آلمان خواستار برنامه ریزی برای روز بعد از فتح موصل شد