نرخ نخ و سوزن جراحی

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
نخ جراحی نایلون 0 راند با سوزن 35 کد Y6350 دوغسان ( Dogsan ) 924,000 924000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 3/0 راند با سوزن 30 کد H4300 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ و سوزن کاتکوت کرومیک راند و کاتینگ 4/0 - 3/0 -2/0 -2 - 1 - 0 28,280 28280 ۲۶ دی
ترانسفرست با سر سوزن و بدون سر سوزن 11,140 11140 ۲۶ دی
نخ و سوزن کاتکوت پلین راد و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 22,390 22390 ۲۶ دی
نخ و سوزن نایلون 10/0 دو سوزنه اسپاچولا با سوزن 6 72,280 72280 ۲۶ دی
نخ و سوزن سوپابن راند و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 25,250 25250 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 3/0 کاتینگ با سوزن 35 کد S4353 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
مینی واک با سوزن 10-12 31,070 31070 ۲۶ دی
سوزن تست قند خون ( لنست ) | Ok Lance 70,000 70000 ۲۶ دی
سوزن فیستولاگردان خارجی وریدی 13,480 13480 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 3/0 کاتینگ با سوزن 25 کد D4255 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 3/0 پلور با سوزن 25 کد D4259 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 1 راند با سوزن 40 کد D7400 دوغسان ( Dogsan ) 1,932,000 1932000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 6/0 PL با سوزن 13 کد D139 دوغسان ( Dogsan ) 1,896,000 1896000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 5/0 پلور با سوزن 19 کد D2199 دوغسان ( Dogsan ) 1,788,000 1788000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 کاتینگ با سوزن 25 کد D3255 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد D3213 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 راند با سوزن 25 کد D3250 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 راند با سوزن 20 کد D3200 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 2/0 راند با سوزن 40 کد R8400 دوغسان ( Dogsan ) 876,000 876000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 2/0 دابل راند با سوزن 17 کد R51702 دوغسان ( Dogsan ) 1,044,000 1044000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 6/0 کاتینگ با سوزن 10 کد D103 دوغسان ( Dogsan ) 1,992,000 1992000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 راند با سوزن 30 کد S6300 دوغسان ( Dogsan ) 115,500 115500 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 راند با سوزن 40 کد S6400 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 4/0 کاتینگ با سوزن 16 کد F3165 دوغسان ( Dogsan ) 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 4/0 راند با سوزن 16 کد F3160 دوغسان ( Dogsan ) 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 3/0 راند با سوزن 16 کد F4160 دوغسان ( Dogsan ) 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 2/0 راند با سوزن 30 کد Y5300 دوغسان ( Dogsan ) 888,000 888000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 25 کد T5255 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 راند با سوزن 30 کد T5300 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 6/0 کاتینگ با سوزن 13 کد S133 دوغسان ( Dogsan ) 1,008,000 1008000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 1 کاتینگ با سوزن 37 کد S7374 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 2/0 راند با سوزن 40 کد H8400 دوغسان ( Dogsan ) 1,728,000 1728000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 0 کاتینگ با سوزن 40 کد H6406 دوغسان ( Dogsan ) 1,560,000 1560000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 6/0 راند با سوزن 13 کد G131 دوغسان ( Dogsan ) 1,464,000 1464000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 6/0 اسپاچولا با سوزن 8 کد G1882 دوغسان ( Dogsan ) 3,660,000 3660000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 5/0 اسپاچولا با سوزن 8 کد G2882 دوغسان ( Dogsan ) 3,900,000 3900000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 5/0 PL با سوزن 13 کد G239 دوغسان ( Dogsan ) 1,404,000 1404000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 4/0 PL با سوزن 19 کد G3199 دوغسان ( Dogsan ) 1,344,000 1344000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند با سوزن 10 کد P1112 دوغسان ( Dogsan ) 1,896,000 1896000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 راند با سوزن 30 کد G7300 دوغسان ( Dogsan ) 1,332,000 1332000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 راند با سوزن 35 کد G5350 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 0 راند با سوزن 40 کد G6400 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد Y2163 دوغسان ( Dogsan ) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد Y3203 دوغسان ( Dogsan ) 1,116,000 1116000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 4/0 کاتینگ با سوزن 16 کد Y3163 دوغسان ( Dogsan ) 1,140,000 1140000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 راند با سوزن 30 کد G5300 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 راند با سوزن 20 کد G4200 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 3/0 Keskin با سوزن 26 کد U4263 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 0 راند با سوزن 30 کد Y6300 دوغسان ( Dogsan ) 924,000 924000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 1 راند با سوزن 45 کد Y74503 دوغسان ( Dogsan ) 1,212,000 1212000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 10/0 اسپاچولا با سوزن 6 کد M2187 دوغسان ( Dogsan ) 3,600,000 3600000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 2/0 کاتینگ با سوزن 35 کد Y5353 دوغسان ( Dogsan ) 888,000 888000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 20 کد Y4203 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
سوزن فیستولاگردان خارجی شریانی 13,480 13480 ۲۶ دی
سوزن لانست بایونیم Lanst 120,000 120000 ۲۶ دی
نخ و سوزن PVDF راند و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 14,180 14180 ۲۶ دی
نخ و سوزن مونوبن (پلین) راند وکاتینگ با طول سوزنهای مختلف 15,760 15760 ۲۶ دی
نخ و سوزن مونوبن (بدون کرم) راندوکاتینگ با طول سوزنهای مختلف 16,500 16500 ۲۶ دی
نخ و سوزن سیلک راند و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 14,180 14180 ۲۶ دی
نخ و سوزن سیلک 6/0 - 7/0 - 8/0 اسپاچولا دو سوزنه 6-8 50,440 50440 ۲۶ دی
نخ و سوزن سوپابن6/0 اسپاچولا دو سوزنه با سوزن 8 36,820 36820 ۲۶ دی
نخ و سوزن پلی پرولین کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 12,950 12950 ۲۶ دی
نخ و سوزن نایلون لوپ صفر و یک راند با طول سوزنهای مختلف 19,690 19690 ۲۶ دی
نخ و سوزن نایلون با سوزن راند و کاتینگ با طول سوزنهای مختلف 14,180 14180 ۲۶ دی
نخ و سوزن نایلون 8/0 دو سوزنه راند با سوزن 8 50,440 50440 ۲۶ دی
نخ و سوزن کاتکوت کرومیک راند و کاتینگ 5/0 - 6/0 28,280 28280 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 1 کاتینگ با سوزن 40 کد S7403 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 راند با سوزن 16 کد D3160 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 3/0 راند با سوزن 25 کد D4250 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 2/0 کاتینگ با سوزن 25 کد D5255 دوغسان ( Dogsan ) 1,668,000 1668000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 2/0 راند با سوزن 25 کد D5250 دوغسان ( Dogsan ) 1,668,000 1668000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد D3203 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 5/0 راند با سوزن 16 کد D2160 دوغسان ( Dogsan ) 1,788,000 1788000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد D2165 دوغسان ( Dogsan ) 1,824,000 1824000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 3/0 کاتینگ با سوزن 16 کد F4165 دوغسان ( Dogsan ) 1,440,000 1440000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 2/0 Diamond point double با سوزن 25 کد R5262 دوغسان ( Dogsan ) 1,212,000 1212000 ۲۶ دی
نخ جراحی V.Silk 8/0 اسپاچولا با سوزن 6 کد M4367 دوغسان ( Dogsan ) 4,572,000 4572000 ۲۶ دی
نخ جراحی PDS 6/0 راند با سوزن 13 کد D1312 دوغسان ( Dogsan ) 1,896,000 1896000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 7/0 راند با سوزن 8 کد F0814 دوغسان ( Dogsan ) 3,180,000 3180000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 7/0 راند با سوزن 8 کد F0812 دوغسان ( Dogsan ) 3,180,000 3180000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 6/0 راند با سوزن 10 کد F1012 دوغسان ( Dogsan ) 2,376,000 2376000 ۲۶ دی
نخ جراحی تروفیلن 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد F2165 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 5/0 diamond با سوزن 55 کد R9556 دوغسان ( Dogsan ) 1,692,000 1692000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 4/0 کاتینگ با سوزن 16 کد R3165 دوغسان ( Dogsan ) 1,356,000 1356000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 4/0 کاتینگ با سوزن 13 کد R333 دوغسان ( Dogsan ) 1,356,000 1356000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 4/0 راند با سوزن 20 کد R32002 دوغسان ( Dogsan ) 1,356,000 1356000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 4/0 راند با سوزن 17 کد R31702 دوغسان ( Dogsan ) 1,356,000 1356000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 3/0 راند با سوزن 16 کد R41602 دوغسان ( Dogsan ) 1,044,000 1044000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 3/0 دابل راند با سوزن 25 کد R42502 دوغسان ( Dogsan ) 1,044,000 1044000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 3/0 دابل راند با سوزن 17 کد R41702 دوغسان ( Dogsan ) 1,044,000 1044000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 2/0 کاتینگ با سوزن 50 کد R8504 دوغسان ( Dogsan ) 1,128,000 1128000 ۲۶ دی
نخ جراحی اتی باند 2/0 دابل راند با سوزن 25 کد R52502 دوغسان ( Dogsan ) 1,044,000 1044000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 0 راند با سوزن 35 کد G6350 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 0 راند با سوزن 30 کد G6300 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 9/0 Taper Point با سوزن 5 کد M3105 دوغسان ( Dogsan ) 4,596,000 4596000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 8/0 Taper Point با سوزن 5 کد M4115 دوغسان ( Dogsan ) 3,792,000 3792000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 8/0 Taper Point با سوزن 6 کد M4117 دوغسان ( Dogsan ) 2,652,000 2652000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 6/0 کاتینگ با سوزن 16 کد Y1163 دوغسان ( Dogsan ) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 6/0 کاتینگ با سوزن 13 کد Y133 دوغسان ( Dogsan ) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد Y2173 دوغسان ( Dogsan ) 1,200,000 1200000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 راند با سوزن 25 کد G5250 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2 کاتینگ با سوزن 40 کد G8414 دوغسان ( Dogsan ) 1,728,000 1728000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2 راند با سوزن 40 کد G8400 دوغسان ( Dogsan ) 1,728,000 1728000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 ریورس کاتینگ با سوزن 40 کد G7404 دوغسان ( Dogsan ) 1,404,000 1404000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 راند با سوزن 50 کد G7510 دوغسان ( Dogsan ) 1,332,000 1332000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 راند با سوزن 40 کد G7410 دوغسان ( Dogsan ) 1,332,000 1332000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 راند با سوزن 40 کد G7400 دوغسان ( Dogsan ) 1,332,000 1332000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 1 راند با سوزن 35 کد G7350 دوغسان ( Dogsan ) 1,332,000 1332000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 0 ریورس کاتینگ با سوزن 40 کد G6414 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 0 راند با سوزن 40 کد G6410 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 کاتینگ با سوزن 30 کد G4303 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 کاتینگ با سوزن 26 کد I4263 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 کاتینگ با سوزن 26 کد G4263 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 کاتینگ با سوزن 20 کد G4203 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 ریورس کاتینگ با سوزن 26 کد I4263 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 راند با سوزن 30 کد G4300 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 راند با سوزن 25 کد G4250 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد G3203 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 4/0 راند با سوزن 25 کد G3250 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 4/0 راند با سوزن 20 کد G3200 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 4/0 راند با سوزن 18 کد G3180 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد G2165 دوغسان ( Dogsan ) 1,404,000 1404000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 5/0 راند با سوزن 16 کد G2160 دوغسان ( Dogsan ) 1,404,000 1404000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 5/0 راند با سوزن 13 کد G231 دوغسان ( Dogsan ) 1,404,000 1404000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند با سوزن 10 کد P1012 دوغسان ( Dogsan ) 1,896,000 1896000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 5/0 راند با سوزن 16 کد P21602 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 5/0 راند با سوزن 13 کد P2312 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 4/0 راند با سوزن 20 کد P32002 دوغسان ( Dogsan ) 1,152,000 1152000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 4/0 راند با سوزن 16 کد P31602 دوغسان ( Dogsan ) 1,152,000 1152000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 3/0 راند با سوزن 25 کد P42502 دوغسان ( Dogsan ) 1,152,000 1152000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 3/0 راند با سوزن 16 کد P41602 دوغسان ( Dogsan ) 1,152,000 1152000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 2/0 راند با سوزن 30 کد P53002 دوغسان ( Dogsan ) 1,152,000 1152000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 2/0 دابل راند با سوزن 25 کد P52502 دوغسان ( Dogsan ) 1,584,000 1584000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 2/0 KD با سوزن 25 کد P52572 دوغسان ( Dogsan ) 1,296,000 1296000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 2/0 Diamond با سوزن 17 کد P51762 دوغسان ( Dogsan ) 1,428,000 1428000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 10/0 Taper Point با سوزن 5 کد M2205 دوغسان ( Dogsan ) 3,972,000 3972000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 1 راند با سوزن 40 کد P7400 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 0 راند با سوزن 40 کد P6400 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 0 راند با سوزن 35 کد P6350 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 4/0 PL با سوزن 19 کد H3199 دوغسان ( Dogsan ) 1,560,000 1560000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 3/0 کاتینگ با سوزن 26 کد H4263 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 0 راند با سوزن 40 کد H6410 دوغسان ( Dogsan ) 1,560,000 1560000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 0 راند با سوزن 30 کد H6300 دوغسان ( Dogsan ) 1,560,000 1560000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 7/0 اسپاچولا با سوزن 8 کد G0882 دوغسان ( Dogsan ) 4,920,000 4920000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 2/0 راند با سوزن 35 کد H5350 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 2/0 راند با سوزن 30 کد H5300 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 3/0 راند با سوزن 25 کد H4250 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل رپید 2/0 کاتینگ با سوزن 35 کد H5353 دوغسان ( Dogsan ) 1,224,000 1224000 ۲۶ دی
نخ سیلک بدون سوزن 8 رشته ای -صفر - یک - 4/0 - 3/0 - 2/0 20,390 20390 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 8/0 راند بلک با سوزن 8 کد P9814 دوغسان ( Dogsan ) 3,636,000 3636000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 8/0 راند با سوزن 8 کد P9812 دوغسان ( Dogsan ) 4,320,000 4320000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 8/0 راند با سوزن 6 کد P9612 دوغسان ( Dogsan ) 3,972,000 3972000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 راند بلک با سوزن 8 کد P0814 دوغسان ( Dogsan ) 2,868,000 2868000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 راند بلک با سوزن 13 کد P0314 دوغسان ( Dogsan ) 2,532,000 2532000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 راند با سوزن 8 کد P0812 دوغسان ( Dogsan ) 2,532,000 2532000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 راند با سوزن 13 کد P0312 دوغسان ( Dogsan ) 1,752,000 1752000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 راند با سوزن 10 کد P0012 دوغسان ( Dogsan ) 2,532,000 2532000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 7/0 KD با سوزن 8 کد P0872 دوغسان ( Dogsan ) 4,140,000 4140000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند بلک با سوزن 8 کد P1812 دوغسان ( Dogsan ) 2,796,000 2796000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند بلک با سوزن 13 کد P1414 دوغسان ( Dogsan ) 2,388,000 2388000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند بلک با سوزن 13 کد P1314 دوغسان ( Dogsan ) 2,388,000 2388000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند با سوزن 13 کد P1412 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی پروپیلن 6/0 راند با سوزن 13 کد P1312 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 راند با سوزن 37 کد S6370 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 راند با سوزن 35 کد T5350 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 1 راند با سوزن 40 کد S7400 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 1 راند با سوزن 37 کد S7370 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 کاتینگ با سوزن 40 کد S6403 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 کاتینگ با سوزن 37 کد S6374 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 0 کاتینگ با سوزن 30 کد S6303 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 3/0 کاتینگ با سوزن 30 کد S4303 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 3/0 کاتینگ با سوزن 26 کد S4263 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 3/0 راند با سوزن 26 کد S4260 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 کاتینگ با سوزن 35 کد S5353 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 کاتینگ با سوزن 30 کد S5303 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 کاتینگ با سوزن 26 کد S5263 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 راند با سوزن 40 کد S8400 دوغسان ( Dogsan ) 876,000 876000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 راند با سوزن 37 کد S8370 دوغسان ( Dogsan ) 876,000 876000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 راند با سوزن 35 کد S5350 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 2/0 راند با سوزن 30 کد S5300 دوغسان ( Dogsan ) 720,000 720000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 1 کاتینگ با سوزن 40 کد S7404 دوغسان ( Dogsan ) 756,000 756000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 0 راند با سوزن 40 کد T6400 دوغسان ( Dogsan ) 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 0 راند با سوزن 35 کد T6350 دوغسان ( Dogsan ) 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 6/0 اسپاچولا با سوزن 8 کد S1882 دوغسان ( Dogsan ) 4,200,000 4200000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 5/0 کاتینگ با سوزن 20 کد S2205 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 5/0 راند با سوزن 20 کد S2200 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 5/0 راند با سوزن 18 کد S2180 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 4/0 کاتینگ با سوزن 16 کد S3165 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 4/0 کاتینگ با سوزن 13 کد S333 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی سیلک 4/0 راند با سوزن 20 کد S3200 دوغسان ( Dogsan ) 912,000 912000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 راند با سوزن 25 کد T5250 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 1 راند با سوزن 40 کد T7400 دوغسان ( Dogsan ) 1,680,000 1680000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 3/0 Keskin با سوزن 20 کد T4213 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 30 کد T5303 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 26 کد U5263 دوغسان ( Dogsan ) 1,512,000 1512000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 2/0 دابل راند با سوزن 25 کد Y5250 دوغسان ( Dogsan ) 888,000 888000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 2/0 کاتینگ با سوزن 30 کد Y5303 دوغسان ( Dogsan ) 888,000 888000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 2/0 ریورس کاتینگ با سوزن 26 کد Y5263 دوغسان ( Dogsan ) 888,000 888000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 16 کد Y4163 دوغسان ( Dogsan ) 1,056,000 1056000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 راند با سوزن 26 کد Y4260 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد Y3213 دوغسان ( Dogsan ) 1,140,000 1140000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 4/0 راند با سوزن 20 کد Y3200 دوغسان ( Dogsan ) 1,116,000 1116000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 4/0 PL با سوزن 19 کد Y3199 دوغسان ( Dogsan ) 1,416,000 1416000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 35 کد Y4353 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 30 کد Y4303 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 26 کد Y4263 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 3/0 کاتینگ با سوزن 20 کد Y4213 دوغسان ( Dogsan ) 1,056,000 1056000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 3/0 راند با سوزن 18 کد G4180 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 35 کد G5353 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 30 کد G5303 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 کاتینگ با سوزن 26 کد I5263 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 ریورس کاتینگ با سوزن 26 کد G5263 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی ویکریل 2/0 راند با سوزن 40 کد G5400 دوغسان ( Dogsan ) 1,176,000 1176000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 1 راند با سوزن 40 کد Y7400 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 0 کاتینگ با سوزن 40 کد Y6404 دوغسان ( Dogsan ) 1,032,000 1032000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 0 راند با سوزن 45 کد Y64503 دوغسان ( Dogsan ) 1,164,000 1164000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 0 راند با سوزن 40 کد Y6400 دوغسان ( Dogsan ) 924,000 924000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 10/0 اسپاچولا با سوزن 6 کد M2177 دوغسان ( Dogsan ) 3,600,000 3600000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 10/0 Taper Point با سوزن 5 کد M2105 دوغسان ( Dogsan ) 4,884,000 4884000 ۲۶ دی
نخ جراحی نایلون 1 کاتینگ با سوزن 40 کد Y7403 دوغسان ( Dogsan ) 984,000 984000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 6/0 کاتینگ با سوزن 10 کد U103 دوغسان ( Dogsan ) 1,704,000 1704000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 5/0 کاتینگ با سوزن 16 کد U2165 دوغسان ( Dogsan ) 1,608,000 1608000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 4/0 کاتینگ با سوزن 20 کد U3213 دوغسان ( Dogsan ) 1,524,000 1524000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 4/0 کاتینگ با سوزن 16 کد U3165 دوغسان ( Dogsan ) 1,524,000 1524000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 4/0 راند با سوزن 20 کد T3200 دوغسان ( Dogsan ) 1,524,000 1524000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 4/0 راند با سوزن 16 کد T3160 دوغسان ( Dogsan ) 1,524,000 1524000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 3/0 راند با سوزن 30 کد T4300 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
نخ جراحی مونوکریل 3/0 راند با سوزن 25 کد T4250 دوغسان ( Dogsan ) 1,476,000 1476000 ۲۶ دی
سوزن تست قند خون ایکان مدل On Call G124 10A 57,000 57000 ۲۶ دی
سوزن تست قند خون آی ام ای دی سی مدل UNIVERSAL بسته 100 عددی IME-DC UNIVERSAL Lancets Pack Of 100 110,000 110000 ۲۶ دی
سوزن دوخت کوچک نمره 10 مکس 12,000 12000 ۲۶ دی
سوزن تست قند خون 25 عددی بایر مدل Microlet Bayer Microlet Lancets 25 packs 125,000 125000 ۲۶ دی
سوزن خط کش تاپ تول 388,700 388700 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0646\u062e-\u0648-\u0633\u0648\u0632\u0646-\u062c\u0631\u0627\u062d\u06cc":"\u0646\u062e \u0648 \u0633\u0648\u0632\u0646 \u062c\u0631\u0627\u062d\u06cc"}