سناتور آمریکایی: نقش قطعی عربستان در گسترش تروریسم در امریکا و اروپا