دادستان تهران: محکومیت نمازی ها و نزار زکا هر یک به 10 سال زندان به اتهام جاسوسی