استاندار خوزستان، جبران عوارض زیست محیطی برداشت نفت از استان را خواستارشد