وزارت خارجه آمریکا مدعی شد: فقط بخشی از حاکمیت ایران به ما احترام نمی‌گذارند