وزیر خارجه آلمان خواستار برنامه ریزی برای بعد از آزادسازی موصل شد