آمریکا دلیل به کار رفتن عبارات محترمانه در بیانیه‌های مرتبط با ایران را توضیح داد