آمریکا: فقط بخشی از حاکمیت ایران به ما احترام نمی‌گذارد