نرخ کاغذ خردکن

نیکیتا / Nikita

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nikita Silver Plus Paper shredder 9,950,000 9950000 ۳۰ دی
Nikita SD-9360 Paper Shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD 9360 12,650,000 12650000 ۳۰ دی
nikita 468 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا 468 4,395,000 4395000 ۳۰ دی
nikita SD-9310 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9310 7,210,000 7210000 ۳۰ دی
nikita SD-9351 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9351 6,600,000 6600000 ۳۰ دی
nikita SD-9150 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9150 3,450,000 3450000 ۳۰ دی
روغن کاغذ خردکن nikita روغن کاغذ خردکن نیکیتا 55,000 55000 ۳۰ دی
nikita SD-9220 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9220 7,200,000 7200000 ۳۰ دی
nikita SD-9681 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9681 8,580,000 8580000 ۳۰ دی
nikita SD-9331 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9331 5,530,000 5530000 ۳۰ دی
nikita SD-9511 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9511 16,350,000 16350000 ۳۰ دی
nikita SD-9355 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD 9355 8,510,000 8510000 ۳۰ دی
Nikita SD 9150 shredder 2,650,000 2650000 ۳۰ دی
Nikita SD-9520 Paper Shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9520 7,670,000 7670000 ۳۰ دی
nikita SD-9680 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9680 9,850,000 9850000 ۳۰ دی

رمو / Remo

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Remo C3200 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 3200 7,395,000 7395000 ۳۰ دی
Remo C4100 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 4100 12,175,000 12175000 ۳۰ دی
Remo C1500 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 1500 6,265,000 6265000 ۳۰ دی
Remo C1100 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 1100 3,370,000 3370000 ۳۰ دی
Remo C1200 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 1200 4,320,000 4320000 ۳۰ دی
Remo C2200 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 2200 6,640,000 6640000 ۳۰ دی
Remo C5100 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 5100 55,700,000 55700000 ۳۰ دی

مهر / Mehr

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Mehr paper shredder MM830 11,700,000 11700000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM850 11,250,000 11250000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM870 15,300,000 15300000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM886 9,550,000 9550000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM800 4,775,000 4775000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM812 3,640,000 3640000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM520 42,485,000 42485000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM836 7,000,000 7000000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM636 7,450,000 7450000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM860 14,275,000 14275000 ۳۰ دی

کبرا / Kobra

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kobra 400 WB Paper shredder کاغذ خردکن کبرا 400 WB 174,900,000 174900000 ۳۰ دی
Kobra 270 TS C2 Paper shredder کاغذ خردکن کبرا 270 TS C2 44,400,000 44400000 ۳۰ دی
Kobra 310 TS CC4 Paper shredder کاغذ خرد کن کبرا 310TS CC4 54,900,000 54900000 ۳۰ دی
Kobra 260 TS C4 Paper shredder کاغذ خرد کن کبرا 260TS C4 24,900,000 24900000 ۳۰ دی
Kobra 310 TS HD C4 Paper Shredder کاغذ خردکن کبرا مدل 310 تی اس اچ دی سی 4 71,900,000 71900000 ۳۰ دی
Kobra 310 TS A4 C4 Paper Shredder کاغذ خردکن کبرا مدل 310 تی اس ای 4 سی 4 63,900,000 63900000 ۳۰ دی

اطلس / Atlas

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Atlas CC0640 کاغذ خردکن اطلس 6,140,000 6140000 ۳۰ دی
Atlas MC1040 کاغذ خردکن اطلس 12,540,000 12540000 ۳۰ دی
Atlas CC1040C کاغذ خردکن اطلس 4,180,000 4180000 ۳۰ دی
Atlas CC0660 کاغذ خردکن اطلس 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
Atlas CC2040 کاغذ خردکن اطلس 12,190,000 12190000 ۳۰ دی
Atlas CC1541 Paper Shredder کاغذ خردکن اطلس سی سی 1541 8,600,000 8600000 ۳۰ دی
Shredder ATLAS CC0660C کاغذ-خردکن-اطلس-مدل-CC0660C 9,900,000 9900000 ۳۰ دی

دایجین / Daejin

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Daejin kostal HARD-DRIVE-SHREDDER-KS-13300HD هارد خردکن و کاغذ خردکن دایجین مدل 13300@ 1,100,000,000 1100000000 ۳۰ دی
Daejin kostal Shredder-C8245CD کاغذ خردکن و سی دی پودرکن دایجین مدل سی 8245 145,000,000 145000000 ۳۰ دی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
AX SD-815b Paper shredder 5,680,000 5680000 ۳۰ دی
AX SD-817B Paper shredder 6,890,000 6890000 ۳۰ دی
AX SD-808D Paper Shredder کاغذ خردکن اکس مدل اس دی 808 دی 4,900,000 4900000 ۳۰ دی
alborz AZC12 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد سی 12 3,500,000 3500000 ۳۰ دی
alborz AZC7 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد سی 7 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
alborz AZE12 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد ای 12 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
alborz AZE120 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد ای 120 5,800,000 5800000 ۳۰ دی
alborz AZS80 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد اس 80 6,700,000 6700000 ۳۰ دی
Fellowes 53C Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 53 سی 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
Protech 468 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل 468 3,497,500 3497500 ۳۰ دی
AX SD-810D Paper shredder 6,400,000 6400000 ۳۰ دی
AX SD-812d Paper shredder 5,850,000 5850000 ۳۰ دی
AX SD-8008D Paper shredder 4,490,000 4490000 ۳۰ دی
alborz AZA3135 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد سی 3135 39,500,000 39500000 ۳۰ دی
alborz AZA4130 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد سی 4130 53,000,000 53000000 ۳۰ دی
Fellowes MS-450CS Micro-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل ام اس 450 سی اس 9,400,000 9400000 ۳۰ دی
Fellowes 300C Auto Feed Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 300 سی 29,800,000 29800000 ۳۰ دی
Fellowes 79Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 79 سی آی 9,300,000 9300000 ۳۰ دی
Fellowes 125Ci Jam Proof CD Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 125 سی آی 16,500,000 16500000 ۳۰ دی
Fellowes 60Cs Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 60 سی اس 3,450,000 3450000 ۳۰ دی
Fellowes MS-460Cs Micro-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل ام اس 460 سی اس 9,800,000 9800000 ۳۰ دی
AX SD-812B Paper Shredder کاغذ خردکن اکس مدل اس دی 812 بی 5,080,000 5080000 ۳۰ دی
AX SD-804D Paper Shredder کاغذ خردکن اکس مدل اس دی 804 دی 3,050,000 3050000 ۳۰ دی
Fellowes H-8C Cross-Cut Personal Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل اچ 8 سی 3,400,000 3400000 ۳۰ دی
Fellowes 99Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 99 سی آی 11,200,000 11200000 ۳۰ دی
Fellowes 63Cb Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 63 سی بی 6,850,000 6850000 ۳۰ دی
Fellowes H-8Cd Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل اچ 8 سی دی 3,100,000 3100000 ۳۰ دی
Fellowes 225Mi Jam Proof Micro-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 225 ام آی 23,200,000 23200000 ۳۰ دی
Fellowes 325Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 325 سی آی 31,400,000 31400000 ۳۰ دی
Fellowes 73Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 73 سی آی 8,600,000 8600000 ۳۰ دی
Fellowes DS-1200Cs Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل دی اس 1200 سی اس 4,850,000 4850000 ۳۰ دی
Fellowes 500C Auto Feed Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 500 سی 39,900,000 39900000 ۳۰ دی
Fellowes 99Ms Micro-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل ام اس 99 13,400,000 13400000 ۳۰ دی
Fellowes 225Ci Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 225 سی آی 24,000,000 24000000 ۳۰ دی
Fellowes 75Cs Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 75 سی اس 7,850,000 7850000 ۳۰ دی
Fellowes DS-1 Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل دی اس 1 5,300,000 5300000 ۳۰ دی
کاغذ خردکن نیکیتا مدل سیلور پلاس Nikita Silver Plus Paper Shredder 9,950,000 9950000 ۳۰ دی
alborz AZS8 Paper Shredder کاغذ خردکن البرز مدل ای زد اس 8 4,800,000 4800000 ۳۰ دی
Sunwood 9522 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9522 11,850,000 11850000 ۳۰ دی
ProTech SD 9360 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9360 10,750,000 10750000 ۳۰ دی
ProTech SD 9355 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9355 8,725,000 8725000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC051 shiny T-NSC051 12,288,600 12288600 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC044 shiny T-NSC044 10,046,700 10046700 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC050 shiny T-NSC050 11,306,700 11306700 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC048 10,046,700 10046700 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC040 shiny T-NSC040 10,538,100 10538100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC035 shiny T-NSC035 11,520,900 11520900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR014 44,891,100 44891100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC037 shiny T-NSC037 12,288,600 12288600 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC030 shiny T-NSC030 17,694,900 17694900 ۳۰ دی
ProTech SD 9680 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9680 9,900,000 9900000 ۳۰ دی
SUNWOOD 9520 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9520 11,880,000 11880000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR012 shiny T-NSR012 37,676,000 37676000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR011 shiny T-NSR011 34,190,000 34190000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC036 shiny T-NSC036 10,538,100 10538100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR013 44,890,200 44890200 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC012 12,582,900 12582900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSR015 54,809,100 54809100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC056 shiny T-NSC056 27,522,900 27522900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC055 shiny T-NSC055 25,519,500 25519500 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC054 shiny T-NSC054 10,046,700 10046700 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC053 shiny T-NSC053 16,712,100 16712100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC052 shiny T-NSC052 15,237,900 15237900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC034 shiny T-NSC034 10,538,100 10538100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC033 shiny T-NSC033 11,029,500 11029500 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC032 shiny T-NSC032 10,467,000 10467000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC031 shiny T-NSC031 17,694,900 17694900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC039 shiny T-NSC039 10,046,700 10046700 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC038 11,029,500 11029500 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC042 10,538,100 10538100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC041 shiny T-NSC041 11,520,900 11520900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC049 shiny T-NSC049 11,520,900 11520900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC046 shiny T-NSC046 10,538,100 10538100 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC045 shiny T-NSC045 11,029,500 11029500 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC043 shiny T-NSC043 11,520,900 11520900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC047 shiny T-NSC047 11,520,900 11520900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC019 10,861,200 10861200 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC021 11,779,200 11779200 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC020 11,025,900 11025900 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC017 12,384,000 12384000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC018 10,264,500 10264500 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC016 12,222,000 12222000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC013 11,322,000 11322000 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل N-SC011 11,768,400 11768400 ۳۰ دی
دور دوشی - پارتیشن دوش شاینی مدل T-NSC057 shiny T-NSC057 10,046,700 10046700 ۳۰ دی
Sunwood SD9670 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9670 11,250,000 11250000 ۳۰ دی
REMO c-1100 Paper shredder 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
REMO c-1400 Paper shredder 4,000,000 4000000 ۳۰ دی
Mehr paper shredder MM820 9,750,000 9750000 ۳۰ دی
Fellowes 225Mi Jam Proof Cross-Cut Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل 225 ام آی 23,000,000 23000000 ۳۰ دی
Daejin kostal Shredder KS-11410 کاغذ خردکن دایجین کره مدل KS-11410 2,057,000 2057000 ۳۰ دی
nikita SD-9522 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9522 14,210,000 14210000 ۳۰ دی
Remo C3100 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 3100 11,125,000 11125000 ۳۰ دی
Remo C2100 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 2100 7,115,000 7115000 ۳۰ دی
nikita SD-9330 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9330 4,950,000 4950000 ۳۰ دی
Remo C1400 Paper Shredder کاغذ خردکن رمو مدل سی 1400 4,190,000 4190000 ۳۰ دی
nikita SD-9210 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9210 6,990,000 6990000 ۳۰ دی
Fellowes 99Ci Micro-Cut Shredder 11,000,000 11000000 ۳۰ دی
nikita SD-9020 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD 9020 5,330,000 5330000 ۳۰ دی
Sunwood 9355 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل 93552 6,020,000 6020000 ۳۰ دی
nikita SD-9671 Paper shredder کاغذ خردکن نیکیتا SD-9671 5,340,000 5340000 ۳۰ دی
Sunwood 9360 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9360 6,590,000 6590000 ۳۰ دی
Fellowes AutoMax 300C Paper Shredder کاغذ خردکن فلوز مدل AutoMax 300C 43,950,000 43950000 ۳۰ دی
Fellowes Powershred 60Cs Paper Shredder کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 60Cs 4,920,000 4920000 ۳۰ دی
Remo RP400 4,200,000 4200000 ۳۰ دی
Sunwood SD9680 Paper Shredder کاغذ خرد کن سان وود مدل SD9680 11,230,000 11230000 ۳۰ دی
Protech SD 9522 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9522 11,775,000 11775000 ۳۰ دی
Protech SD 9520 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9520 12,455,000 12455000 ۳۰ دی
ProTech SD 9670 Paper Shredder کاغذ خردکن پروتک مدل SD 9670 9,550,000 9550000 ۳۰ دی
کاغذ خردکن برش برقی مدل AX- 4605R (تمام اتوماتیک) 57,000,000 57000000 ۳۰ دی
Mehr MM-621c Paper Shredder کاغذ خرد کن مهر ام ام 621 سی 7,475,000 7475000 ۳۰ دی
Fellowes Powershred 53C Paper Shredder کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 53C 5,910,000 5910000 ۳۰ دی
Fellowes AutoMax 500C Paper Shredder کاغذ خرد کن فلوز مدل AutoMax 500C 42,525,000 42525000 ۳۰ دی
Fellowes Powershred 73Ci Paper Shredder کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 73Ci 11,300,000 11300000 ۳۰ دی
Fellowes Powershred 75Cs Paper Shredder کاغذ خرد کن فلوز مدل Powershred 75Cs 8,350,000 8350000 ۳۰ دی
JAM VOX JV-1 1,500,000 1500000 ۳۰ دی
Remo CW 500 check printer پرفراژ چک رمو CW500 3,300,000 3300000 ۳۰ دی
MEHR MM636 Paper Shredder کاغذ خردکن مهر مدل ام ام 636 9,200,000 9200000 ۳۰ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u06a9\u0627\u063a\u0630-\u062e\u0631\u062f\u06a9\u0646":"\u06a9\u0627\u063a\u0630 \u062e\u0631\u062f\u06a9\u0646"}