حساسیت مردم و مسئولان خوزستان به آموزش و پرورش؛ رخداد مبارک دولت یازدهم در استان