نرخ ساندویچ ساز

فیلیپس / Philips

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Philips HD2393 Sandwich Maker ساندويچ ساز فيليپس مدل HD2393 1,860,000 1860000 ۰۲ بهمن
Philips HD2394 Panini Maker ساندويچ ساز فيليپس مدل HD2394 2,147,625 2147625 ۰۲ بهمن

کنوود / Kenwood

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Kenwood SM 560 Sandwich Maker ساندویچ ساز کنوود SM 560 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
Kenwood SM 650 Sandwich Maker ساندویچ ساز کنوود SM 650 1,602,500 1602500 ۰۲ بهمن
Kenwood SM740 Sandwich Maker ساندویچ ساز کنوود SM740 2,150,000 2150000 ۰۲ بهمن

فلر / Feller

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Feller SM 281 Sandwich maker ساندویچ ساز فلر SM281 1,324,350 1324350 ۰۲ بهمن
Feller SM 245 Sandwich maker ساندویچ ساز فلر SM 245 1,547,800 1547800 ۰۲ بهمن
Feller SM770 Sandwich Maker ساندويچ ساز فلر مدل SM770 920,000 920000 ۰۲ بهمن
Feller SM282 Sandwich Maker ساندويچ ساز فلر مدل SM282 1,324,350 1324350 ۰۲ بهمن
Feller SMG 260 Sandwich maker ساندویچ ساز فلر SMG260 8,730,000 8730000 ۰۲ بهمن
Feller SM 44 Sandwich Maker ساندویچ ساز فلر SM 44 1,700,000 1700000 ۰۲ بهمن
Feller SM270 Sandwich maker ساندویچ ساز فلر SM270 1,200,945 1200945 ۰۲ بهمن
Feller SM275 Sandwich Maker ساندويچ ساز فلر مدل SM275 1,370,000 1370000 ۰۲ بهمن

پارس خزر / Pars Khazar

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Pars Khazar SM850 P Sandwich maker ساندویچ ساز پارس خزر مدل SM850 P 1,630,000 1630000 ۰۲ بهمن
Pars Khazar SM-850P Sandwich Maker ساندویچ ساز پارس خزر SM-850P 1,425,000 1425000 ۰۲ بهمن

مولینکس / Moulinex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Moulinex SW6165 Sandwich maker پنینی و وافل ساز مولینکس SW6165 2,870,000 2870000 ۰۲ بهمن
Moulinex SW6125 Sandwich maker ساندویچ ساز مولینکس SW6125 3,430,000 3430000 ۰۲ بهمن
Moulinex SM1540 Sandwich Maker ساندويچ سازمولینکس مدل SM1540 1,990,000 1990000 ۰۲ بهمن

هاردستون / Hardstone

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Hardstone SMP7202 Sandwich Maker ساندويچ ساز مدل SMP7202 1,015,000 1015000 ۰۲ بهمن
Hardstone SM7401 Sandwich Maker ساندويچ ساز چهارخانه هاردستون مدل SM7401 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
Hardstone SM7201 Sandwich Maker ساندويچ ساز دو خانه هاردستون مدل SM7201 1,790,000 1790000 ۰۲ بهمن

تفال / Tefal

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Tefal SM 271941 Sandwich maker گریل - ساندویچ ساز تفال SM 271941 2,198,630 2198630 ۰۲ بهمن
Tefal SM157241 Sandwich Maker گریل - ساندویچ ساز تفال SM157241 1,544,680 1544680 ۰۲ بهمن
Tefal SM1552 Sandwich maker ساندویچ ساز تقال SM1552 Ultracompact 2,045,000 2045000 ۰۲ بهمن
Tefal SM1570 Sandwich Maker ساندویچ ساز تفال مدل SM1570 1,640,000 1640000 ۰۲ بهمن
Tefal SM2719 Sandwich maker ساندویچ ساز گریل تفال مدل SM2719 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن

ساپر / Sapor

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sapor SSM-400 Sandwich Maker ساندویچ ساز ساپر SSM-400 1,460,000 1460000 ۰۲ بهمن
Sapor SSM-B450 Sandwich Maker ساندویچ ساز ساپر مدل SSM-B450 2,060,000 2060000 ۰۲ بهمن
Sapor SSM-220 Sandwich Maker ساندویچ ساز ساپر SSM-220 1,195,000 1195000 ۰۲ بهمن

گاسونیک / Gosonic

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Gosonic GSM605 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز گوسونیک GSM605 1,375,000 1375000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSM608 Sandwich maker ساندویچ ساز گوسونیک GSM608 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSM607 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز گوسونیک GSM607 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
Gosonic GSM602 Sandwich maker ساندویچ ساز گوسونیک GSM602 930,500 930500 ۰۲ بهمن
Gosonic GSM603 Sandwich maker ساندویچ ساز گوسونیک GSM603 1,125,000 1125000 ۰۲ بهمن

دلمونتی / Delmonti

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
DeLmonti DL750 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز دلمونتی مدل DL750 1,960,000 1960000 ۰۲ بهمن

ناسا / nasa

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Nasa NS-6012 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز ناسا مدل NS-6012 2,300,000 2300000 ۰۲ بهمن
nasa electric S-671 Sandwich Maker ساندويچ ساز ناسا فير مدل S-671 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن

پرشیا / persia

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
PERSIA PR 690 Sandwich maker ساندویچ ساز پرشیا مدل PR 690 2,205,000 2205000 ۰۲ بهمن

فوما / Fuma

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fuma FU-1023 Sandwich Maker ساندویچ ساز فوما مدل FU-1023 1,500,000 1500000 ۰۲ بهمن
Fuma FU-451 Jumbo Detachable Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز فوما مدل FU-451 1,740,000 1740000 ۰۲ بهمن
Fuma Fu-779 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز فوما مدل Fu-779 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
Fuma Fu-99 Sandwich Maker‎ ساندویچ ساز فوما مدل Fu-99 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن

ربن / Roben

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Roben RSM-208S Sandwich Maker ساندويچ ساز ربن مدل RSM-208S 3,020,000 3020000 ۰۲ بهمن
Roben RSM-708S Sandwich Maker ساندويچ ساز ربن مدل RSM-708S 2,120,000 2120000 ۰۲ بهمن

کرکماز / korkmaz

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Korkmaz 305-05 Vertex Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس کد 05-305 2,337,000 2337000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 312-01 KOMPAKTO SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو کوچک کد 01-312 2,451,000 2451000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 329-05 CERAMIC TOSTKOLIK SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیک کرکماز مدل توست کولیک کد 05-329 4,655,000 4655000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 329-12 TOSTKOLIK SANDWICH MAKER ساندویچ ساز کرکماز مدل توست کولیک کد 12-329 4,664,500 4664500 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 329-13 TOSTKOLIK SANDWICH MAKER ساندویچ ساز کرکماز مدل توست کولیک کد 13-329 4,664,500 4664500 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 316-01 TOSTELLA Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل توستلا کد 01-316 3,382,000 3382000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 316-02 TOSTELLA Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل توستلا کد 02-316 3,382,000 3382000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 316-03 TOSTELLA Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل توستلا کد 03-316 3,850,000 3850000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 329-06 CERAMIC TOSTKOLIK SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیک کرکماز مدل توست کولیک کد 06-329 4,664,500 4664500 ۰۲ بهمن
KORKMAZ CERAMIC 310-01 FORMULA SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل فرمولا کد 01-310 3,790,500 3790500 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 313-01 KOMPAKTO SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو بزرگ کد 01-313 2,698,000 2698000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 313-02 KOMPAKTO SANDWICH MAKER ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو بزرگ کد 02-313 3,660,000 3660000 ۰۲ بهمن
Korkmaz 312-02 Kompakto Sandwich Maker ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو کوچک کد 02-312 2,451,000 2451000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 305-06 VERTEX Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس کد 06-305 2,736,000 2736000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 305-07 VERTEX Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس کد 07-305 2,736,000 2736000 ۰۲ بهمن
KORKMAZ 305-08 VERTEX Sandwich Maker ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس کد 08-305 2,736,000 2736000 ۰۲ بهمن

سرجیو / sergio

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Sergio SSM-191 Sandwich Maker ساندویچ ساز 4 خانه سرجیو مدل SSM-191 2,220,000 2220000 ۰۲ بهمن
Sergio SSM-195 Sandwich Maker ساندویچ ساز چهارخانه متحرک سرجیو مدل SSM-195 2,080,000 2080000 ۰۲ بهمن

برويل / Breville

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Breville BSG 540 Sandwich Maker ساندویچ ساز برویل BSG 540B 3,687,840 3687840 ۰۲ بهمن
Breville SM1570 Ultracompact Sandwich Maker ساندویچ ساز تفال مدل اس ام 1570 الترا کامپکت 1,640,000 1640000 ۰۲ بهمن
Breville BSG540 Sandwich Maker ساندویچ ساز مدل BSG540 5,850,000 5850000 ۰۲ بهمن

اپکس / Appex

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Appex ASM-201s Sandwich Maker ساندويچ ساز و گريل 4 خانه اپکس آ اس ام 201 اس 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز اپکس ASM-202W 1,960,000 1960000 ۰۲ بهمن

فاکر / Fakir

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Fakir grace sandwich maker ساندویچ ساز فاکر مدل Fakir 2,575,000 2575000 ۰۲ بهمن

بلزا / belleza

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Belleza 51201 Sandwich Maker ساندویچ ساز بلزا مدل 51201 1,985,000 1985000 ۰۲ بهمن

تامسون / THOMSON

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Thomson S650 Sandwich Maker ساندویچ ساز چهار خانه تامسون مدل اس 650 1,397,500 1397500 ۰۲ بهمن

نوبل / Nobel

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
NOBEL SW-2004M Sandwich Maker ساندویج ساز نوبل مدل SW-2004M 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
NOBEL SW-2003M Sandwich Maker ساندویج ساز نوبل مدل SW-2003M 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن

وستا / Vesta

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
ساندویچ ساز 1300 وات وستا فیر مدل Vesta Fair S-671 Sandwich And Grill Marker 1,740,000 1740000 ۰۲ بهمن

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
Saya AJ3011 Sandwich Maker ساندویچ ساز سایا مدل AJ3011 2,220,000 2220000 ۰۲ بهمن
Bellanzo BSM-5307 Sandwich Maker ساندویچ ساز بلانزو BSM5007 950,000 950000 ۰۲ بهمن
Bellanzo BSM-5308 Sandwich Maker ساندویچ ساز بلانزو BSM5308 688,000 688000 ۰۲ بهمن
BLACK & DECKER TS 84 Sandwich maker ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS 84 3,100,000 3100000 ۰۲ بهمن
BLACK & DECKER TS 90 Sandwich maker ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS 90 2,489,000 2489000 ۰۲ بهمن
وافل‌ساز فکر مدل BAKE N JOY Fakir BAKE N JOY Waffle Maker 2,890,000 2890000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گاستروبک 42433 3,090,000 3090000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اند دکر TS84 3,800,000 3800000 ۰۲ بهمن
ساندويچ ساز کاپر Kaper مدل SM 401 BS 803,000 803000 ۰۲ بهمن
Bitron BSM-45 Sandwich maker ساندویچ ساز بایترون BSM-45 1,468,500 1468500 ۰۲ بهمن
Pars Khazar3011 Sandwich Maker ساندوچ ساز پارس خزر مدل 3011 1,860,000 1860000 ۰۲ بهمن
Kenwood SM640 Sandwich Maker ساندویچ ساز کنوود SM640 1,220,000 1220000 ۰۲ بهمن
ساندويچ ساز کاپر Kaper مدل SM 801 WS 1,199,000 1199000 ۰۲ بهمن
ساندويچ ساز گاسونيک Gosonic مدل GSM-609 1,849,000 1849000 ۰۲ بهمن
ساندويچ ساز گاسونيک Gosonic مدل GSM-606 1,542,000 1542000 ۰۲ بهمن
ساندويچ ساز گاسونيک Gosonic مدل GSM-601 724,000 724000 ۰۲ بهمن
KRUPS PG700012 Sandwich maker ساندويچ ساز کروپس مدل PG700012 6,980,000 6980000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز اپکس ASM-201S 1,890,000 1890000 ۰۲ بهمن
Appex ASM-203B Sandwich Maker ساندویچ ساز اپکس ASM-203B 1,940,000 1940000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل هامیلتون مدل 1140 1,729,000 1729000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و کباب پز 2 کاره پرشیا فرانس PR 692 -- 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل هامیلتون مدل 1120 1,129,000 1129000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز آرزوم AR297 1,420,000 1420000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز سیماران 1,250,000 1250000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز آرزوم AR292 3,560,000 3560000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز آرزوم AR227 2,600,000 2600000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو بزرگ کد 315 2,869,000 2869000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل هامیلتون مدل 1141 1,739,000 1739000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز 3 صفحه طرح استیل روتل مدل U13.9 1,589,000 1589000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز روتل مدل U13.1 1,279,000 1279000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس وافل کد 309 3,220,500 3220500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گریل فلر SMG 244 -- 1,547,800 1547800 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بدون گریل سفید هامیلتون مدل 1139 1,339,000 1339000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل هامیلتون مدل 1110 1,259,000 1259000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز دلمونتی Delmonti Sandwich maker DL750 1,975,000 1975000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کرکماز مدل ورتکس کد 305 2,337,000 2337000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کرکماز مدل توست کولیک کد 328 4,664,500 4664500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون مدل SM 8601 B 1,059,720 1059720 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز سرامیکی کرکماز مدل کومپکتو کوچک کد 314 2,679,000 2679000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کرکماز مدل فرمولا کد 310 3,477,000 3477000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کرکماز مدل توستلا کد 316 3,382,000 3382000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فوما FUMA Sandwich Maker FU-1105 850,000 850000 ۰۲ بهمن
پیتزا و ساندویچ ساز ردی ست گو 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
ساندویچ میکر گاستروبک مدل 42433 3,080,000 3080000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز تامسون TM-S650 1,450,000 1450000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز پرینسس 112433 Princess 112433 Sandwich Maker 2,450,000 2450000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS4080 Black and Decker TS4080 SandwichMaker 2,095,000 2095000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSM-607 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۰۷ ( اسنک ساز و ساندویچ میکر ) 1,630,000 1630000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز SH-1139 همیلتون 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSM-605 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۰۵ ( اسنک ساز و ساندویچ میکر گوسونیک ) 1,350,000 1350000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فلر SM 770 R-BL-Y 705,000 705000 ۰۲ بهمن
Nasa NS-604 Pizza & Sandwich & Grill Maker ساندویچ و پیتزا ساز ناسا الکتریک مدل NS-604 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گاستروبکGASTROBACK 42433 GASTROBACK 42433 3,086,575 3086575 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز لارنزا TH300 برند لارنزا مدل TH300 1,780,000 1780000 ۰۲ بهمن
وافل ساز گاستروبک مدل 42422 18,240,000 18240000 ۰۲ بهمن
پیتزا ساز عرشیا PM786-2078 Arshia PM786-2078 2,750,000 2750000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز دلمونتی مدل DL750 Delmonti DL750 Sandwich Maker 1,965,000 1965000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز تامسون مدل TM-S650 Thomson TM-S650 Sandwich Maker 1,540,000 1540000 ۰۲ بهمن
Lacor 69148 Sandwich Maker ساندویچ ساز لاکور مدل 69148 1,460,000 1460000 ۰۲ بهمن
ساندویج ساز نیولایف مدل Smd-14b-370 Newlife Smd-14b-370 Sandwich Maker 1,950,000 1950000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSM-609 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۰۹ ( گریل برقی ، اسنک ساز و ساندویچ میکر ) 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز تفال - SM854 TEFAL SM 854 6,795,000 6795000 ۰۲ بهمن
Gosonic 606 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۰۶ ( گریل برقی ، اسنک ساز و ساندویچ میکر ) 1,480,000 1480000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اند دکر Black Decker TS4080 Black Decker TS4080 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بیشل مدل BL-SM-007 Bishel BL-SM-007 2,205,000 2205000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز همیلتون 2,100,000 2100000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS82 2,290,000 2290000 ۰۲ بهمن
Sokany KJ-102 Sandwich Maker ساندویچ ساز سوکانی مدل KJ-102 590,000 590000 ۰۲ بهمن
nasa electric NS-603 Sandwich Maker ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-603 1,945,000 1945000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل کنوود 740 -- 2,025,000 2025000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فکیر fakir valery 4,800,000 4800000 ۰۲ بهمن
Nasa NS-603 Sandwich & Grill Maker ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS – 603 2,200,000 2200000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز MC-404 مک استایلر 1,958,000 1958000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز دلمونتی مدل DL830 Delmonti DL830 Sandwich Maker 1,700,000 1700000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کپلر ۴۲۲ ( KSM 422 ) 1,345,000 1345000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کپلر ۴۴۲ ( KSM 442 ) 865,000 865000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بیشل مدل BL-SM-008 2,275,000 2275000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSM-623 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۲۳ ( اسنک ساز و ساندویچ میکر گوسونیک ) 1,340,000 1340000 ۰۲ بهمن
GOSONIC GSM-621 ساندویچ ساز گاسونیک ۶۲۱ ( اسنک ساز و ساندویچ میکر گوسونیک ) 1,049,500 1049500 ۰۲ بهمن
GASTROBACK 42421 وافل ساز گاستروبک مدل 42421 24,575,000 24575000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کنوودKENWOOD SM560 KENWOOD SM560 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گوسونیک مدل GSM-621 Gosonic GSM-621 Sandwich Maker 1,049,500 1049500 ۰۲ بهمن
Bitron BSM-45 Sandwich Maker ساندویچ ساز بایترون مدل BSM-45 1,440,000 1440000 ۰۲ بهمن
Tefal SM3000 Pocket Sandwich Maker ساندویچ ساز تقال SM3000 Pocket 2,300,000 2300000 ۰۲ بهمن
BRINA BSM - 160 ساندويچ ساز BSM-160 1,820,000 1820000 ۰۲ بهمن
Delmonti DL830 Sandwich & Grill Maker 1,700,000 1700000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-001 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-001 1,925,000 1925000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-002 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-002 1,750,000 1750000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-003 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-003 1,835,000 1835000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-004 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-004 1,835,000 1835000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-005 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-005 1,865,000 1865000 ۰۲ بهمن
BISHEL BL-SM-006 Sandwich Maker ساندویچ ساز بیشل BL-SM-006 1,830,000 1830000 ۰۲ بهمن
nasa electric NS-602 Sandwich Maker ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS-602 1,885,000 1885000 ۰۲ بهمن
Philips HD2384 Sandwich maker ساندویچ ساز فیلیپس HD2384 1,800,000 1800000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کپلر ۴۵۴ ( KSM 454 ) 1,840,000 1840000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کلترونیک مدل ST 3628 Clatronic ST 3628 Sandwich Maker 1,630,000 1630000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کلترونیک مدل ST 3477 Clatronic ST 3477 Sandwich Maker 1,200,000 1200000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز تفال سری Ultracompact مدل SM1552 1,770,000 1770000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز مودکس مدل SM880 Modex SM880 Sandwich Maker 2,240,000 2240000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گریل آرزوم مدل AR277 3,225,000 3225000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گریل آرزوم مدل AR273 1,655,000 1655000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز 2کاره عرشیا SM612-2142 Sandwich Maker SM612-2142 2,700,000 2700000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و گریل بلک اند دکر -تی اس 4080 BLACK&DECKER TS4080 1,860,000 1860000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز عرشیا Arshia sandwich maker 2,800,000 2800000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز عرشیا مدل 1406 2,715,000 2715000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز SH-1140 همیلتون 2,123,000 2123000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز ویداسVIDAS VIR-5637 VIDAS VIR-5637 1,527,500 1527500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز با صفحات گریل فلر SMG 245 1,425,720 1425720 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز SMS 7202 هاردستون 1,000,000 1000000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فلر SMG 782 1,732,010 1732010 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گریل آرزوم مدل AR254 3,320,000 3320000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز آرزوم AR291 Arzum AR291 Tostcu Granite Grill And Sandwich Maker 3,600,000 3600000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز تفال SM155212 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز MC-202 مک استایلر 1,188,000 1188000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز پارس خزر مدل 850P 1,398,000 1398000 ۰۲ بهمن
Pars Khazar SM-850P Sandwich ساندویچ ساز پارس خزر ۸۵۰ ( اسنک ساز و ساندویچ میکر ) 1,399,000 1399000 ۰۲ بهمن
nasa electric NS–601 Sandwich Maker ساندویچ ساز ناسا الکتریک مدل NS–601 1,650,000 1650000 ۰۲ بهمن
Delmonti DL860 Sandwich & Grill Maker 1,980,000 1980000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز دسینی مدل DS-4010 Dessini DS-4010 Sandwich Maker 2,090,000 2090000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز سوپرمکس مدل S-310 Supermax S-310 Sandwich Maker 2,700,000 2700000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فوهلن مدل FSG768 Fuhlen FSG768 Sandwich Maker 2,640,000 2640000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کنوود مدل SM640 Kenwood SM640 Sandwich Maker 1,640,000 1640000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز و کباب پز گاسونیک GTG-608 66,500 66500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز پرشیا مدل PR693 Persia PR693 Sandwich Maker 3,300,000 3300000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون ۲۷۰۰ ( Hardstone SMS 2700 ) 655,000 655000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز گاسونیک مدل GSM-604 1,844,500 1844500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز زومیت مدل ZM-2401 Zoomit ZM-2401 Sandwich Maker 1,790,000 1790000 ۰۲ بهمن
ساندویچ کالباس مرغ خانگی 50,000 50000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز برنر مدل BSM-1300 Burner BSM-1300 Sandwich Maker 2,351,000 2351000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز ام آٰر اس مدل MRS-841 MRS 841 Sandwich Maker 1,680,000 1680000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز ام آر اس مدل 840 MRS 840 Sandwich Maker 1,140,000 1140000 ۰۲ بهمن
Pars Khazar AJ3011 SAYA Sandwich Maker ساندویچ ساز پارس خزر مدل سایا AJ3011 2,240,000 2240000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کاپر ۸۰۲ ( اسنک ساز ) SM 802 1,638,000 1638000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اند دکر مدل TS84S-- Black & Decker 2,690,000 2690000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون ۴۹۲۰ ( Hardstone SMS 4920 ) 1,205,000 1205000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کاخلر ۲۱۰ ( KH – 210 ) 2,570,000 2570000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون ۴۱۱۰ ( Hardstone SMS 4110 ) 1,140,000 1140000 ۰۲ بهمن
Kepler KSM414 ساندویچ ساز کپلر مدل KSM414 1,440,000 1440000 ۰۲ بهمن
Bellanzo BSM5006 Sandwich Maker ساندویچ ساز بلانزو BSM5006 2,000,000 2000000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز فلر SM 275 BK 1,465,000 1465000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز بلک اندکر Black and Decker مدل 4080 1,939,000 1939000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز مولینکس مدل sw616 Moulinex sw616 3,020,000 3020000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز پاناسونیک NF-GW1 1,850,000 1850000 ۰۲ بهمن
گریل و ساندویچ ساز آریته مدل AR-1981 1,460,000 1460000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز FUMA 1,400,000 1400000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز SAM مدل SM-D94 1,812,500 1812500 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز کاخلر ۲۱۵ ( KH – 215 ) 2,570,000 2570000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز سرجیو مدل SSM-195 Sergio SSM-195 Sandwich Maker 2,740,000 2740000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون مدل 4920 Hardstone 4920 Sandwich Maker 1,241,000 1241000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون مدل SMS4110 Hardstone SMS4110 Sandwich Maker 1,300,000 1300000 ۰۲ بهمن
ساندویچ ساز هاردستون مدل SMS2700 Hardstone SMS2700 Sandwich Maker 700,000 700000 ۰۲ بهمن
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0633\u0627\u0646\u062f\u0648\u06cc\u0686-\u0633\u0627\u0632":"\u0633\u0627\u0646\u062f\u0648\u06cc\u0686 \u0633\u0627\u0632"}