پیشرفته‌ترین پتروشیمی‌ کشور در پیچ و خم بروکراسی اداری