شرکت «الکتریسیته دو فرانس» پنج راکتور اتمی خود را خاموش می کند