آمریکا به دنبال خریدن زمان برای شبه نظامیان تروریست است