نرخ فر توکار

بوش / Bosch

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Built-in ovens HBG 38B762 فر توکار بوش HBG 38B762 39,900,000 39900000 ۰۲ بهمن
Built-in ovens HBG 78B750 فر توکار بوش HBG 78B750 34,900,000 34900000 ۰۲ بهمن

فر / Ferre

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gorenje BO87ORAX فربرقی مولتی سیستم اورایتو BO87ORAX گرنیه 30,900,000 30900000 ۰۲ بهمن
Gorenje BO7360AX فربرقی مولتی سیستم BO7360AX گرنیه 16,300,000 16300000 ۰۲ بهمن
Gorenje BO8750AX فر برقی مولتی سیستم BO8750AX گرنیه 32,240,000 32240000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven Monark Turkish Combo model فرتوکار برقی Combo مدل GRAND ساخت ترکیه 15,500,000 15500000 ۰۲ بهمن
Gorenje BO72SY2B فربرقی مولتی سیستم سری سیمپلیسیتی BO72SY2B گرنیه 18,530,000 18530000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven Monark Turkish Combo model فرتوکار برقی Combo مدل Monark ساخت ترکیه 16,700,000 16700000 ۰۲ بهمن

مکس / MAX

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
max MF0014E فر برقی مکث MF0014E 14,060,000 14060000 ۰۲ بهمن

میزی / Measy

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NOBEL TC-0424 فر رومیزی برقی نوبل مدل TC-0424 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن

بیمکث / bimax

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فر توکار برق و گاز توکار بیمکث مدل MF0010 E,G 13,015,000 13015000 ۰۲ بهمن
فر توکار برق و گاز توکار بیمکث مدل GوMF0011 E 13,920,000 13920000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدلMF0010 12,700,000 12700000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدلMF0011 12,700,000 12700000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدلMF008 13,690,000 13690000 ۰۲ بهمن
مایکروفر توکار بیمکث 19,090,000 19090000 ۰۲ بهمن

استیل البرز / Steel Alborz

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فر توکار استیل البرز FGE4 Steel Alborz FGE4 Built-in ovens 15,471,750 15471750 ۰۲ بهمن
فر توکار استیل البرز FG2 Steel Alborz FG2 Built-in ovens 14,205,000 14205000 ۰۲ بهمن
فراستیل البرز مدل FGE3 16,365,000 16365000 ۰۲ بهمن
Alborz Steel Built-in gas oven Model: FG2 فر گازی توکار استیل البرز مدل : FG2 14,575,080 14575080 ۰۲ بهمن
Steel Alborz FE3 Steel Alborz FE3 Built-in ovens 13,515,000 13515000 ۰۲ بهمن
فر استیل البرز مدل FG 2 13,270,000 13270000 ۰۲ بهمن
Electric oven - built-in stainless steel gas Alborz model: FGE4 فر برقی - گازی توکار استیل البرز مدل : FGE4 14,430,000 14430000 ۰۲ بهمن
فر استیل البرز مدل FE1 19,965,000 19965000 ۰۲ بهمن
Alborz Steel gas-electric built-in oven model: FGE3 فر گازی-برقی توکار استیل البرز مدل : FGE3 16,700,000 16700000 ۰۲ بهمن

داتیس / datees

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Datees D-F 642 15,885,500 15885500 ۰۲ بهمن
فر داتیس مدل DF 629 14,740,000 14740000 ۰۲ بهمن
Datees D-F 620 13,640,000 13640000 ۰۲ بهمن
Datees D-F 646 19,868,000 19868000 ۰۲ بهمن
فرداتیس مدل DF 625 16,630,000 16630000 ۰۲ بهمن
فر داتیس مدل DF 626 14,740,000 14740000 ۰۲ بهمن
فرداتیس مدل DF 621 14,740,000 14740000 ۰۲ بهمن
Datees D-F 648 17,968,700 17968700 ۰۲ بهمن
فر داتیس مدل DF 644 17,720,000 17720000 ۰۲ بهمن
فرداتیس مدل DF 628 15,170,000 15170000 ۰۲ بهمن
فرداتیس مدل DF 622 16,980,000 16980000 ۰۲ بهمن
فرداتیس مدل DF 640 12,270,000 12270000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس مدل D-F 621 13,640,000 13640000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
فر لتو مدلo-18 19,820,000 19820000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-06 9,170,000 9170000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-21 14,700,000 14700000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدل11-o 12,810,000 12810000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-19 20,370,000 20370000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-17 18,460,000 18460000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-22 17,110,000 17110000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-05 14,620,000 14620000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-16 18,790,000 18790000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-13 20,722,500 20722500 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-09 19,940,000 19940000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-20 17,400,000 17400000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-03 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-04 13,200,000 13200000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-15 16,690,000 16690000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-10 18,200,000 18200000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-07 21,025,000 21025000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدلo-08 14,480,000 14480000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F22 Akhavan F22 Built-in ovens 12,542,755 12542755 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F18 Akhavan F18 Built-in ovens 9,583,395 9583395 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F11 Akhavan F11 Built-in ovens 8,974,500 8974500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F13 Akhavan F13 Built-in ovens 9,013,000 9013000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F16 Akhavan F16 Built-in ovens 9,362,000 9362000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F17 Akhavan F17 Built-in ovens 9,520,000 9520000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F4 Akhavan F4 Built-in ovens 9,035,500 9035500 ۰۲ بهمن
Akhavan F 14 27,635,500 27635500 ۰۲ بهمن
Akhavan F 15 9,038,000 9038000 ۰۲ بهمن
Akhavan F 18 9,583,395 9583395 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 19 9,114,000 9114000 ۰۲ بهمن
فر تو کار اخوان مدل F 28 9,402,570 9402570 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 20 14,249,000 14249000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 24 10,937,225 10937225 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F21 Akhavan F21 Built-in ovens 12,258,000 12258000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F23 Akhavan F23 Built-in ovens 11,505,000 11505000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F24 Akhavan F24 Built-in ovens 10,937,225 10937225 ۰۲ بهمن
Akhavan F 11 8,974,500 8974500 ۰۲ بهمن
Akhavan F 7 8,970,000 8970000 ۰۲ بهمن
Akhavan F 2 9,121,800 9121800 ۰۲ بهمن
Akhavan F 8 9,465,000 9465000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F2 Akhavan F2 Built-in ovens 9,121,800 9121800 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F3 Akhavan F3 Built-in ovens 9,166,500 9166500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F12 Akhavan F12 Built-in ovens 9,089,500 9089500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F7 Akhavan F7 Built-in ovens 8,970,000 8970000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F8 Akhavan F8 Built-in ovens 9,465,000 9465000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F10 Akhavan F10 Built-in ovens 9,040,000 9040000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F14 Akhavan F14 Built-in ovens 27,635,500 27635500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F15 Akhavan F15 Built-in ovens 9,038,000 9038000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F5 Akhavan F5 Built-in ovens 8,912,440 8912440 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F6 Akhavan F6 Built-in ovens 9,217,000 9217000 ۰۲ بهمن
Akhavan F 16 9,362,000 9362000 ۰۲ بهمن
Akhavan F 12 9,089,500 9089500 ۰۲ بهمن
Akhavan F 17 9,520,000 9520000 ۰۲ بهمن
Akhavan F 13 9,013,000 9013000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F19 Akhavan F19 Built-in ovens 9,114,000 9114000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F20 Akhavan F20 Built-in ovens 14,249,000 14249000 ۰۲ بهمن
فر اخوان مدلF1 8,770,000 8770000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 25 11,604,400 11604400 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 21 12,258,000 12258000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 22 12,542,755 12542755 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 23 11,505,000 11505000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 1 8,770,000 8770000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 16 9,362,000 9362000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven - gas Brotherhood F12 model فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F12 9,089,500 9089500 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven - gas Brotherhood F3 model فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F3 9,166,500 9166500 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven - gas Brotherhood F5 models فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F5 8,912,440 8912440 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven Brotherhood F26 model فر توکار برقی اخوان مدل F26 16,224,965 16224965 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven models Brotherhood F 27 فر توکار برقی اخوان مدل F27 16,700,000 16700000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven - gas Brotherhood F10 model فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F10 9,040,000 9040000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 10 9,040,000 9040000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 3 9,166,500 9166500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 4 9,035,500 9035500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F25 Akhavan F25 Oven 11,604,400 11604400 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 104 13,120,000 13120000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 201 11,120,000 11120000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 105 14,105,000 14105000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 101 11,920,000 11920000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 102 11,920,000 11920000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 103 13,120,000 13120000 ۰۲ بهمن
فر توکار ایلیا استیل مدل IO 106 12,630,000 12630000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven models Dorsa Aras فر توکار برقی درسا مدل ارس 10,960,000 10960000 ۰۲ بهمن
Built-in electric oven Dorsa Model AFROZ فر توکار برقی درسا مدل افروز 11,200,000 11200000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل BIYANCA 15,840,000 15840000 ۰۲ بهمن
فرتی اند دی مدل TD202 12,000,000 12000000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدل860 24,200,000 24200000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدلFG 6 23,700,000 23700000 ۰۲ بهمن
فرتی اند دی مدل TD201 11,600,000 11600000 ۰۲ بهمن
La Germania F669K9X 41,800,000 41800000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برق و گاز T&D (تی اند دی )- مدل TD-203 15,700,000 15700000 ۰۲ بهمن
فر توکار تمام برقی توکار کن مدل 6500EEB 16,000,000 16000000 ۰۲ بهمن
فر توکار تمام برقی توکار کن مدل 6500EEW 16,300,000 16300000 ۰۲ بهمن
فر توکار برق و گاز توکار کن مدل 6500EGB 16,500,000 16500000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برق و گاز T&D (تی اند دی )- مدل TD-205 12,000,000 12000000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-207 20,825,000 20825000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-209 14,875,000 14875000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-211 16,200,000 16200000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل ROMEO 12,750,000 12750000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل HERO 17,630,000 17630000 ۰۲ بهمن
فر توکار وایز مدل W0402 25,430,000 25430000 ۰۲ بهمن
فر توکار دور استیل هادسون مدل سن پریمو-12 16,040,000 16040000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه رفلکس هادسون مدل کریستالو-6 13,800,000 13800000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه مشکی هادسون مدل پالرمو-10 14,930,000 14930000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه مشکی هادسون مدل پالرمو-6 13,510,000 13510000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل CAMELLIA 20,775,000 20775000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدلFB 6 25,050,000 25050000 ۰۲ بهمن
فر تی اند دی مدل TD-203 15,800,000 15800000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدلFB 25 26,850,000 26850000 ۰۲ بهمن
La Germania F980D9X 46,400,000 46400000 ۰۲ بهمن
La Germania F670E9X 24,000,000 24000000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل LORENZO 14,100,000 14100000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 30 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 27 16,504,500 16504500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان کد F 29 13,958,195 13958195 ۰۲ بهمن
فر توکار برق و گاز کن مدل 6031EGB 15,880,000 15880000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برق و گاز T&D (تی اند دی )- مدل TD-202 12,750,000 12750000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-208 16,650,000 16650000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-214 14,657,500 14657500 ۰۲ بهمن
فر توکارر برقی T&D (تی اند دی )- مدل TD-210 14,875,000 14875000 ۰۲ بهمن
فر توکار آشپزخانه - مدل MF 0015 E برقی 11,430,000 11430000 ۰۲ بهمن
فر توکار وایز مدل W0401 28,780,000 28780000 ۰۲ بهمن
فر برقی مکث MF008E 12,685,000 12685000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل VERONICA 20,280,000 20280000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه مشکی هادسون مدل پالرمو-12 15,440,000 15440000 ۰۲ بهمن
فرتی اند دی مدل TD204 15,690,000 15690000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدلFG 4 23,700,000 23700000 ۰۲ بهمن
فر لامیرا مدلFB 5 25,050,000 25050000 ۰۲ بهمن
فر توکارر برق و گاز T&D (تی اند دی )- مدل TD-206 15,980,000 15980000 ۰۲ بهمن
La Germania F969D9X 49,300,000 49300000 ۰۲ بهمن
فر توکار وایز مدل W0403 49,730,000 49730000 ۰۲ بهمن
فر توکار آشپزخانه - مدل MF 0016 E برقی 12,350,000 12350000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل FABIYAN 17,100,000 17100000 ۰۲ بهمن
فر توکار کلایبرگ مدل HERMIA 17,850,000 17850000 ۰۲ بهمن
فر برقي توكار گرنیه مدل BO7540AX 25,430,000 25430000 ۰۲ بهمن
فر برقي توكار گرنیه سري گرنيه وان مدل BO87W 33,320,000 33320000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 355 مشکی 3,130,000 3130000 ۰۲ بهمن
فر برقي توكار گرنیه سري سيمپليسيتي مدل... 21,700,000 21700000 ۰۲ بهمن
فر توکار دور استیل هادسون مدل سن پریمو-10 15,500,000 15500000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه رفلکس هادسون مدل کریستالو-10 15,210,000 15210000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه اپتی وایت هادسون مدل بیانکو-10 15,640,000 15640000 ۰۲ بهمن
فر برقي لاجرمانيا F650D9X/12 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 455 3,680,000 3680000 ۰۲ بهمن
فر توکار دور استیل هادسون مدل سن پریمو-6 14,080,000 14080000 ۰۲ بهمن
فر توکار شیشه اپتی وایت هادسون مدل بیانکو-6 14,220,000 14220000 ۰۲ بهمن
فر برقي کن 6433EEB 18,000,000 18000000 ۰۲ بهمن
فر برقي- گازي مکث MF0010 E&G 12,500,000 12500000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 456 استیل 4,120,000 4120000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 286 استیل 3,240,000 3240000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 355 سیلور 3,240,000 3240000 ۰۲ بهمن
فربرقی توستر سام مدل 356 استیل 3,570,000 3570000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان-F3 9,057,000 9057000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F27 16,504,500 16504500 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F16 9,249,000 9249000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F22 12,391,755 12391755 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدلF26 16,027,465 16027465 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F29 13,958,195 13958195 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F4 26,460,000 26460000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F6 9,106,500 9106500 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F10 9,040,000 9040000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F20 14,078,500 14078500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F1 Akhavan F1 Built-in ovens 8,220,000 8220000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F9 Akhavan F9 Oven 7,650,000 7650000 ۰۲ بهمن
فر رومیزی برقی افبا مدل Efba-1004 2,250,000 2250000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F28 9,286,070 9286070 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F15 8,929,500 8929500 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F14 27,331,500 27331500 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O20T با ریل تلسکوپی 18,358,500 18358500 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O10 15,832,000 15832000 ۰۲ بهمن
فر رومیزی برقی نوبل مدل NF-42RCS 2,540,000 2540000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O18 19,293,000 19293000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O8 18,460,000 18460000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O7 19,912,500 19912500 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O5 15,799,600 15799600 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F17 9,187,500 9187500 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O20 16,940,000 16940000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O21T با ریل تلسکوپی 18,675,000 18675000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O3 14,338,800 14338800 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O17 17,640,000 17640000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O16 16,348,650 16348650 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O15 14,520,150 14520150 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O14 Leto O14 14,520,150 14520150 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O13 19,490,000 19490000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O4 14,338,800 14338800 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O9 23,718,000 23718000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F5 8,805,940 8805940 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O19 19,293,000 19293000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان مدل F2 9,853,600 9853600 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O6 LETO O6 12,283,000 12283000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O11 16,140,000 16140000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی و گازی اسنوا مدل SNOWA O202 SNOWA O202 16,303,000 16303000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HRG6769S1I Bosch HRG6769S1I 112,248,400 112248400 ۰۲ بهمن
فر برقی تکنو گاز ایتالیا شیشه ای مدل TOE608C برند تکنو مدل TOE608C 28,822,000 28822000 ۰۲ بهمن
فر گازی TOG615S تکنوگاز 19,334,000 19334000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBN559E3I Bosch HBN559E3I 24,145,000 24145000 ۰۲ بهمن
فر رومیزی بوش ترکیه 1150 وات BOSCH HKP110150Q BOSCH HKP110150Q 15,960,000 15960000 ۰۲ بهمن
فر برق و گاز توکار تابان مدل f 3 برند تابان مدل f 3 6,592,500 6592500 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز TOG617C تکنوگاز 19,334,000 19334000 ۰۲ بهمن
فر برقی بوش آلمان 47 لیتر توکار BOSCH CBG675BS1I BOSCH CBG675BS1I 46,995,000 46995000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O25T با ریل تلسکوپی Leto O25T 20,462,500 20462500 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG632BS1I ُُBosch HBG632BS1I 38,891,900 38891900 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HRG656XS1I Bosch HRG656XS1I 104,459,300 104459300 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG43S360I Bosch HBG43S360I 28,290,000 28290000 ۰۲ بهمن
فر تو کار STBG 01 تاکنو 16,300,000 16300000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBN559W3I Bosch HBN559W3I 23,065,000 23065000 ۰۲ بهمن
فر رومیزی بوش ترکیه 1150 وات BOSCH HKP110120Q BOSCH HKP110120Q 10,265,000 10265000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE616S تکنوگاز Tecnogas BSK-3471 23,590,000 23590000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE612S تکنوگاز Tecnogas BSK-3467 26,700,000 26700000 ۰۲ بهمن
فر تو کار STBG 02 تاکنو 18,630,000 18630000 ۰۲ بهمن
فربرقی بی اف 655 سامسونگ Samsung Electric Oven BF655 26,365,000 26365000 ۰۲ بهمن
ف توکارر برق و گاز T&D (تی اند دی )- مدل TD-201 برند تی اند دی مدل TD-201 12,325,000 12325000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F648 19,960,000 19960000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 35 ( برقی ) 17,914,755 17914755 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BW1 42,530,000 42530000 ۰۲ بهمن
فر توکار گرنیه مدل BO799S50X Gorenje BO799S50X Built in Oven 49,000,000 49000000 ۰۲ بهمن
datees D-F 665 فر برقی گازی داتیس D-F 665 12,980,000 12980000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBN559E1I Bosch HBN559E1I 23,845,000 23845000 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-GE6701 برند ناب استیل مدل MO-GE6701 14,980,000 14980000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز TOG918C تکنوگاز 34,755,500 34755500 ۰۲ بهمن
فربرقی 70 لیتری 690 سامسونگ NV690 Samsung NV690 30,375,000 30375000 ۰۲ بهمن
فر اخوان توکار مدل F16 9,237,000 9237000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE614C تکنوگاز Tecnogas BSK-3468 24,000,000 24000000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE613C تکنوگاز Tecnogas BSK-3470 26,800,000 26800000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی و گازی اسنوا مدل SNOWA O201 SNOWA O201 16,201,500 16201500 ۰۲ بهمن
فر تو کارSTB 01 تاکنو 18,450,000 18450000 ۰۲ بهمن
مایکروفر توکار بیمکث مدل MFW 001 مزایا 16,280,000 16280000 ۰۲ بهمن
فر زیگما برقی مدل TEOR 60ES 26,000,000 26000000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدل O-6 برند لتو مدل O-6 13,535,000 13535000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدل MF 0011 E&G برقی و گازی Bimax MF 0011 E&G 14,422,000 14422000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE621C تکنوگاز Tecnogas BSK-3469 25,884,500 25884500 ۰۲ بهمن
فر توکار F8 اخوان 9,345,000 9345000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدل O-7 برند لتو مدل O-7 21,025,000 21025000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O22T با ریل تلسکوپی Leto O22T 19,720,000 19720000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز FGE 90 میکس 34,516,250 34516250 ۰۲ بهمن
فر گازی ناب استیل مدل O GG18 10,937,500 10937500 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس مدل D-F 647 17,930,000 17930000 ۰۲ بهمن
فر توکار کن مدل TC367 16,190,000 16190000 ۰۲ بهمن
فر برقی TC366W کن Can BSK-3479 17,440,000 17440000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی - گازی اخوان مدل F7 9,056,500 9056500 ۰۲ بهمن
فر برقی بیمکث مدل MF 0102 E 15,390,000 15390000 ۰۲ بهمن
فر توکار60 سانتی بوش BOSCH HBA13B253B BOSCH HBA13B253B 24,900,000 24900000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 28 ( گازی ) 9,286,070 9286070 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز D-F 670 داتیس 15,915,000 15915000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز FGE 603 میکس 21,400,000 21400000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز TC367W کن 19,950,000 19950000 ۰۲ بهمن
فر لتو مدل O-3 برند لتو مدل O-3 13,300,000 13300000 ۰۲ بهمن
فر f30 اخوان برند اخوان مدل f30 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فربرقی بی کیو 685 سامسونگ Samsung Electric Oven BQ685 33,900,000 33900000 ۰۲ بهمن
فر برق و گاز توکار تابان مدل f 6 برند تابان مدل f 6 6,885,000 6885000 ۰۲ بهمن
فر برقی بوش آلمان 71 لیتر توکار BOSCH HBG6764B1I BOSCH HBG6764B1I 58,210,000 58210000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O26T با ریل تلسکوپی Leto O26T 18,410,000 18410000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O28 Leto O28 17,600,000 17600000 ۰۲ بهمن
فر برقی TOE607C تکنوگاز Tecnogas BSK-3464 24,522,000 24522000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F660 12,715,000 12715000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدل MF 0015n E برقی 15,600,000 15600000 ۰۲ بهمن
فر برقی F32 اخوان Akhavan F32 16,242,000 16242000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O127G 15,630,000 15630000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HVA331BS0 Bosch HVA331BS0 7,190,000 7190000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HBN331W0I 19,244,800 19244800 ۰۲ بهمن
فر برقی D-F 645 داتیس 11,880,000 11880000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدل ۰۱۰۱ برقی 12,580,000 12580000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 7 SI7 864 SH IX آریستون 34,000,000 34000000 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل EOEB610MSS Entive EOEB610MSS Built in Oven 21,000,000 21000000 ۰۲ بهمن
فر توکار F2 اخوان 9,853,600 9853600 ۰۲ بهمن
فر توکار clayberg مدل LORENZO 16,920,000 16920000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز F34 اخوان 13,199,000 13199000 ۰۲ بهمن
فر گازی تکنو گاز ایتالیا شیشه ای مدل TOّF609ُS برند تکنومدل TOّF609ُS 20,759,000 20759000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O29 Leto O29 23,120,000 23120000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O24T با ریل تلسکوپی Leto O24T 18,835,500 18835500 ۰۲ بهمن
فر برقی اخوان کد F30 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فر O6 لتو Leto O6 12,110,000 12110000 ۰۲ بهمن
فر برقی بوش آلمان 71 لیتر توکار BOSCH HBG6725S1I BOSCH HBG6725S1I 50,600,000 50600000 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-EE7004 برند ناب استیل مدل MO-EE7004 13,900,000 13900000 ۰۲ بهمن
فربرقی بی کیو 665 سامسونگ Samsung Electric Oven BQ665 31,450,000 31450000 ۰۲ بهمن
Bosch HBA33B550 فر توکار استیل بوش مدل HBA33B550 34,500,000 34500000 ۰۲ بهمن
LETO O 14 16,690,000 16690000 ۰۲ بهمن
فربرقی بی کیو 680 سامسونگ Samsung Electric Oven BQ680 32,235,000 32235000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG43S350I 29,590,000 29590000 ۰۲ بهمن
فر f5 اخوان برند اخوان مدل BSK-3117 8,805,940 8805940 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O27 Leto O27 21,910,000 21910000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی اسنوا مدل SNOWA O102 SNOWA O102 18,116,250 18116250 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی اسنوا مدل SNOWA O101 SNOWA O101 17,112,250 17112250 ۰۲ بهمن
فر برقی TC366B کن Can BSK-3478 19,000,000 19000000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز TC367B کن 17,970,000 17970000 ۰۲ بهمن
صفحه برقی سامسونگ مدل C 61 13,160,000 13160000 ۰۲ بهمن
فر توکار clayberg مدل VERONICA 20,280,000 20280000 ۰۲ بهمن
فر توکار گرنیه مدل BOG632E00XGK Gorenje BOG632E00XGK Built in single oven 23,000,000 23000000 ۰۲ بهمن
فر توکار گرنیه مدل BCS589S20X Gorenje BCS589S20X Built in Oven 39,000,000 39000000 ۰۲ بهمن
فر توکار گرنیه مدل BOP88ORAW Gorenje BOP88ORAW Built in single oven 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل EOHA68MGB Entive EOHA68MGB Built in Oven 17,500,000 17500000 ۰۲ بهمن
فر توکار بیمکث نقره ای. مدل MF0016E 16,600,000 16600000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 3 SA3 544 C IX آریستون 27,500,000 27500000 ۰۲ بهمن
فر توکار TEOR 60 GLW زیگما 26,000,000 26000000 ۰۲ بهمن
فر تو کار ST 01 تاکنو 17,300,000 17300000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی بیمکث مدل MF 0016n E مزایا 15,135,000 15135000 ۰۲ بهمن
فر برقی توکار بیمکث مدل MF 0015 nE مزایا 12,280,000 12280000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 3 ( گاز – برق ) 9,057,000 9057000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 32 ( برقی ) 16,242,000 16242000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 208 17,255,000 17255000 ۰۲ بهمن
بطری خنک کن 101 23,220,000 23220000 ۰۲ بهمن
فر تک و توکار 90سانتی متری استیل براق بوش Bosch HVA331BS0I Bosch HVA331BS0I 72,700,000 72700000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HBG655BS1B Bosch HBG655BS1B 48,020,000 48020000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 7 ( گاز – برق ) 9,056,500 9056500 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O129E 26,360,000 26360000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز D-F 660 داتیس 11,660,000 11660000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز IO 201 ایلیا استیل 10,950,000 10950000 ۰۲ بهمن
فر برقی بوش ترکیه 67 لیتر BOSCH HBN551W1Q BOSCH HBN551W1Q 24,450,000 24450000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-29 توکار 25,800,000 25800000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O126G 15,630,000 15630000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O125GE 21,560,000 21560000 ۰۲ بهمن
فر برقی O302 ناب استیل 19,350,000 19350000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O32 24,840,000 24840000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O131E 15,520,000 15520000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 6 ( گاز – برق ) 9,106,500 9106500 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 5 ( گاز – برق ) 8,805,940 8805940 ۰۲ بهمن
فر برقی F35 اخوان 17,839,255 17839255 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 206 15,055,000 15055000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 26 ( برقی ) 16,027,465 16027465 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 212 16,520,000 16520000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 34 ( گاز – برق ) 13,199,000 13199000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 33 ( گاز – برق ) 13,377,340 13377340 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 210 16,520,000 16520000 ۰۲ بهمن
فر تو کار STB 02 تاکنو 17,900,000 17900000 ۰۲ بهمن
فر تو کار STG 01 تاکنو 18,500,000 18500000 ۰۲ بهمن
فر زیگما TEOR 60EB/60EW 29,900,000 29900000 ۰۲ بهمن
فر دکا Amazon – Deca 15,700,000 15700000 ۰۲ بهمن
فر داتیس DF-645 12,980,000 12980000 ۰۲ بهمن
فرتوکار 73 لیتری ویرپول AKPM 6580/IXL WHIRLPOOL AKPM 6580 IXL 26,070,000 26070000 ۰۲ بهمن
فر برقی FB 5 لامیرا 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
فر برقی FB 25 لامیرا 31,000,000 31000000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 9 SI9 891 SC IX آریستون 38,500,000 38500000 ۰۲ بهمن
ظرفشویی 13 نفره بوش مدل BOSCH SMS45IW01B 30,800,000 30800000 ۰۲ بهمن
فر مدل FB6 لامیرا 29,500,000 29500000 ۰۲ بهمن
فر مدل FB5 لامیرا 29,750,000 29750000 ۰۲ بهمن
فر داتیس D-F 647 Ultra 20,430,000 20430000 ۰۲ بهمن
فر مدل TC361 کن 14,125,000 14125000 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل GOHB62MSS Entive GOHB62MSS Built in Oven 17,000,000 17000000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدل MF 0101 E برقی 14,535,000 14535000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 5 SI5 851 H IX آریستون 29,500,000 29500000 ۰۲ بهمن
فر توکار گرنیه مدل BOG622E00X Gorenje BOG622E00X Built in single oven 20,000,000 20000000 ۰۲ بهمن
فر توکار F35 اخوان 17,839,255 17839255 ۰۲ بهمن
فر اخوان کد F3 9,057,000 9057000 ۰۲ بهمن
فر توکار clayberg مدل HERO 21,150,000 21150000 ۰۲ بهمن
فر توکار clayberg مدل CAMELLIA 19,715,000 19715000 ۰۲ بهمن
فر توکار clayberg مدل BIANCA 17,820,000 17820000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی ناب استیل مدل O 7002F 17,510,000 17510000 ۰۲ بهمن
فر توکار ویرل پولAKZM 6550/IXL 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
فر گازی FGE 601 میکس 19,200,000 19200000 ۰۲ بهمن
فر برقی FEX 614 میکس 23,120,000 23120000 ۰۲ بهمن
فر جانسون مدل استیل OV-14-06SJ 17,470,000 17470000 ۰۲ بهمن
فر توکار ملوران مدل MEG-O-35 14,960,000 14960000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز FGE 606 میکس 21,400,000 21400000 ۰۲ بهمن
فر ناب مدل O GE20 10,620,000 10620000 ۰۲ بهمن
مایکروویو توکار لتو مدل MG02 17,262,000 17262000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F665 13,940,000 13940000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F642 17,455,000 17455000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F625 17,365,000 17365000 ۰۲ بهمن
فر بیمکث مدل MF 0010 E&G برقی و گازی Bimax MF 0010 E&G 12,860,000 12860000 ۰۲ بهمن
(فر+مایکروویو) PCMO-401 لتو 21,780,000 21780000 ۰۲ بهمن
(فر+مایکروویو) PCMO-301 لتو 21,930,000 21930000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG655NB1 Bosch HBG655NB1 54,000,000 54000000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O12 آروما 19,800,000 19800000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG636ES1 51,515,000 51515000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O10 آروما 19,800,000 19800000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 9 لتو BSK-3459 23,220,000 23220000 ۰۲ بهمن
فرتوکار اخوان مدل F7 9,056,500 9056500 ۰۲ بهمن
فر f8 اخوان برند اخوان مدل f8 9,352,500 9352500 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-EE7003F برند ناب استیل مدل MO-EE7003F 17,600,000 17600000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG656RS1I Bosch HBG656RS1I 53,800,000 53800000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG6764S1I Bosch HBG6764S1I 64,626,500 64626500 ۰۲ بهمن
فر برق و گاز توکار تابان مدل f 5 برند تابان مدل f 5 7,065,000 7065000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T 286 STS Sam EO-T 286 STS 3,517,500 3517500 ۰۲ بهمن
فر برق و گاز توکار تابان مدل f 4 برند تابان مدل f 4 6,592,500 6592500 ۰۲ بهمن
فربرقی سامسونگ مدل 421 Samsung 421 28,800,000 28800000 ۰۲ بهمن
فر برقی گازی مس مدل TO 602 ELG Mas TO 602 ELG 11,265,000 11265000 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-EE7003 برند ناب استیل مدل MO-EE7003 16,500,000 16500000 ۰۲ بهمن
فر f7 اخوان برند اخوان مدل f7 9,056,500 9056500 ۰۲ بهمن
فر f6 اخوان برند اخوان مدل f6 9,106,500 9106500 ۰۲ بهمن
فر f4 اخوان برند اخوان مدل BSK-3116 8,925,000 8925000 ۰۲ بهمن
فر f3 اخوان برند اخوان مدل BSK-3115 9,057,000 9057000 ۰۲ بهمن
فر f2 اخوان برند اخوان مدل BSK-3114 9,853,600 9853600 ۰۲ بهمن
فر 008 بیمکث برند بیمکث مدل 008 12,600,000 12600000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام E0-T455 S 4,180,000 4180000 ۰۲ بهمن
فر برقی O112G آروما Aroma BSK-3513 27,160,000 27160000 ۰۲ بهمن
فر برقی O9 آروما Aroma BSK-3494 13,230,000 13230000 ۰۲ بهمن
Hawin Pizza Oven فر پیتزا هاوین 160,000,000 160000000 ۰۲ بهمن
فر 63لیتر فاستر ایتالیا کد: 7141042 برند فاستر مدل 7141042 31,000,000 31000000 ۰۲ بهمن
ماشین قهوه ساز فاستر ایتالیا کد: 2998600 برند فاستر مدل 2998600 70,000,000 70000000 ۰۲ بهمن
فر توکار لتو مدل O22 Leto O22 17,830,000 17830000 ۰۲ بهمن
فر برقی O17 آروما BSK-3501 24,200,000 24200000 ۰۲ بهمن
فر گازی O14 آروما BSK-3508 14,350,000 14350000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 29 لتو BSK-3438 22,980,000 22980000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O13 آروما 19,800,000 19800000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 11 لتو BSK-3453 16,260,000 16260000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 19 لتو BSK-3460 19,120,000 19120000 ۰۲ بهمن
(فر+مایکروویو) PCMO-101 لتو 21,665,000 21665000 ۰۲ بهمن
فر توکار آریستون مدل OK1037ELDP 37,100,000 37100000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG78R750B Bosch HBG78R750B 44,350,000 44350000 ۰۲ بهمن
فر برقی O2 آروما Aroma BSK-3506 15,750,000 15750000 ۰۲ بهمن
فر برقی ناب مدل O EE21 8,990,000 8990000 ۰۲ بهمن
فر گازی ناب استیل مدل O GG19 10,940,000 10940000 ۰۲ بهمن
فر برقی وگازی مس مدل TO602ELG 11,434,500 11434500 ۰۲ بهمن
فر جانسون مدل شیشه OV-13-57SJ 18,440,000 18440000 ۰۲ بهمن
فربرقی سامسونگ مدل 680 30,500,000 30500000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T460 W / BK 7,990,000 7990000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T360 W 3,680,000 3680000 ۰۲ بهمن
فر برقی HBG676ES6 بوش 53,350,000 53350000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی ناب استیل مدل O7002M 18,065,000 18065000 ۰۲ بهمن
فر اخوان کد F28 9,286,070 9286070 ۰۲ بهمن
فر توکار F5 اخوان 8,805,940 8805940 ۰۲ بهمن
فر توکار F16 اخوان 9,249,000 9249000 ۰۲ بهمن
فر توکار F15 اخوان 8,929,500 8929500 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل GEHC66MSST Entive GEHC66MSST Built in Oven 19,000,000 19000000 ۰۲ بهمن
ظرفشویی 13 نفره بوش مدل BOSCH SMS68TI02E 34,500,000 34500000 ۰۲ بهمن
فر مدل TC360 کن 16,580,000 16580000 ۰۲ بهمن
فر توکار F6 اخوان 9,106,500 9106500 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی لتو مدل O 24-T 19,647,000 19647000 ۰۲ بهمن
فر توکار برقی لتو مدل O 10 19,980,000 19980000 ۰۲ بهمن
فر دکا Senta-Black 20,400,000 20400000 ۰۲ بهمن
فر توکار آردا مدل F103 Arda F103 Built-in Oven 14,500,000 14500000 ۰۲ بهمن
فر مدل FG6 لامیرا 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 7 SI7 871 SC IX آریستون 37,000,000 37000000 ۰۲ بهمن
فر مدل Hotpoint Class 6 SI6 874 SC IX آریستون 34,000,000 34000000 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل GEHB66MSS Entive GEHB66MSS Built in Oven 22,000,000 22000000 ۰۲ بهمن
فر توکار انتیو مدل EOHM69MSS Entive EOHM69MSS Built in Oven 21,000,000 21000000 ۰۲ بهمن
فر توکار F30 اخوان 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فر توکار F10 اخوان 9,015,000 9015000 ۰۲ بهمن
فر مدل TEOR-60ES زیگما 29,500,000 29500000 ۰۲ بهمن
فر مدل MF 008 NE بیمکث 16,800,000 16800000 ۰۲ بهمن
فر مدل FK 996 EC X آریستون 30,300,000 30300000 ۰۲ بهمن
مایکروفر بوش کد 86K753 51,700,000 51700000 ۰۲ بهمن
فر مدل F29 اخوان 13,958,195 13958195 ۰۲ بهمن
فر برقی 851 لامیرا 37,500,000 37500000 ۰۲ بهمن
مینی فر 831 لامیرا 64,580,000 64580000 ۰۲ بهمن
فر توکار 65 لیتری ویرپول WHIRLPOOL AKZ 6230 NB WHIRLPOOL AKZ 6230 NB 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش BOSCH built-in oven HBG635BS1 35,750,000 35750000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HBG672BS1F 44,820,000 44820000 ۰۲ بهمن
فر دکا Amado 13,800,000 13800000 ۰۲ بهمن
فر برقی بوش HBG23B450Q 24,000,000 24000000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 209 19,280,000 19280000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 201 16,520,000 16520000 ۰۲ بهمن
فر برقی توکار بیمکث مدل MF 0014 nE مزایا 15,660,000 15660000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 213 17,900,000 17900000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HBG675BS1 Bosch HBG675BS1 51,220,000 51220000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 8 ( گاز – برق ) 9,352,500 9352500 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 211 16,520,000 16520000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 4 ( گاز – برق ) 8,925,000 8925000 ۰۲ بهمن
فر توکار60 سانتی بوش BOSCH HBG78R750B BOSCH HBG78R750B 44,350,000 44350000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-17 توکار 17,800,000 17800000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-11 توکار 16,900,000 16900000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-10 توکار 18,200,000 18200000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-09 توکار 24,800,000 24800000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-08 توکار 18,500,000 18500000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O130E 14,410,000 14410000 ۰۲ بهمن
هود درخشان مدل کروز 5,560,000 5560000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O33 25,380,000 25380000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HGL10E150 31,000,000 31000000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-28 توکار 18,200,000 18200000 ۰۲ بهمن
فر توکار آروما مدل O128E 26,360,000 26360000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-22 توکار 18,500,000 18500000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-20 توکار 18,500,000 18500000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-19 توکار 18,900,000 18900000 ۰۲ بهمن
فر برقی O32 آروما مدل BSK-3877 Aroma BSK-3877 24,840,000 24840000 ۰۲ بهمن
فر توکار تی اند دی مدل TD214 T And D TD215 Built in Oven 18,690,000 18690000 ۰۲ بهمن
فر توکار تی اند دی مدل TD211 T And D TD211 Built in Oven 15,040,000 15040000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG6750B1 49,500,000 49500000 ۰۲ بهمن
فر برقی IO 102 ایلیا استیل 11,890,000 11890000 ۰۲ بهمن
فر برقی IO 101 ایلیا استیل 11,890,000 11890000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O 13 لتو 19,460,000 19460000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 17 لتو 17,864,000 17864000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O 18 لتو 19,140,000 19140000 ۰۲ بهمن
T And D TD209 Built in Oven - 17,340,000 17340000 ۰۲ بهمن
T And D TD203 Built in Oven - 15,690,000 15690000 ۰۲ بهمن
Nab Steel EE21 Built in Oven - 7,390,000 7390000 ۰۲ بهمن
Nab Steel GG18 Built in Oven - 12,160,000 12160000 ۰۲ بهمن
Nab Steel GG19 Built in Oven - 12,280,000 12280000 ۰۲ بهمن
Nab Steel GG14 Built in Oven - 12,150,000 12150000 ۰۲ بهمن
فر برقی (توستر) سام EO-T 286 ST 3,245,000 3245000 ۰۲ بهمن
فر برقی O33 آروما مدل BSK-3878 Aroma BSK-3878 24,300,000 24300000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-18 توکار 18,900,000 18900000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-27 T توکار 24,800,000 24800000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-07 توکار 19,575,000 19575000 ۰۲ بهمن
فر لتو O-06 توکار 12,800,000 12800000 ۰۲ بهمن
بخارپز STO-201 لتو 21,420,000 21420000 ۰۲ بهمن
هود بیمکث مدل 2032 ملودی 5,520,000 5520000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 205 14,135,000 14135000 ۰۲ بهمن
فر توکار فرامکو مدل 202 16,895,000 16895000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان F 30 ( برقی ) 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG636LB1 57,750,000 57750000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBA33B550M 33,500,000 33500000 ۰۲ بهمن
فر توکار اخوان مدل F 30 11,907,160 11907160 ۰۲ بهمن
فر توکار گاز و برق گورنوویچ Gornovic Built-in Oven 15,000,000 15000000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش Bosch HGN21F350I 47,567,700 47567700 ۰۲ بهمن
فر برقی FB 6 لامیرا 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز FG 6 لامیرا 26,500,000 26500000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز FG 4 لامیرا 26,500,000 26500000 ۰۲ بهمن
فر مدل 73R550بوش 36,000,000 36000000 ۰۲ بهمن
فر مدل 53R50 بوش 52,250,000 52250000 ۰۲ بهمن
فر مدل OK 89 ED 0 X آریستون 28,900,000 28900000 ۰۲ بهمن
فر مدل MKG 22 IX آریستون 35,600,000 35600000 ۰۲ بهمن
فر مدل MF 101 E بیمکث 17,000,000 17000000 ۰۲ بهمن
فر مدل 860 لامیرا 27,000,000 27000000 ۰۲ بهمن
فر مدل FG4 لامیرا 28,000,000 28000000 ۰۲ بهمن
فر لتو – O17 18,360,000 18360000 ۰۲ بهمن
فر دکا Belo 23,040,000 23040000 ۰۲ بهمن
فر دکا Atlantic Deca 15,800,000 15800000 ۰۲ بهمن
فر دکا Fontana 17,900,000 17900000 ۰۲ بهمن
فر اخوان کد F33 13,377,340 13377340 ۰۲ بهمن
فر برقی FE3 استیل البرز 13,790,000 13790000 ۰۲ بهمن
فر توکار F4 اخوان 8,925,000 8925000 ۰۲ بهمن
فر برقی مس مدل TO604EL 8,739,500 8739500 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O1 آروما Aroma O1 15,200,000 15200000 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-EE7002W 19,500,000 19500000 ۰۲ بهمن
فر گازی O15 آروما BSK-3509 14,350,000 14350000 ۰۲ بهمن
فر توکار داتیس D-F622 16,980,000 16980000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG56S551E Bosch HBG56S551E 36,250,000 36250000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 4 لتو BSK-3456 16,480,000 16480000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 16 لتو BSK-3450 18,790,000 18790000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 15 لتو BSK-3451 16,690,000 16690000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 10 لتو BSK-3454 18,200,000 18200000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 20T لتو BSK-3445 18,550,000 18550000 ۰۲ بهمن
فر برق - گاز O11 آروما 19,800,000 19800000 ۰۲ بهمن
فر برقی IO 104 ایلیا استیل BSK-3434 16,400,000 16400000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 26T لتو BSK-3442 18,550,000 18550000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 22T لتو BSK-3444 18,550,000 18550000 ۰۲ بهمن
فر برقی IO 103 ایلیا استیل BSK-3432 13,080,000 13080000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 24T لتو BSK-3440 19,450,000 19450000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 3 لتو BSK-3448 16,480,000 16480000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 28 لتو BSK-3439 فر برقی O 28 لتوBSK-3439 17,490,000 17490000 ۰۲ بهمن
فر برقی O22 آروما BSK-3512 19,710,000 19710000 ۰۲ بهمن
فر برقی O21 آروما BSK-3511 19,700,000 19700000 ۰۲ بهمن
فر برقی O20 آروما BSK-3510 18,900,000 18900000 ۰۲ بهمن
فر برقی O30 آروما BSK-3497 13,700,000 13700000 ۰۲ بهمن
فر برقی O16 آروما BSK-3500 24,300,000 24300000 ۰۲ بهمن
فر برقی O 5 لتو BSK-3458 18,160,000 18160000 ۰۲ بهمن
فر f15 اخوان Akhavan f15 8,929,500 8929500 ۰۲ بهمن
فر برقی O8 آروما Aroma BSK-3495 15,750,000 15750000 ۰۲ بهمن
فر برقی O7 آروما Aroma BSK-3496 13,230,000 13230000 ۰۲ بهمن
فر برقی O3 آروما Aroma BSK-3499 15,200,000 15200000 ۰۲ بهمن
فر برقی O31 آروما Aroma BSK-3498 12,700,000 12700000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام E0-T455 BK 4,070,000 4070000 ۰۲ بهمن
فر F14 اخوان 10,046,000 10046000 ۰۲ بهمن
فر توکار ناب استیل MO-EE7005 برند ناب استیل مدل MO-EE7005 15,400,000 15400000 ۰۲ بهمن
فر برقی مس مدل TO 604 EL Mas TO 604 EL 8,730,000 8730000 ۰۲ بهمن
فر بخارپز کامپکت بوش مدل CSG656BS1I Bosch CSG656BS1I 71,635,000 71635000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T 355 BK Sam EO-T 355 BK 3,295,000 3295000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T 356 STS Sam EO-T 356 STS 3,780,000 3780000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-D357 BK Sam EO-D357 BK 4,050,000 4050000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T455 BK Sam EO-T455 BK 3,810,000 3810000 ۰۲ بهمن
فر برقی سام مدل EO-T 456 STS Sam EO-T 456 STS 4,420,000 4420000 ۰۲ بهمن
فر توکار بوش مدل HBG43S320I Bosch HBG43S320I 31,500,000 31500000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0641\u0631-\u062a\u0648\u06a9\u0627\u0631":"\u0641\u0631 \u062a\u0648\u06a9\u0627\u0631"}