نرخ کیک و شیرینی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
كيك آشنا ويژه وانيلي 12,000 12000 ۳۰ دی
كيك آشنا ويژه كاكائويي 15,000 15000 ۳۰ دی
كيك آشنا پيك نيك كاكائويي 35,000 35000 ۳۰ دی
پودر كيك رشد ( وانيل ) 55,000 55000 ۳۰ دی
پودر كيك رشد ( وانيل كاكائو ) 48,000 48000 ۳۰ دی
كيك درنا من سن كاكائويي 130 گرمی 15,000 15000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 20 درصد 20 لقمه 75,000 75000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 40 درصد 24 لقمه 135,000 135000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 20 درصد 24 لقمه 95,000 95000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 40 درصد 10 لقمه 70,000 70000 ۳۰ دی
نوقا دورنگ پسته و گردو 25 درصد 30 لقمه 115,000 115000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 20 درصد 30 لقمه 115,000 115000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی پسته ای 10 لقمه 62,000 62000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی 20 لقمه 115,000 115000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی فندقی 30 درصد 24 لقمه 110,000 110000 ۳۰ دی
شیرینی مربایی یا جواهر 400,000 400000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی فندقی 30 درصد 30 لقمه 125,000 125000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی فندقی 30 درصد 10 لقمه 60,000 60000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی پسته ای 20 درصد 30 لقمه 120,000 120000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی پسته ای 20 درصد 20 لقمه 83,000 83000 ۳۰ دی
نوقا مخلوط پسته و گردو 25 درصد 20 لقمه 80,000 80000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 40 درصد 30 لقمه 180,000 180000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی پسته ای 24 لقمه 130,000 130000 ۳۰ دی
نوقا دورنگ پسته و گردو 25 درصد 20 لقمه 90,000 90000 ۳۰ دی
نوقا دورنگ پسته و گردو 25 درصد 10 لقمه 55,000 55000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی 10 لقمه 62,000 62000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 20 درصد 64 لقمه سوپر مارکتی 230,000 230000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 40 درصد 20 لقمه 115,000 115000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 20 درصد 20 لقمه 80,000 80000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 20 درصد 30 لقمه 110,000 110000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی پسته ای 20 درصد 10 لقمه 47,000 47000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 20 درصد 10 لقمه 45,000 45000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 40 درصد 24 لقمه 145,000 145000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی 24 لقمه 130,000 130000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی فندقی 30 درصد 20 لقمه 90,000 90000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 20 درصد 24 لقمه 90,000 90000 ۳۰ دی
نوقا کاکائویی پسته ای 20 درصد 24 لقمه 98,000 98000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 20 درصد 64 لقمه سوپر مارکتی 220,000 220000 ۳۰ دی
نوقا مخلوط پسته و گردو 25 درصد 24 لقمه 90,000 90000 ۳۰ دی
نوقا دورنگ پسته و گردو 25 درصد 24 لقمه 100,000 100000 ۳۰ دی
نوقا مخلوط پسته و گردو 25 درصد 10 لقمه 55,000 55000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی 30 لقمه 165,000 165000 ۳۰ دی
نوقا مخلوط پسته و گردو 25 درصد 30 لقمه 110,000 110000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 40 درصد 30 لقمه 170,000 170000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی پسته ای 20 لقمه 115,000 115000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 40 درصد 10 لقمه 60,000 60000 ۳۰ دی
کوکی خانگی 200,000 200000 ۳۰ دی
کلوچه محلی خوزستان 108,000 108000 ۳۰ دی
شیرینی بهشتی 290,000 290000 ۳۰ دی
کلوچه سبوسدار 65,000 65000 ۳۰ دی
شیرینی لبنانی خشک بوکاج 240,000 240000 ۳۰ دی
نوقا آجیلی پسته ای 30 لقمه 165,000 165000 ۳۰ دی
نوقا گردویی ریز 700 گرمی 160,000 160000 ۳۰ دی
نوقا پسته ای 40 درصد 20 لقمه 125,000 125000 ۳۰ دی
نوقا گردویی 20 درصد 10 لقمه 42,000 42000 ۳۰ دی
باقلوای لبنانی مخصوص بوکاج 250,000 250000 ۳۰ دی
شیرینی زبان 69,000 69000 ۳۰ دی
باقلوای لوزی 410,000 410000 ۳۰ دی
شیرینی آلمانی اسپیرولینا 40,000 40000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u06cc\u06a9-\u0648-\u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc":"\u06a9\u06cc\u06a9 \u0648 \u0634\u06cc\u0631\u06cc\u0646\u06cc"}