مدال نقره وزنه بردار روس احتمالا نصیب «کیانوش رستمی» می شود