حیدر العبادی: روند عملیات موصل دقیق و هماهنگ به پیش می رود