صالحی: اولین بیمارستان هسته‌ای ایران به‌زودی ساخته می شود