عملکرد درخشان اولین شرکت اصل ۴۴ با تحقق ۸۹ درصد سود در۶ماه+ دریافت سود