عملکرد درخشان اولین شرکت اصل ۴۴ با تحقق ۸۹ درصد سود+ زمان دریافت سود