کساء کد 701010 - 12,500,000 12500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701033 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701073 - 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701071 - 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701069 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701041 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701046 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه گلیم دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701067 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701063 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701061 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گلیم تکه دوزی شرکت طوفان کد 112119 11,990,000 11990000 ۳۰ دی
گلیم تکه دوزی شرکت طوفان کد 112134 13,990,000 13990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1037 - 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170135 - 5,850,000 5850000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170138 - 6,790,000 6790000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170139 - 5,770,000 5770000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170140 - 5,990,000 5990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170108 - 3,190,000 3190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170112 - 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح مارال - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 65622524 - 8,300,000 8300000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح گلبرگ - 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562145 - 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562123 - 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170114 - 4,190,000 4190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170121 - 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170122 - 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 65622549 - 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562107 - 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562181 - 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562182 - 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562183 - 2,950,000 2950000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 656214212 - 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح میخک 500,000 500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح ساناز - 1,890,000 1890000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 656225122 - 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562176 - 2,850,000 2850000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562155 - 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 302 - 3,490,000 3490000 ۳۰ دی
گبه ماشینی دنیای فرش کد 303 - 3,590,000 3590000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 903 - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562172 - 2,550,000 2550000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562170 - 2,700,000 2700000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164169 . 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
گلیم دستباف 1.6 متری گالری مند کد MG3004-5 . 3,850,000 3850000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.9 متری گالری مند کد MG3007-6 . 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 2 متری گالری مند کد MG3006-5 . 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164138 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گبه دستباف دو متری سی پرشیا کد 102141 - 24,500,000 24500000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهتاب پارسیان طرح سوگل . 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164153 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3002-7 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی نیم متری کد 164130 . 3,420,000 3420000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی نیم متری کد 164131 . 3,670,000 3670000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164132 . 3,670,000 3670000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 9609 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم دستباف 1.6 متری گالری مند کد MG3004-7 . 3,800,000 3800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 9606 - 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3002-6 ZeeZip 139G Cover For iphone 6/6s 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3002-10 Sewoo SLK-TS400EB Thermal Receipt Printer 6,280,000 6280000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164182 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 2 متری گالری مند کد MG3006-3 . 5,250,000 5250000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.9 متری گالری مند کد MG3007-1 . 4,700,000 4700000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهیار دلیجان کد 601 زمینه مسی - 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 9607 کاور کوتیس مدل چریکی 3 مناسب برای گوشی موبایل آیفون 7 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG03 Samsung 2Piece Cover For Samsung Galaxy S8 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3002-9 1,390,000 1390000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG3003-12 1,630,000 1630000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی نیم متری کد 164129 . 3,450,000 3450000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 9604 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت گالری مند کد MG02 1,370,000 1370000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164192 . 3,520,000 3520000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهیار دلیجان کد 604 - 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهیار دلیجان کد 605 - 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی نیم متری کد 164128 . 3,420,000 3420000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164137 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گبه ماشینی پارس نقش طرح صدف زمینه کرم - 2,290,000 2290000 ۳۰ دی
گبه ماشینی مهتاب پارسیان طرح سروناز . 1,600,000 1600000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 9603 Gabbeh 9603 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 9605 - 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164177 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164135 . 3,230,000 3230000 ۳۰ دی
گبه ماشيني دنيز کد 2681K - 6,190,000 6190000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562164 - 2,400,000 2400000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562165 - 2,990,000 2990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562167 - 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562168 - 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562162 - 2,700,000 2700000 ۳۰ دی
فرش ماشيني داريوش طرح کهربا زمينه آبي فيروزه‌ اي - 10,797,000 10797000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562156 - 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562157 - 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562158 - 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562159 - 4,650,000 4650000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562149 - 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد6562150 - 7,350,000 7350000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562152 - 5,700,000 5700000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 6562153 - 7,500,000 7500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 656225125 - 5,400,000 5400000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 656225112 - 2,800,000 2800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 65622575 - 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح الماس 500,000 500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح هریس 500,000 500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی دنیای فرش کد 902 - 990,000 990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562554 - 4,300,000 4300000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری طوفان کد 6562142 - 5,800,000 5800000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح یکتا دایره - 450,000 450000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح میخک دایره - 450,000 450000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 65622507 - 7,700,000 7700000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 65622506 - 7,800,000 7800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562178 - 2,750,000 2750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562179 - 2,385,000 2385000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562180 - 2,600,000 2600000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170128 - 6,790,000 6790000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170116 - 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح هلن - 1,190,000 1190000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح یلدا - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 65622572 - 7,500,000 7500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح ساغر - 500,000 500000 ۳۰ دی
گلیم ماشینی پارمیس طرح ساحل - 500,000 500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170113 - 3,996,000 3996000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد G170110 - 3,990,000 3990000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170142 - 5,690,000 5690000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری کد G170143 - 3,200,000 3200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170144 - 5,680,000 5680000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170136 - 6,840,000 6840000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم کد G170137 - 6,690,000 6690000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1041 - 6,500,000 6500000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1042 - 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1031 - 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1035 - 5,000,000 5000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری کد 1036 - 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701003 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701007 - 14,200,000 14200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701060 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه گلیم دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701058 - 5,200,000 5200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701057 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701054 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701053 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701056 - 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701050 - 4,830,000 4830000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701035 - 14,200,000 14200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701036 - 12,200,000 12200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701064 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701065 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه گلیم دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701068 - 6,250,000 6250000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701037 - 11,200,000 11200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک متري کد 9509005 - 11,900,000 11900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701066 - 6,200,000 6200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701047 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نيم نرمين کسا کد 701078 - 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
گبه دستبافت ذرع و نیم نرمین کسا کد 701075 - 4,750,000 4750000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري نرمين کساء کد 701011 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701025 - 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701027 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متری نرمین کسا کد 701079 - 14,200,000 14200000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري نرمين کساء کد 701008 - 12,000,000 12000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري نرمين کساء کد 701024 - 11,200,000 11200000 ۳۰ دی
گبه سه متری نرمین کساء کد 701014 - 14,200,000 14200000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک و نیم متری کد 1015 - 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 1001 - 14,000,000 14000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک و نیم متری کد 1013 - 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری کد 1020 - 2,900,000 2900000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری کد 1021 - 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت یک متری کد 1022 - 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک متری کد 1029 - 4,500,000 4500000 ۳۰ دی
گبه یک و نیم متری طوفان کد 112091 - 5,610,000 5610000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 6562140 6,850,000 6850000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نیم متری طوفان کد 6562161 - 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
گبه دستبافت نيم متري طوفان کد 6562166 - 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری طوفان کد 6562139 - 7,650,000 7650000 ۳۰ دی
گبه دستبافت دو متری طوفان کد 6562100 6,750,000 6750000 ۳۰ دی
کلاژ گلیم سه متری طوفان 112168 - 9,990,000 9990000 ۳۰ دی
کلاژ گلیم سه متری شرکت طوفان کد 112171 - 7,790,000 7790000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 1.8 متری باتیک کد 60566 9,000,000 9000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 2 متری باتیک کد 60661 - 9,600,000 9600000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت 2.2 متری باتیک کد 61350 12,800,000 12800000 ۳۰ دی
گليم دستبافت چهار متري کد 163122 - 14,885,000 14885000 ۳۰ دی
گليم دستبافت پنج متري کد 163113 - 17,550,000 17550000 ۳۰ دی
گبه دستباف یک و نیم متری طوفان کد 6562128 7,100,000 7100000 ۳۰ دی
گبه دستبافت چهار متري کد 9509016 - 29,900,000 29900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 9509013 - 19,900,000 19900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت سه متري کد 9509009 - 24,900,000 24900000 ۳۰ دی
گليم دستبافت چهار متري کد 163115 - 16,328,000 16328000 ۳۰ دی
گليم دستبافت هفت متري کد 163117 24,700,000 24700000 ۳۰ دی
گليم دستبافت هشت متري کد 163118 - 28,275,000 28275000 ۳۰ دی
گليم دستبافت هفت متري کد 163119 - 26,416,000 26416000 ۳۰ دی
گليم دستبافت ذرع و نيم کد 9509124 7,900,000 7900000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96057 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گلیم دستبافت قدیمی یک متری کد 164125 . 3,010,000 3010000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96017 Gabbeh 96017 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96013 Gabbeh 96013 Hand Made 1.5 M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96021 Hand Made Gabbeh 96021 1.5M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96022 Hand Made Gabbeh 96022 1.5M 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96026 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت يک و نيم متري کد 96039 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96053 15,000,000 15000000 ۳۰ دی
گبه دستبافت یک و نیم متری کد 96041 8,000,000 8000000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06af\u0644\u06cc\u0645-\u0648-\u062c\u0627\u062c\u06cc\u0645":"\u06af\u0644\u06cc\u0645 \u0648 \u062c\u0627\u062c\u06cc\u0645"}