استقبال مشروط شورای عالی سیاسی یمن از قطعنامه شورای امنیت درباره این کشور