نقش مهم انرژی هسته‌ای در مبارزه با تغییرات آب و هوایی