روحانی: از فرصت ماه محرم باید برای زدودن تحریف‌ها و غنی‌سازی فرهنگ حسینی استفاده کرد