تعدیل منفی اولین شرکت ایرانی خواهان حضور در بورس لندن + علت