پرونده «علاالدین» به سرنوشت «شهرک زیتون» دچار نشود