نرخ سنتور

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
سنتور یک مُهر خلیلی 5,450,000 5450000 ۰۲ بهمن
سنتور استاد خسروانی یک مهر 5,170,000 5170000 ۰۲ بهمن
سنتور استاد خسروانی سه مهر 7,990,000 7990000 ۰۲ بهمن
سنتور استاد خسروانی سفارشی 14,080,000 14080000 ۰۲ بهمن
سنتور استاد خسروانی دومهر 6,110,000 6110000 ۰۲ بهمن
سنتور گودرزي مدل دو مهر Goudarzi 2 Stamps santoor 9,980,000 9980000 ۰۲ بهمن
سنتور حسن‌نيا مدل تک مهر Hasannia 1-stamp santoor 3,680,000 3680000 ۰۲ بهمن
سنتور گلدار صادقی 9,500,000 9500000 ۰۲ بهمن
سنتور 12 خرک صادقی 12,400,000 12400000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0646\u062a\u0648\u0631":"\u0633\u0646\u062a\u0648\u0631"}