برقراری آتش بس سراسری در یمن/ ولدالشیخ احمد خواستار توقف عملیات نظامی و کمک رسانی به مردم شد