تمدید دوبارۀ سرشماری الکترونیکی/آغاز سرشماری حضوری از چهارشنبه