استقبال از آتش بس موقت در یمن/سعودی مانع کمک های انسانی نشود