وزارت خارجه لبنان خواستارهمکاری منطقه ای و بین المللی برای ریشه کنی تروریسم شد