اوباما: ترامپ از طرح اتهام تقلب در انتخابات دست بکشد