جوانان امریکایی نابودی زمین را به راه یابی ترامپ یا کلینتون به کاخ سفید ترجیح می دهند