مقام اسرائیلی: باید مواظب تاثیر منفی توافق ایران و آمریکا بر سوریه باشیم