آمریکادرصدد تامین گذرگاههایی برای انتقال داعش ازموصل به سوریه است