جهانگیری: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه خواهد شد