مخالفت روسیه با پیش نویس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره حلب