سناتور آمریکا: اسرائیل و عربستان رفیق حریری را ترور کردند