پالیزدار: کاهش نسبت مطالبات بانکی به تسهیلات پرداخت شده