تکمیل پروژه های نیمه تمام در اولویت تخصیص اعتبارات شهر یزد قرار دارد