نرخ بذر و تخم گیاهان

تمام برندها

عنوان قیمت زمان نمودار و آرشیو
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Tuna F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Tuna F1 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Miray Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Miray Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Almina Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Almina Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر باقلا گلباران سبز Golbaranesabz Broad Bean Tanyeri Seeds 78,000 78000 ۲۶ دی
بذر طالبي گلباران سبز Golbaranesabz Honeydew Seeds 71,250 71250 ۲۶ دی
بذر خربزه گلباران سبز Golbaranesabz Melon Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر باميه گلباران سبز Golbaranesabz Okra Seeds 78,000 78000 ۲۶ دی
بذر گل لاله عباسي گلباران سبز Golbaranesabz Four Oclock Flower Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Llica 256 Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Llica 256 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر آويشن پاکان بذر Pakan Bazr Thymes Seeds 43,875 43875 ۲۶ دی
بذر سنبل الطيب پاکان بذر Pakan Bazr Valerian Seeds 48,750 48750 ۲۶ دی
بذر باقالا بهينه سازان سبز مهرگان مدل Tanyeri Behineh Sazane sabze Mehregan Broad Bean Tanyeri Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر شويد بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Dill Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل پريوش گلباران سبز Golbaraesabz Catharanthus Roseus Flower Seeds 105,000 105000 ۲۶ دی
بذر خرفه گلباران سبز Golbaraesabz Common Purslane Seeds 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر کنگر فرنگي گلباران سبز Golbaraesabz Artichoke Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر گل داوودي گلباران سبز Golbaraesabz Chrysanthemums Flower Seeds 105,000 105000 ۲۶ دی
بذر گل ميخک گلباران سبز Golbaraesabz Dianthus Flower Seeds 105,000 105000 ۲۶ دی
بذر گل گاوزبان پاکان بذر Pakan Bazr Vipers bugloss Seeds 40,500 40500 ۲۶ دی
بذر بابونه پاکان بذر Pakan Bazr Chamomile Seeds 43,875 43875 ۲۶ دی
بذر گل ناز آفتابي گلباران سبز Golbaraesabz Rose Moss Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر گل شاه پسند گلباران سبز Golbaraesabz Verbena Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل جعفري گلباران سبز Golbaraesabz Marigold Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر گل لادن الوان گلباران سبز Golbaraesabz Nasturtium Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر کاسني پاکان بذر Pakan Bazr Chicory Seeds 43,875 43875 ۲۶ دی
بذر گل ختمي الوان گلباران سبز Golbaraesabz Marshmallow Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر گل شب بو گلباران سبز Golbaraesabz Wallflower Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل کوکب الوان گلباران سبز Golbaraesabz Dahila Flower Seeds 102,375 102375 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس الوان گلباران سبز Golbaraesabz Amaranth Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل آشلانتوس گلباران سبز Golbaraesabz Alternanthra Flower Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر گل عروس گلباران سبز Golbaraesabz Aroos Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل آهار گلباران سبز Golbaraesabz Zinnia Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل حنايي گلباران سبز Golbaraesabz Impatiens Flower Seeds 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل رعنا زيبا گلباران سبز Golbaraesabz Gaillardia Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر گل قرنفل الوان گلباران سبز Golbaraesabz Dianthus Barbatus Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل شقايق نعماني گلباران سبز Golbaraesabz Anemone Nemorosa Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر چمن هلندي گلباران سبز Golbaraesabz Dutch Grass Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر مارچوبه گلباران سبز Golbaraesabz Garden asparagus Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر بادمجان دلمه اي گلباران سبز Golbaraesabz Dolma Eggplant Seeds 65,000 65000 ۲۶ دی
بذر گل هميشه بهار گلباران سبز Golbaraesabz English-Marigold Flower Seeds 90,000 90000 ۲۶ دی
بذر گل مينا چمني گلباران سبز Golbaraesabz Grass Bellis Flower Seeds 100,000 100000 ۲۶ دی
بذر گل مينا گلباران سبز Golbaraesabz Bellis Flower Seeds 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر بادمجان گلباران سبز Golbaraesabz Eggplant-Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي گلباران سبز Golbaraesabz Tomato Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
Golbaraesabz Red Scallion بذر پیازچه قرمز گلباران سبز 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر اسفناج گلباران سبز Golbaraesabz Spinach Seeds 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر بادرنجبويه گلباران سبز Golbaraesabz Lemon Balm Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر کدو گلباران سبز Golbaraesabz Zucchini Seeds 66,500 66500 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه‌اي گلباران سبز Golbaraesabz Bell Pepper Seeds 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر مرزه گلباران سبز Golbaraesabz Savory Seeds 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر پياز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Elena Behineh Sazane sabze Mehregan Onion Elena Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر پياز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Juliet Behineh Sazane sabze Mehregan Onion Juliet Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر پياز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Boran Behineh Sazane sabze Mehregan Onion Boran Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر چغندر قرمز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Rota Kugel Behineh Sazane sabze Mehregan Beet Rota Kugel Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر شلغم بهينه سازان سبز مهرگان مدل Ada 202 Behineh Sazane sabze Mehregan Turnip Ada 202 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر مرزه بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Savory Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر کلم پيچ سبز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Yalova 1 Behineh Sazane sabze Mehregan Green Cabbage Yalova 1 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر اولگا بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Olga Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر کاهو بهينه سازان سبز مهرگان مدل Yedi Kule Behineh Sazane sabze Mehregan Lettuce Yedi Kule Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر لوبيا سبز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Eda Behineh Sazane sabze Mehregan Green Beans Eda Seeds 28,500 28500 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Karya Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Karya Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Yalova Carliston Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Yalova Carliston Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر شمبليله بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Fenugreek Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گشنيز بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Coriander Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر لوبيا سبز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Mina Behineh Sazane sabze Mehregan Green Beans Mina Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر نخود فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Reyna Behineh Sazane sabze Mehregan Peas Reyna Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Bera Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Bera Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Crimson Weet Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Crimson Weet Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر خار مريم پاکان بذر Pakan Bazr Milk Thistle Seeds 43,875 43875 ۲۶ دی
بذر قرنفل پاکان بذر Pakan Bazr Dianthus Barbatus Flower Seeds 43,875 43875 ۲۶ دی
بذر کدو خورشتي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Saduman Behineh Sazane sabze Mehregan Zucchini Saduman Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر کدو بهينه سازان سبز مهرگان مدل Fayrouz F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Zucchini Fayrouz F1 Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر هندوانه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Alyan F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Watermelon Alyan F1 Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر سوپر سويکن بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Super Soykan Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Falcon Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Falcon Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل H-2274 Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato H-2274 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر بادمجان بهينه سازان سبز مهرگان مدل Aydin Syahi Behineh Sazane sabze Mehregan Eggplant Aydin Syahi Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر بادمجان بهينه سازان سبز مهرگان مدل Kemer Behineh Sazane sabze Mehregan Eggplant Kemer Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گرمک گلباران سبز Golbaranesabz Cantaloupe Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر چغندر لبويي گلباران سبز Golbaranesabz Red Beet Seeds 66,500 66500 ۲۶ دی
بذر خيار گلباران سبز Golbaranesabz Cucumbers Seeds 99,750 99750 ۲۶ دی
بذر شنبليله گلباران سبز Golbaranesabz Fenugreek Seeds 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر کلم پيچ گلباران سبز Golbaranesabz Cabbage Seeds 24,375 24375 ۲۶ دی
بذر پيازچه سفيد گلباران سبز Golbaraesabz White Scallion 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر پياز گلباران سبز Golbaranesabz Onion Seeds 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر گل دکمه اي گلباران سبز Golbaranesabz Immortelle Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گل ستاره اي گلباران سبز Golbaranesabz Aster Flower Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر گل تاج الملوک گلباران سبز Golbaranesabz Aquilegia Flower Seeds 70,970 70970 ۲۶ دی
بذر هويج گلباران سبز Golbaranesabz Carrots Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر هويج زرد گلباران سبز Golbaranesabz Yellow Carrot Seeds 78,000 78000 ۲۶ دی
بذر نخود فرنگي گلباران سبز Golbaranesabz Peas Reyna Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان زينتي گلباران سبز Golbaranesabz Ornamental Sunflowers Flower Seeds 99,750 99750 ۲۶ دی
بذر گل مارگريت گلباران سبز Golbaranesabz Margueritee Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر خيار چنبر گلباران سبز Golbarane sabz Cucumber Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
Golbaraesabz Red Rubin Basil Seeds بذر ریحان بنفش گلباران سبز 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر ترب سياه گلباران سبز Golbaranesabz Black Radish Seeds 97,500 97500 ۲۶ دی
بذر کاهو پيچ گلباران سبز Golbaranesabz Lettuce Seeds 102,375 102375 ۲۶ دی
بذر فلفل سبز گلباران سبز Golbaraesabz Peppers Seeds 68,250 68250 ۲۶ دی
بذر ريحان سبز گلباران سبز Golbaraesabz Basil Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل اطلسي گلباران سبز Golbaraesabz Petunia Flower Seeds 105,000 105000 ۲۶ دی
بذر گل ميمون گلباران سبز Golbaraesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds 105,000 105000 ۲۶ دی
بذر گل بنفشه الوان گلباران سبز Golbaraesabz Colored Violet Flower Seeds 92,625 92625 ۲۶ دی
بذر گشنيز گلباران سبز Golbaraesabz Coriander Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر شاهي گلباران سبز Golbaraesabz Garden cress Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر تربچه گلباران سبز Golbaraesabz Radish Seeds 78,000 78000 ۲۶ دی
بذر کاسني گلباران سبز Golbaraesabz Chicory Seeds 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر جعفري گلباران سبز Golbaraesabz Parsley Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر تره بومي گلباران سبز Golbaraesabz Chives Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان بهينه سازان سبز مهرگان مدل Tarsan 1018 F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Sunflower Tarsan 1018 F1 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sera Demre 8 Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Sera Demre 8 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Riogrande Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Riogrande Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sebnem Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Sebnem Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر جعفري بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Parsley Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر خيار بهينه سازان سبز مهرگان مدل Beith Alpha Behineh Sazane sabze Mehregan Cucumbers Beith Alpha Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر خيار چنبر بهينه سازان سبز مهرگان مدل Aykiz Behineh Sazane sabze Mehregan Cucumbers Aykiz Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر خيار بهينه سازان سبز مهرگان مدل BSM-233 F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Cucumbers BSM-233 F1 Seeds 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر خيار خيارشوري بهينه سازان سبز مهرگان مدل Doruk Behineh Sazane sabze Mehregan Cucumbers Doruk Seeds 60,000 60000 ۲۶ دی
بذر لوبيا چيتي بهينه سازان سبز مهرگان مدل F-16 Behineh Sazane sabze Mehregan Wax Bean F-16 Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Hakim F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Tomato Hakim F1 Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر خيار گلخانه اي بهينه سازان سبز مهرگان مدل BSM-485 F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Greenhouse Cucumbers BSM-485 F1 Seeds 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر لوبيا سبز پاکان بذر Pakan Bazr Green Bean Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر پيازچه بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Green Onion Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل آشلانتوس پاکان بذر Pakan Bazr Ashlantus Flower Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر شاهي پاکان بذر Pakan Bazr Garden cress Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر لوبياي سبز گلباران سبز Golbaranesabz Green Bean Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر مارچوبه پاکان بذر Pakan Bazr Garden Asparagus Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر شنبليله پاکان بذر Pakan Bazr Fenugreek Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر بادمجان پاکان بذر Pakan Bazr Eggplant Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر گشنيز پاکان بذر Pakan Bazr Coriander Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر هندوانه پاکان بذر Pakan Bazr Watermelon Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل دکمه اي پاکان بذر Pakan Bazr Dokmehi Flower Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر خيار چنبر پاکان بذر Pakan Bazr Armenian Cucumber Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل لادن پاکان بذر Pakan Bazr Nasturtium Flower Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر خربزه پاکان بذر Pakan Bazr Melon Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر جعفري پاکان بذر Pakan Bazr Parsley Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر کنگر فرنگي پاکان بذر Pakan Bazr Artichoke Seeds 19,000 19000 ۲۶ دی
بذر باميه پاکان بذر Pakan Bazr Okra Seeds 14,625 14625 ۲۶ دی
بذر کدو پاکان بذر Pakan Bazr Zucchini Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه پاکان بذر Pakan Bazr Bell Pepper Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر فلفل سبز پاکان بذر Pakan Bazr Green Pepper Seeds 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر خيار پاکان بذر Pakan Bazr Cucumber Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر ترب پاکان بذر Pakan Bazr Daikon Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر طالبي پاکان بذر Pakan Bazr Honeydew Seeds 14,625 14625 ۲۶ دی
بذر تربچه پاکان بذر Pakan Bazr Radish Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر ريحان بنفش پاکان بذر Pakan Bazr Purple Basil Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر فلفل زينتي پاکان بذر Pakan Bazr Ornamental Pepper Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر تره بومي پاکان بذر Pakan Bazr Chives Seeds 28,500 28500 ۲۶ دی
بذر بادرنجبويه پاکان بذر Pakan Bazr Dracocephalum Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر مرزه پاکان بذر Pakan Bazr Savory Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر شويد پاکان بذر Pakan Bazr Dill Seeds 19,000 19000 ۲۶ دی
بذر گل شب بو پاکان بذر Pakan Bazr Wallflower Flower Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گل آهار پاکان سبز Pakan Bazr Zinnia Flower Seeds 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل داوودي پاکان بذر Pakan Bazr Chrysanthemums Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل پريوش پاکان بذر Pakan Bazr Parivash Flower Seeds 28,500 28500 ۲۶ دی
بذر اسفناج پاکان بذر Pakan Bazr Spinach Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل ميمون پاکان بذر Pakan Bazr Snapdragon Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر حسن يوسف پاکان بذر Pakan Bazr Hosne yousof Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل مارگريت پاکان بذر Pakan Bazr Margueritee Flower Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر گل کوکب پاکان بذر Pakan Bazr Dahlia Flower Seeds 28,500 28500 ۲۶ دی
بذر گل ناز آفتابي پاکان بذر Pakan Bazr Sedum Sun Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان زينتي پاکان بذر Pakan Bazr Ornamental Sunflowers Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل ميخک پاکان بذر Pakan Bazr Clove Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل ختمي پاکان بذر Pakan Bazr Marshmallow Flower Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس پاکان بذر Pakan Bazr Amaranth Flower Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر پيازچه پاکان بذر Pakan Bazr Scallion Seeds 35,000 35000 ۲۶ دی
بذر اسفناج بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Spinach Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر ترب بهينه سازان سبز مهرگان مدل Cherry Belle Behineh Sazane sabze Mehregan Radish Cherry Belle Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر کلم پيچ قرمز بهينه سازان سبز مهرگان مدل Mohrenkopf Behineh Sazane sabze Mehregan Red Cabbage Mohrenkopf Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Yalova Corbaci Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Yalova Corbaci Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر فلفل بهينه سازان سبز مهرگان مدل Dolphin Behineh Sazane sabze Mehregan Pepper Dolphin Seeds 40,000 40000 ۲۶ دی
بذر ريحان بنفش بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Purple Basil Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر ريحان سبز بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Green Basil Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر تره بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Leek Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر هويج پاکان بذر Pakan Bazr Carrot Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگي پاکان بذر Pakan Bazr Tomato Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر کلم پيچ پاکان بذر Pakan Bazr Cabbage Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر باميه بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sultani Behineh Sazane sabze Mehregan Okra Sultani Seeds 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر ذرت بهينه سازان سبز مهرگان مدل Hazar F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Corn Hazar F1 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر ذرت بهينه سازان سبز مهرگان مدل Pusat F1 Behineh Sazane sabze Mehregan Corn Pusat F1 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان بهينه سازان سبز مهرگان مدل 08-TR-003 Behineh Sazane sabze Mehregan Sunlower 08-TR-003 Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر کلم زينتي پاکان بذر Pakan Bazr Ornamental Cabbage Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل نيلوفر پاکان بذر Pakan Bazr Lilies Flower Seeds 15,000 15000 ۲۶ دی
بذر گل گازانيا پاکان بذر Pakan Bazr Gazanya Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
يذر گل جعفري پاکان بذر Pakan Bazr Mari-gold Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل سلوي پاکان بذر Pakan Bazr Salwa Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر ريحان سبز پاکان بذر Pakan Bazr Basil Seeds 19,000 19000 ۲۶ دی
بذر کاهو پاکان بذر Pakan Bazr Lettuce Seeds 19,000 19000 ۲۶ دی
بذر گل شاهپسند پاکان بذر Pakan Bazr Verbena Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل لاله عباسي پاکان بذر Pakan Bazr Four Oclock Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل رعنا زيبا پاکان بذر Pakan Bazr Gaillardia Flower Seeds 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل مرواريد پاکان بذر Pakan Bazr Gowan Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل بنفشه پاکان بذر Pakan Bazr Violets Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر شلغم پاکان بذر Pakan Bazr Turnip Seeds 19,500 19500 ۲۶ دی
بذر شاهي بهينه سازان سبز مهرگان Behineh Sazane sabze Mehregan Cress Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل مينا چمني پاکان بذر Pakan Bazr Marguerite Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل مارگریت 30,000 30000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل عروس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Aroos Flower Seeds Pack Of 3 185,250 185250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل ختمی الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Marshmallow Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل مینا گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Bellis Flower Seeds Pack Of 3 142,500 142500 ۲۶ دی
بذر گل ختمی 30,000 30000 ۲۶ دی
مجموعه بذر ر ریحان سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Basil Seeds Pack Of 3 114,330 114330 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل جعفری گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Marigold Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر کاهو پیچ گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Lettuce Seeds Pack Of 3 307,125 307125 ۲۶ دی
مجموعه بذر پیازچه قرمز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Scallion Seeds Pack Of 3 235,000 235000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل شقایق نعمانی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Anemone Nemorosa Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر تره بومی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Chives Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر مارچوبه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Garden asparagus Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل تاج خروس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Amaranth Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر بادمجان قلمی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Eggplant Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۲۶ دی
مجموعه بذر نخود فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Peas Reyna Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل میمون گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر مریم گلی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Common Sage Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر لاله عباسی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Four Oclock Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل پریوش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Catharanthus Roseus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر چای ترش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Hibiscus Sabdariffa Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر رازیانه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Foeniculum Vulgare Seeds Pack Of 3 280,000 280000 ۲۶ دی
مجموعه بذر طالبی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Honeydew Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۲۶ دی
مجموعه بذر پیاز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Onion Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۲۶ دی
مجموعه بذر جعفری گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Parsley Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر خرفه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Common Purslane Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر مرزه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Savory Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر شاهی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Garden Cress Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل آهار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Zinnia Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل آفتابگردان زینتی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Ornamental Sunflowers Flower Seeds pack of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل شاهپسند گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Verbena Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل شب بو گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Wallflower Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۲۶ دی
مجموعه بذر کلم پیچ گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cabbage Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر کدو گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Zucchini Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل آشلانتوس گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Alternanthra Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر تربچه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Radish Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۲۶ دی
مجموعه بذر خربزه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Melon Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر خیار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cucumbers Seeds Pack Of 3 199,500 199500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گرمک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cantaloupe Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
بذر خربزه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر هویج فرنگی ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۲۶ دی
مجموعه بذر پیازچه سفید گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz White Scallion Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل قرنفل گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dianthus Barbatus Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گوجه فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Tomato Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر چمن هلندی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dutch Grass Seeds Pack Of 3 185,250 185250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل داوودی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Chrysanthemums Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل دکمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Immortelle Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر فلفل دلمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Bell Pepper Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر چغندر لبویی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Beet Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر لوبیا سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Green Bean Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل رعنا زیبا گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Gaillardia Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر شلغم گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Turnip Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر زردک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Yellow Carrot Seeds Pack Of 3 152,000 152000 ۲۶ دی
مجموعه بذر بادمجان دلمه ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dolma Eggplant Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل مارگریت گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Margueritee Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر ترب سیاه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Black Radish Seeds Pack Of 3 235,000 235000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل ستاره ای گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Aster Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر ریحان بنفش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Red Rubin Basil Seeds Pack Of 3 141,375 141375 ۲۶ دی
بذر ذرت 20,000 20000 ۲۶ دی
مجموعه بذر اسفناج گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Spinach Seeds Pack Of 3 145,000 145000 ۲۶ دی
مجموعه بذر شوید گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dill Seeds Pack of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
مجموعه بذر بادرنجبویه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Lemon Balm Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر مرزنجوش گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Origanum Majorana Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل میخک گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dianthus Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل مینا چمنی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Grass Bellis Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل ناز آفتابي گلباران سبز بسته 3 عددي Golbaranesabz Rose Moss Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل کوکب الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Dahila Flower Seeds Pack Of 3 209,000 209000 ۲۶ دی
مجموعه بذر سنبل الطیب گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Valeriana Officinalis Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل گاو زبان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Vipers Bugloss Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر اکیناسه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Echinacea Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر کدو تخم کاغذی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Cucurbita Pepo Seeds Pack Of 3 273,000 273000 ۲۶ دی
مجموعه بذر فلفل سبز گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Peppers Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۲۶ دی
مجموعه بذر آویشن گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Thymes Seeds Pack Of 3 280,000 280000 ۲۶ دی
مجموعه بذر بابونه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz German Chamomile Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
مجموعه بذر کنگر فرنگی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Artichoke Seeds Pack Of 3 137,750 137750 ۲۶ دی
مجموعه بذر شنبلیله گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Fenugreek Seeds Pack Of 3 118,750 118750 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل ابری نقره ای 29,875 29875 ۲۶ دی
بذر گل ناز آفتابی گلباران سبز Golbaranesabz Rose Moss Flower Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل بنفشه الوان گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Colored Violet Flower Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
بذر گل همیشه بهار گلباران سبز Golbaranesabz English Marigold Flower Seeds 85,500 85500 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل همیشه بهار گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz English-Marigold Flower Seeds Pack Of 3 166,250 166250 ۲۶ دی
مجموعه بذر هویج گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Carrots Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه ای ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر شلغم ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر برگ چغندر ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر تربچه فرانسوی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل شقایق چند رنگ وارداتی corn poppy 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل مریم گلی قرمز scarlet sage 50,000 50000 ۲۶ دی
کود آهن ارگانیک شرکت سبزینه 80,000 80000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر شويد گلباران سبز Golbaraesabz Dill Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر خیار چنبر ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر فلفل قلمی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل آفتاب گردان زرد sunflower 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل آفتاب گردان قرمز sunflower 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر بادنجان دلمه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر بادنجان قلمی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر لبو (چغندر) ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل استکانی بنفش canterbury bells 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر ماشک پاکان بذر Pakan bazr Vetches Seeds 47,500 47500 ۲۶ دی
بذر هندوانه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل پریوش گلباران سبز Golbaranesabz Catharanthus Roseus Flower Seeds 99,750 99750 ۲۶ دی
بذر گل شقایق نعمانی گلباران سبز Golbaranesabz Anemone Nemorosa Flower Seeds 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر کوکب 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر خیار بوته ای 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر لبو 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل ناز آفتابی پرپر نارنجی MOSS ROSE 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل نیلوفر رونده الوان Morning Glory 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگی 500 گرمی - Tomato 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل اطلسی گل درشت الوان Purple Calibrachoa 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر نوئل سبز آبی-picea engelmannii 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر فلفل زینتی 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس ایرو لنینگوسی 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر اطلسی 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل گاو زبان گلباران سبز Golbaranesabz Vipers Bugloss Seeds 87,750 87750 ۲۶ دی
بذر گل مینا چمنی گلباران سبز Golbaranesabz Grass Bellis Flower Seeds 95,000 95000 ۲۶ دی
بذر گل رعنا زیبا گلباران سبز Golbaranesabz Gaillardia Flower Seeds 90,250 90250 ۲۶ دی
بذر شبدر پاکان بذر Pakan bazr Clover Seeds 57,000 57000 ۲۶ دی
بذر منداب پاکان بذر Pakan bazr Arugula Seeds 47,500 47500 ۲۶ دی
بذر يونجه پاکان بذر Pakan Alfalfa Seeds 66,500 66500 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس cockscomb 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس معمولی cockscomb 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر کاهو ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر مرزه ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر کدو مسمایی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر پیازچه ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر تره ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر جعفری ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر خیار ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر هويج بهينه سازان سبز مهرگان مدل Nantes - 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل ابري پاکان بذر Pakan Bazr Ageratum Flower Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گل هميشه بهار پاکان بذر Pakan Bazr Marigold Flower Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر گل اطلسي پاکان بذر Pakan Bazr Petunia Flower Seeds 29,250 29250 ۲۶ دی
بذر گل شقايق پاکان بذر Pakan Bazr Anemone Seeds 39,000 39000 ۲۶ دی
بذر لوبيا چيتي بهينه سازان سبز مهرگان مدل Sembol Behineh Sazane sabze Mehregan Wax Bean Sembol Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر شلغم گلباران سبز Golbaraesabz Turnip Seeds 70,000 70000 ۲۶ دی
بذر شاهی (تره تیزک) ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر شوید ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گشنیز ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر لوبیا سبز ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر ریحان بنفش ارگانیک شرکت سبزینه 15,600 15600 ۲۶ دی
بذر ریحان سبز ارگانیک شرکت سبزینه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر اسفناج ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر تربچه نقلی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر کدو ایرانی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل جعفری پُر پَر 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر خاکشير پاکان بذر Pakan bazr Descurainia Sophia Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر گندم پاکان بذر Pakan bazr Wheat Seeds 38,000 38000 ۲۶ دی
بذر گل لاله عباسی هفت رنگ four oclock 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل تاج ملوک چند رنگ columbine 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل تاج ملوک بنفش columbine 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل تاج ملوک قرمز columbine 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر گل نیلوفر پیچ سفید و آبی morning glory 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر ماش پاکان بذر Pakan bazr Mung Bean Seeds 47,500 47500 ۲۶ دی
بذر گل نیلوفر پیچ morning glory 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر طالبی ارگانیک شرکت سبزینه 25,000 25000 ۲۶ دی
بذر گل مینا گلباران سبز Golbaranesabz Bellis Flower Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
بذر گل میخک گلباران سبز Golbaranesabz Dianthus Flower Seeds 99,750 99750 ۲۶ دی
بذر گل میمون گلباران سبز Golbaranesabz Antirrhinum Majus Flower Seeds 99,750 99750 ۲۶ دی
بذر کاکتوس آگاو اسکابرا 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاهو 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل آمارانتوس 29,875 29875 ۲۶ دی
بذر کلم پیچ 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر کرچگ 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کدو سبز 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر کدو تنبل 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس مخلوط 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر شنبلیله 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر فلفل شیرین 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر تلوکاکتوس 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر بامیه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر بادمجان قلمی 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر شوید 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر کدو تخم کاغذی گلباران سبز Golbaranesabz Cucurbita Pepo Seeds 85,500 85500 ۲۶ دی
بذر چای ترش گلباران سبز Golbaranesabz Hibiscus Sabdariffa Seeds 85,500 85500 ۲۶ دی
بذر اکیناسه گلباران سبز Golbaranesabz Echinacea Seeds 85,500 85500 ۲۶ دی
بذر گل پریوش پاکوتاه الوان 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل پریوش 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل قرنفل 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل رعنا 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر چمن 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر تره 15,600 15600 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی ریحان گلباران سبز Golbaranesabz Basil Gardening Pack 648,375 648375 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی تربچه گلباران سبز Golbaranesabz Radish Gardening Pack 555,750 555750 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی خرفه گلباران سبز Golbaranesabz Common Purslane Gardening Pack 546,250 546250 ۲۶ دی
مجموعه کاشت گل آهار گلباران سبز Golbaranesabz Zinnia Gardening Pack 465,500 465500 ۲۶ دی
مجموعه کاشت گل جعفری گلباران سبز Golbaranesabz Marigold Flower Gardening Pack 422,750 422750 ۲۶ دی
گل ناز یخی ابلق 16 سانتی متر 50,000 50000 ۲۶ دی
بذر پیازچه پاسارگاد 39,200 39200 ۲۶ دی
بذر فلفل قلمی شیرین راما ثمین بذر گل سم 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگی گرد سی اچ فلات 33,600 33600 ۲۶ دی
گلباران سبز مجموعه بذر هویج زرد گلباران سبز بسته 3 عددی -- 160,000 160000 ۲۶ دی
بذر گل شاهپسند 30,000 30000 ۲۶ دی
خیار شور ویژه 680 گرمی بیژن 60,900 60900 ۲۶ دی
بذر گل مینا 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل میمون 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل سلوی 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر شاهی 20,000 20000 ۲۶ دی
مجموعه بذر استویا گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Stevia Seeds Pack Of 3 237,500 237500 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه یوکا 2 کیلوگرمی گلبارن سبز بسته 3 عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Yucca 2 Kg Fertilizer Pack Of 3 261,250 261250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه یوکا 4 کیلوگرمی گلبارن سبز بسته 3 عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Yucca 4 Kg Fertilizer Pack Of 3 508,250 508250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه کوردیلین 2 کیلوگرمی گلبارن سبز بسته 3 عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Cordyline 2 Kg Fertilizer Pack Of 3 261,250 261250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه کوردیلین 4 کیلوگرمی گلبارن سبز بسته 3 عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Cordyline 4 Kg Fertilizer Pack Of 3 508,250 508250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه کاج مطبق4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Norfolk Island Pine 4 Kg Fertilizer Pack Of 3 508,250 508250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه نخل مرداب 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Cyperus alternifolius 2 Kg Pack Of 3 261,250 261250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه نخل مرداب 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Cyperus alternifolius 4 Kg Pack Of 3 508,250 508250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه لیندا 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Linda 2 Kg Fertilizer Pack Of 3 261,250 261250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه لیندا 4 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Linda 4 Kg Fertilizer Pack Of 3 508,250 508250 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه فیتونیا گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Fittonia Fertilizer Pack Of 3 384,750 384750 ۲۶ دی
بستر آماده کشت گیاه فیلودندرون 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Bastare Kesht Filodandron 2Kg Fertilizer Pack Of 3 384,750 384750 ۲۶ دی
بذر گل شاهپسند یک ساله الوان-کد 2710 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل تاج خروس چتری پا متوسط مخلوط-کد 1820 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل اطلسی ایرانی پا کوتاه الوان-کد 1411 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل بنفشه مخلوط-کد 1500 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل مینا پا کوتاه قرمز روشن-کد 4415 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل لاله عباسی پا بلند چند رنگ-کد 3920 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل همیشه بهار پا کوتاه مخلوط-کد 4815 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل جعفری پا کوتاه مخلوط-کد 1918 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر کاکتوس مامیلاریا هانیانا(10 عددی) 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس آگاو پیلون –کوبا (10 عددی) 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس فرو گلاسنس 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس ارویا(10 عددی) 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر نوتو کاکتوس میکس 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر کاکتوس ژمینو بروچی(10عددی) 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر مریم گلی گلباران سبز Golbaranesabz Common Sage Seeds 85,500 85500 ۲۶ دی
بذر گوجه چری 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گوجه فرنگی 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل کلم 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر گل همیشه بهار 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل نیلوفر 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل ناز آفتابی 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل شب بو 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گل آهار 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر گشنیز 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر طالبی 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر خربزه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر جعفری 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر تربچه 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر بادمجان 20,000 20000 ۲۶ دی
بذر پیازچه سفید گلباران سبز Golbaranesabz White Scallion Seeds 76,000 76000 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی پیازچه سفید گلباران سبز Golbaranesabz White Scallion Gardening Pack 665,000 665000 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی جعفری گلباران سبز Golbaranesabz Parsley Gardening Pack 608,000 608000 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی مرزه گلباران سبز Golbaranesabz Savory Gardening Pack 546,250 546250 ۲۶ دی
مجموعه بذر گل اطلسی گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Petunia Flower Seeds Pack Of 3 214,500 214500 ۲۶ دی
مجموعه بذر بامیه گلباران سبز بسته 3 عددی Golbaranesabz Okra Seeds Pack Of 3 180,500 180500 ۲۶ دی
مجموعه کاشت گل لاله عباسی گلباران سبز Golbaranesabz Four Oclock Flower Gardening Pack 422,750 422750 ۲۶ دی
مجموعه کاشت گل همیشه بهار گلباران سبز Golbaranesabz English-Marigold Flower Gardening Pack 422,750 422750 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی ویکتور MVR F1 سمینیس آمریکا 89,600 89600 ۲۶ دی
گلباران سبز گیاه سرخارگل یا اکیناسه(Echinacea angustifolia) -- 69,000 69000 ۲۶ دی
بذر ترب سفید کشیده پیش رس ماینو گونه Rabano تاکی ژاپن 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر خیار رونده ناگین انزا زادن هلند 252,000 252000 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی یو اس اگری سید آمریکا 448,000 448000 ۲۶ دی
بذر ذرت شیری سمینیس آمریکا 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر بادمجان رونده سمینیس آمریکا 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی SV4 196CD سمینیس آمریکا 134,400 134400 ۲۶ دی
بذر ترب (تربچه) سیاه پاسارگاد 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر بادمجان دلمه پروسید پوپ هلند 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر چمن اسپرت پروگرین آلمان 166,600 166600 ۲۶ دی
بذر بادمجان قلمی ثمین بذر گل سم گرگان 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر چمن شبدری (دایکوندرا) ایتالیا 833,000 833000 ۲۶ دی
بذر ذرت شیرین تک رنگ سمینیس آمریکا 39,200 39200 ۲۶ دی
بذر ذرت شیرین دو رنگ سمینیس آمریکا 39,200 39200 ۲۶ دی
بذر کاکتوس هاماتو در غوزه 80,000 80000 ۲۶ دی
گلباران سبز گیاه کنگرفرنگی (Cynara scolymus) -- 169,000 169000 ۲۶ دی
گلباران سبز گیاه اسطوخودوس(Lavandula stoechas) -- 390,000 390000 ۲۶ دی
گلباران سبز گیاه بابونه (Matricaria chamomilla) -- 99,000 99000 ۲۶ دی
گلباران سبز کوکوپیت 2 کیلوگرمی بسته سه عددی -- 390,000 390000 ۲۶ دی
گلباران سبز مالچ چیپسی بسته بندی 3 لیتری مخصوص گلدان -- 80,000 80000 ۲۶ دی
گلباران سبز گیاه نعناع (Mentha) -- 99,000 99000 ۲۶ دی
بذر کرفس بونانزا آمریکا 1,520,000 1520000 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی هیبرید رامز سمینیس آمریکا 89,600 89600 ۲۶ دی
مجموعه کاشت گلدونه گل سنبل Goldooneh Hyacinthus Gardening Pack 275,500 275500 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه زرد انزازادن هلند 50,400 50400 ۲۶ دی
بذر فلفل قلمی تند نارین ثمین بذر گل سم 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گل ختمی پا بلند پُر پَر الوان-کد 2130 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گوجه گیلاسی CA032 F1 کانیون ایتالیا 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه ای سبز کالیفرنیا واندر 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر خیار رونده رویال سمینیس آمریکا 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر کدو حلوایی پلوتو ساکاتا 56,000 56000 ۲۶ دی
بذر چمن اسپرت بارنبروگ هلند 166,600 166600 ۲۶ دی
مجموعه کاشت سبزی شاهی گلباران سبز Golbaranesabz Garden cress Gardening Pack 617,500 617500 ۲۶ دی
بذر گل کوکب پا کوتاه الوان یکساله Dahlia 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل لادن پا کوتاه الوان Garden nasturtium, Indian cress 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل آهار پا بلندالوان zinnia 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل مغربی پا بلند زرد Evening primrose 30,000 30000 ۲۶ دی
بذر هندوانه چارلستون -water melon 61,600 61600 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی سوپر دومینوس سمینیس آمریکا 44,800 44800 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی 189 سینا F1 سمینیس آمریکا 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه نارنجی انزا زادن هلند 50,400 50400 ۲۶ دی
بذر ترب سفید مدیترانه ای 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گل ناز پُر پَر الوان-کد 4610 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه قرمز انزا زادن هلند 50,400 50400 ۲۶ دی
بذر کلم پیچ قرمز پروسید هلند 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر گل کلم بروکلی ساکاتا فرانسه 89,600 89600 ۲۶ دی
بذر گل کلم آریزونا آمریکا 1,052,800 1052800 ۲۶ دی
بذر کلم پیچ سبز گلوری اف انخویزن پروسید هلند 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر گل کلم ارگانزا کلوز فرانسه 952,000 952000 ۲۶ دی
بذر گوجه بادامی کانیون 28,000 28000 ۲۶ دی
بذر تربچه نقلی سرویس پلاس فرانسه 39,200 39200 ۲۶ دی
بذر کاهو پیچ بلند فردوس 22,400 22400 ۲۶ دی
بذر چغندر لبویی 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر کاهوی سالادی آیس برگ گریزلی پتوسید 1,400,000 1400000 ۲۶ دی
بذر کاهوی سالادی اورست فلات 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر فلفل دلمه سبز کانیون ایتالیا 44,800 44800 ۲۶ دی
بذر هندوانه گرد کریمسون سوییت کلوز فرانسه 56,000 56000 ۲۶ دی
بذر گوجه رونده پلاترو انزا زادن هلند 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر فلفل سبز دیماز (کبابی) عنبری 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گوجه گیلاسی زرد عنبری 36,000 36000 ۲۶ دی
بذر تربچه اسپارکلر پوپ ورن سید 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گل میخک پا بلند الوان-کد 4500 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل قرنفل پا کوتاه الوان-کد 3200 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل استکانی پا متوسط الوان-کد 1350 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل رعنا زیبا پا کوتاه پُر پَر قرمز-کد 2402 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر خیار پرنس سمینیس آمریکا 134,400 134400 ۲۶ دی
بذر لوبیا سبز طلایی عنبری 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر گل کرچک پا بلند قرمز-کد 3450 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل آشلانتوس پا متوسط قرمز-کد 1205 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گوجه رونده سیلویانا انزا زادن هلند 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر چغندر قرمز دیترویت سرویس پلاس فرانسه 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر پیاز زرد هیبرید روز کوتاه امپرور فلات 190,400 190400 ۲۶ دی
بذر پیاز سفید روز کوتاه تگزاس ارلی وایت کانیون ایتالیا 168,000 168000 ۲۶ دی
بذر هویج نانتس پروفیت سید ایتالیا 33,600 33600 ۲۶ دی
بذر تربچه گیلاسی براداران هلند 145,600 145600 ۲۶ دی
بذر شلغم پرپل تاپ وایت گلوپ بونانزا 24,000 24000 ۲۶ دی
بذر گل اشرفی (کورئوپسیس) پا متوسط زرد-کد 3460 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل آفتابگردان پا کوتاه پُر پَر-کد 1115 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر گل تکمه ای پاکوتاه الوان-کد 3515 29,750 29750 ۲۶ دی
بذر لوبیا سبز سرویس پلاس فرانسه 179,200 179200 ۲۶ دی
بذر باقلا ثمین بذر گل سم گرگان 78,400 78400 ۲۶ دی
بذر خیار زمینی امپراطور سمینیس آمریکا 89,600 89600 ۲۶ دی
بذر بادمجان قلمی چاه بلند عنبری 28,000 28000 ۲۶ دی
ورمیکولیت 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Vermiculite Fertilizer 2 Kg Pack Of 3 456,000 456000 ۲۶ دی
پیت ماس 2 کیلوگرمی گلباران سبز بسته سه عددی Golbarane Sabz Peat Moss Fertilizer 2 Kg Pack Of 3 475,000 475000 ۲۶ دی
{"\/":"\u0635\u0641\u062d\u0647 \u0646\u062e\u0633\u062a","diagrams":"\u0646\u0631\u062e \u0647\u0627 \u0648 \u0646\u0645\u0648\u062f\u0627\u0631 \u0647\u0627","market\/\u0628\u0630\u0631-\u0648-\u062a\u062e\u0645-\u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646":"\u0628\u0630\u0631 \u0648 \u062a\u062e\u0645 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646"}