امام حسین(ع) آگاهانه به سمت شهادت رفت و اهداف سیاسی و عبادی هم داشت