وزارت‌خارجه‌آمریکا به محکومیت جاسوس‌های خود واکنش نشان داد